Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα

6ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό (4 ώρες/ εβδομάδα)  

Ανακοινώσεις | Αναλυτικό περιεχόμενο | Εκπαιδευτικό υλικό | Λυμένες ασκήσεις | Θέματα εξετάσεων | Σφίγγα | Επικοινωνία


Περίγραμμα ύλης

Εισαγωγή στις υδρεύσεις. Ποιότητα νερού ύδρευσης. Ανάγκες σε νερό. Έργα σύλληψης και υδροληψίας. Μελέτη περίπτωσης: έργα ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών. Εξωτερικό υδραγωγείο: παροχές υπολογισμού, γενική διάταξη, έργα μεταφοράς, αγωγοί και τεχνικά έργα, καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια, δεξαμενές. Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης: παροχές υπολογισμού, γενική διάταξη, διαχωρισμός σε ζώνες, χρήση μειωτών πίεσης, έλεγχος ελάχιστης πίεσης. Μαθηματικό μοντέλο δικτύου ύδρευσης: σχηματική διάταξη, παροχές εξόδου, υπολογισμοί. Τυπικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων: παροχές υπολογισμού, γενική διάταξη, υδραυλικοί υπολογισμοί, τεχνολογία αγωγών, ποιοτικά θέματα.

Διδάσκοντες

Δ. Κουτσογιάννης, Καθηγητής

Χ. Μακρόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

Α. Ευστρατιάδης, ΕΔΙΠ

Π. Δημητριάδης, Υποψήφιος Διδάκτορας

Π. Κοσσιέρης, Υποψήφιος Διδάκτορας