Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα

6ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό (4 ώρες/ εβδομάδα)  

Ανακοινώσεις | Αναλυτικό περιεχόμενο | Εκπαιδευτικό υλικό | Λυμένες ασκήσεις | Θέματα εξετάσεων | Σφίγγα | Επικοινωνία


Λυμένα υποδείγματα ασκήσεων


Εξωτερικά υδραγωγεία

ΥE1: Διαστασιολόγηση τυπικού εξωτερικού υδραγωγείου υπό πίεση

YΕ2: Υδροδότηση πόλης από ταμιευτήρα με υδραγωγείο υπό πίεση

YΕ3: Μελέτη αντλητικής διάταξης σε υδρευτική γεώτρηση

YΕ4: Χωροθέτηση και διαστασιολόγηση έργων ύδρευσης βιομηχανικής περιοχής

YΕ5: Διερεύνηση εναλλακτικών διατάξεων ύδρευσης ελλειμματικού οικισμού

ΥE6: Διαστασιολόγηση κύριων έργων εξωτερικού υδραγωγείου

ΥΕ7: Εκτίμηση χαρακτηριστικών μεγεθών υφιστάμενης διάταξης

ΥE8: Έλεγχος λειτουργίας εξωτερικού υδραγωγείου

 

Δίκτυα διανομής

ΔΕ1: Εκτίμηση παροχών σχεδιασμού έργων υδροδότησης οικισμού

ΔΕ2: Σχηματοποίηση δικτύου και εκτίμηση παροχών εξόδου

ΔΕ3: Εκτίμηση χαρακτηριστικών μεγεθών δικτύου διανομής που εξυπηρετεί αστικές και βιομηχανικές χρήσεις

ΔΕ4: Εκτίμηση παροχών εξόδου κόμβων, υπολογισμός ελάχιστης κατώτατης στάθμης και διαστασιολόγηση δεξαμενής δικτύου διανομής

ΔE5: Τροφοδοσία μονάδας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων

ΔE6: Διαστασιολόγηση παράλληλου τροφοδοτικού αγωγού και έλεγχος επάρκειας δεξαμενής

ΔE7: Επέκταση δικτύου για την εξυπηρέτηση παραθεριστικού οικισμού

ΔE8: Χωροθέτηση δεξαμενής και διαστασιολόγηση κύριου τροφοδοτικού αγωγού οικισμού

ΔE9: Εκτίμηση παροχών εξόδου κόμβων, έλεγχος πιέσεων και υπολογισμός όγκου ρύθμισης δεξαμενής δικτύου διανομής

ΔE10: Μελέτη λειτουργίας δικτύου κατά τη διάρκεια εργασιών αντικατάστασης αγωγών

ΔE11: Έλεγχος δικτύου οικισμού με έντονη τουριστική ανάπτυξη

ΔΕ12: Μαθηματική διατύπωση μοντέλου επίλυσης απλού δικτύου διανομής

 

Αποχέτευση ακαθάρτων

ΑΕ1: Χάραξη και διαστασιολόγηση αγωγού ακαθάρτων σε οριζόντιο έδαφος

ΑΕ2: Μελέτη κεντρικού αγωγού ακαθάρτων για εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων

ΑΕ3: Μελέτη συμπληρωματικού κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων

ΑΕ4: Σχεδιασμός κεντρικού συλλεκτήρα ακαθάρτων με παρεμβολή υπόγειας διάβασης

ΑΕ5: Επιλογή κλίσης αγωγού ακαθάρτων με τεχνικά και οικονομικά κριτήρια

ΑΕ6: Σχεδιασμός εξωτερικού αγωγού ακαθάρτων με παρεμβολή αρχαιολογικού χώρου

 

Αποχέτευση ομβρίων

OΕ1: Επανέλεγχος αγωγού ομβρίων και σχεδιασμός ανακουφιστικού αγωγού

OΕ2: Υπολογισμός της μέγιστης παροχής αγωγού ομβρίων και της αντίστοιχης περιόδου επαναφοράς

ΟΕ3: Χάραξη δικτύου ομβρίων παραθαλάσσιου οικισμού

 

Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε επιπλέον υλικό στο αρχείο θεμάτων εξετάσεων, όπου έχουν αναρτηθεί οι λύσεις των ασκήσεων υδρεύσεων και αποχετεύσεων των πρόσφατων εξεταστικών περιόδων.