Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας Υδατικών Πόρων

Μάθημα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα – Μέρος 3: Δίκτυα αποχέτευσης

Άσκηση ΑΕ2: Μελέτη κεντρικού αγωγού ακαθάρτων για εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων

(θέμα της επαναληπτικής εξέτασης του Σεπτεμβρίου 2003)

Σύνταξη άσκησης: Δ. Κουτσογιάννης

Επίλυση άσκησης: Δ. Κουτσογιάννης


Τα λύματα πόλης οδηγούνται μέσω κεντρικού αγωγού διαμέτρου 50 cm σε φρεάτιο Α με υψόμετρο εδάφους 148.33 m και βάθος (μετρούμενο από την άντυγα) 3.80 m, και από εκεί διατίθενται σε παρακείμενο υδατόρευμα. Σήμερα μελετάται η κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων σε δύο εναλλακτικές θέσεις: τη θέση Β σε απόσταση 800 m από το Α και σε υψόμετρο εδάφους 148.00 m, και τη θέση Γ σε απόσταση 1200 m από το Α και σε υψόμετρο εδάφους 139.00 m. Η εγκατάσταση επεξεργασίας και ο αγωγός που θα μεταφέρει τα λύματα από τη θέση Α στην εγκατάσταση μελετώνται για πληθυσμό σχεδιασμού 22 000 κατοίκων, μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων ανά κάτοικο 210 L/(κατ. ημ.) και ποσοστό παρασιτικών εισροών 50% της παροχής αιχμής. Καθεμιά από τις δύο εναλλακτικές χαράξεις ΑΒ και ΑΓ μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει πρακτικώς ομοιόμορφη κλίση εδάφους, ενώ το ελάχιστο βάθος επικάλυψης του αγωγού είναι 1.0 m.

Να γίνει διαστασιολόγηση και υδραυλικός έλεγχος των δύο εναλλακτικών λύσεων του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από τη θέση Α στη θέση της εγκατάστασης επεξεργασίας Β ή Γ και να συζητηθούν τα τεχνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα των δύο εναλλακτικών λύσεων.


1. Εκτίμηση της παροχής σχεδιασμού

Η μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων είναι

          QΗ = 210 × 22 000 / 86 400 = 53.47 L/s

Ο συντελεστής αιχμής, σύμφωνα με τις ελληνικές προδιαγραφές, είναι

          P = 1.5 + 2.5 / 53.470.5 = 1.84

και συνεπώς η παροχή αιχμής ακαθάρτων είναι

          QP = 1.84 × 53.47 = 98.49 L/s

Προσθέτοντας και την παροχή παρασιτικών εισροών καταλήγουμε στην παροχή σχεδιασμού

          Q = 1.5 × 98.49 = 147.7 L/s = 0.1477 m3/s


2. Εναλλακτική λύση ΑΒ

2a. Διαστασιολόγηση αγωγού

Το υψόμετρο στο οποίο τοποθετείται η άντυγα του αγωγού στη θέση Α είναι

          zαΑ = 148.33 – 3.80 = 144.53 m

Το αντίστοιχο υψόμετρο στη θέση Β, για βάθος αγωγού στην είσοδο της εγκατάστασης ίσο με το ελάχιστο βάθος, θα ήταν

          zαΒ = 148.00 – 1.00 = 147.00 m

που όμως δεν είναι εφικτό (> zαΑ).[1] Έτσι, θα επιλέξουμε την μεταφορά των λυμάτων με την ελάχιστη κλίση, που όπως προκύπτει από τον πίνακα των ελάχιστων κλίσεων, για παροχή ακαθάρτων Q = 147.7 L/s είναι J = 1 m/km, ενώ η απαιτούμενη διάμετρος είναι D = 70 cm.[2]

2β. Έλεγχος αγωγού

Για αυτή διάμετρο και κλίση, η ταχύτητα πλήρωσης είναι

          V0 = (1/0.015) (0.7/4)2/3 (0.001)1/2 = 0.66 m/s

και η παροχή πλήρωσης

          Q0 = 0.66 (3.14 × 0.72/4) = 0.254 m3/s.

Για την παροχή σχεδιασμού Q = 0.1477 m3/s έχουμε

          Q / Q0 = 0.1477 / 0.254 = 0.582

οπότε από το διάγραμμα ροής με ελεύθερη επιφάνεια σε κυκλικούς αγωγούς προκύπτει

          y/D = 0.62 [< (y/D)max = 0.70], V/V0 = 0.89

και επομένως

          V = 0.89 × 0.66 = 0.59 m/s [< Vmax = 3 m/s]

Εξ άλλου, για το 10% της παροχετευτικότητας του αγωγού

           Q / Q0 = 0.10 → y/D = 0.24 → V/V0 = 0.54

άρα

          V = 0.54 × 0.66 = 0.36 m/s [> 0.3 m/s]

Κατά συνέπεια ικανοποιείται οι τρεις απαιτήσεις των προδιαγραφών (σύμφωνα με τους ελέγχους που έχουν τεθεί σε αγκύλες παραπάνω) και επομένως η λύση που δόθηκε είναι ικανοποιητική.


3. Εναλλακτική λύση ΑΓ

3a. Διαστασιολόγηση αγωγού

Το υψόμετρο της άντυγας στη θέση Γ, για βάθος αγωγού στην είσοδο της εγκατάστασης ίσο με το ελάχιστο βάθος, είναι

          zαΓ = 139.00 – 1.00 = 138.00 m

που στην περίπτωση αυτή είναι εφικτό (αρκετά μεγαλύτερο του zαΑ = 144.53 m). Η κλίση που προκύπτει είναι

          J = (144.53 – 138.00) / 1200 = 0.0054

Υποθέτουμε ότι η διάμετρος που απαιτείται είναι στο διάστημα 50-60 cm,[3] οπότε η επιτρεπόμενη πλήρωση σύμφωνα με τις ελληνικές προδιαγραφές είναι  (y/D)max = 0.60. Για αυτή την πλήρωση, από το διάγραμμα ροής με ελεύθερη επιφάνεια σε κυκλικούς αγωγούς προκύπτει

           Q / Q0 = 0.55

οπότε η παροχή πλήρωσης είναι

          Q0 = 0.1477 / 0.55 = 0.268 m3/s

Για αυτή την παροχή πλήρωσης και κλίση J = 0.0054, η απαιτούμενη διάμετρος είναι

          D = [45/3 n0 Q0 / (π J1/2)]3/8 = [45/3 × 0.015 × 0.268 / (3.14 × 0.00541/2)]3/8 = 0.520 m

Κατά συνέπεια, επαληθεύεται η υπόθεση που κάναμε προηγουμένως.[4] Φυσικά, θα επιλέξουμε την αμέσως μεγαλύτερη διάμετρο του εμπορίου, που είναι 0.60 m.

3β. Έλεγχος αγωγού

Η ταχύτητα πλήρωσης είναι

          V0 = (1/0.015) (0.6/4)2/3 (0.0054)1/2 = 1.39 m/s

και η παροχή πλήρωσης

          Q0 = 1.39 (3.14 × 0.62/4) = 0.393 m3/s.

Για την παροχή σχεδιασμού Q = 0.1477 m3/s έχουμε

          Q / Q0 = 0.1477 / 0.393 = 0.376

οπότε από το διάγραμμα ροής με ελεύθερη επιφάνεια σε κυκλικούς αγωγούς προκύπτει

          y/D = 0.484 [< (y/D)max = 0.60], V/V0 = 0.79

και επομένως

          V = 0.79 × 1.39 = 1.09 m/s [< Vmax = 3 m/s]

Εξ άλλου, για το 10% της παροχετευτικότητας του αγωγού

           Q / Q0 = 0.10 → y/D = 0.24 → V/V0 = 0.54

άρα

          V = 0.54 × 1.39 = 0.75 m/s [> 0.3 m/s]

Κατά συνέπεια ικανοποιείται οι τρεις απαιτήσεις των προδιαγραφών (σύμφωνα με τους ελέγχους που έχουν τεθεί σε αγκύλες παραπάνω) και επομένως η λύση που δόθηκε είναι ικανοποιητική.


4. Τεχνικο-οικονομική σύγκριση των δύο λύσεων

4α. Διάμετροι

Η δεύτερη λύση είναι οικονομικότερη ως προς τη διάμετρο του αγωγού (60 cm έναντι 70 cm της πρώτης). Ωστόσο, στη δεύτερη λύση το μήκος είναι κατά 50% μεγαλύτερο σε σχέση με την πρώτη, οπότε η διαφορά στην τιμή μονάδας της μικρότερης διαμέτρου δεν αναμένεται ότι θα αντισταθμίσει το κατά 50% μεγαλύτερο μήκος του αγωγού.

4β. Εκσκαφές

Στην πρώτη λύση, το υψόμετρο της άντυγας του αγωγού στη θέση Β είναι

          zαΒ = 144.53 – 0.001 × 800 = 143.73 m

Το υψόμετρο του πυθμένα του αγωγού θα είναι

          zπΒ = 143.73 – 0.70 = 143.03 m

και το υψόμετρο του σκάμματος

          zσΒ = 143.03 – 0.20 = 142.83 m

οπότε το βάθος εκσκαφής είναι

          βσΒ = 148.00 –142.83 = 5.17 m

Αντίστοιχα, το υψόμετρο του σκάμματος στη θέση Α είναι

          zσΑ = 148.33 – 3.80 – 0.70 – 0.20 = 143.63 m

οπότε το βάθος εκσκαφής είναι

          βσΑ = 148.33 –143.63 = 4.70 m

Θεωρώντας ότι η μηκοτομή εδάφους κατά μήκος της χάραξης ΑΒ είναι ομαλή, το μέσο βάθος εκσκαφής είναι

          βσμ = (5.17 + 4.70) / 2 = 4.94 m

και επιπλέον, θεωρώντας ότι το πλάτος του σκάμματος είναι κατά 40 cm μεγαλύτερο της διαμέτρου του αγωγού, ο όγκος εκσκαφής θα είναι

          VσΑΒ = 4.94 × (0.7 + 0.4) × 800 = 4 347 m3

Κατά παρόμοια λογική, στη δεύτερη λύση θα έχουμε

          zαΓ = 138.00 m,      zπΓ = 138.00 – 0.60 = 137.40 m,           zσΒ = 137.40 – 0.20 = 137.20 m

οπότε το βάθος εκσκαφής είναι

          βσΒ = 139.00 –137.20 = 1.80 m

Αντίστοιχα, το υψόμετρο του σκάμματος στη θέση Α είναι

          zσΑ = 148.33 – 3.80 – 0.60 – 0.20 = 143.73 m

οπότε το βάθος εκσκαφής είναι

          βσΑ = 148.33 –143.73 = 4.60 m

Θεωρώντας ότι η μηκοτομή εδάφους κατά μήκος της χάραξης ΑΓ είναι ομαλή, το μέσο βάθος εκσκαφής είναι

          βσμ = (1.80 + 4.60) / 2 = 3.20 m

και ο όγκος εκσκαφής θα είναι

          VσΑΓ = 3.20 × (0.6 + 0.4) × 1200 = 3 840 m3

Κατά συνέπεια, η δεύτερη λύση, παρά το μεγαλύτερο μήκος αγωγού, έχει μικρότερο όγκο εκσκαφών από την πρώτη.

4γ. Αντλήσεις

Αν υποθέσουμε ότι τα λύματα πρέπει να αντληθούν κατά την είσοδό τους στην εγκατάσταση επεξεργασίας μέχρι τη φυσική στάθμη του εδάφους, στη δεύτερη περίπτωση θα έχουμε μανομετρικό ύψος κατά 2.90 m (= 4.50 – 1.60 m) μικρότερο, πράγμα που δείχνει ότι η δεύτερη λύση θα είναι οικονομικότερη ως προς τα έξοδα λειτουργίας.

4δ. Ταχύτητες και χρόνοι παραμονής

Οι ταχύτητες που επιτυγχάνονται στην πρώτη λύση (V = 0.59 m/s, V10% = 0.36 m/s) είναι χειρότερες ως προς τον αυτοκαθαρισμό και τον αυτοαερισμό από αυτές της δεύτερης λύσης (V = 1.09 m/s, V10% = 0.75 m/s). Ο χρόνος παραμονής των λυμάτων στον αγωγό μεταφοράς στις συνθήκες της παροχής σχεδιασμού είναι για την πρώτη λύση L/V = 800 / 0.59 = 1356 s = 22.6 min, ενώ στη δεύτερη λύση  L/V = 1200 / 1.09 = 1101 s = 18.3 min, δηλαδή και πάλι η δεύτερη λύση είναι πλεονεκτικότερη εφόσον θα μικρύνουν και η πιθανότητα παραγωγής υδροθείου και η ποσότητα του παραγόμενου υδροθείου.

4ε. Συμπέρασμα συγκρίσεων

Η δεύτερη λύση φαίνεται να υπερτερεί της πρώτης στα περισσότερα κριτήρια, όχι όμως σε όλα. Τα διαθέσιμα δεδομένα δεν φτάνουν για να επιλεγεί η μία λύση έναντι της άλλης. Ειδικότερα, η τελική απόφαση θα βασιστεί κυρίως στη σύγκριση των δύο λύσεων ως προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας καθεαυτές και όχι τόσο ως προς τους αγωγούς μεταφοράς.[1] Θα ήταν βέβαια εφικτό αν τοποθετούσαμε αποχετευτικό αντλιοστάσιο, πράγμα που στη λύση που μελετάμε θα αποφύγουμε.

[2] Η παροχή που μπορεί να μεταφερθεί με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με τον εν λόγω πίνακα, είναι 180 L/s.

[3] Είναι λογικό να υποθέσουμε στην περίπτωση αυτή διάμετρο μικρότερη των 70 cm, αφού η κλίση μεγάλωσε σημαντικά σε σχέση με την ελάχιστη του 1‰. Εξ άλλου, αν δεν βγει σωστή η υπόθεση, δεν έχουμε παρά να κάνουμε μια δεύτερη δοκιμή.

[4] Δηλαδή δεν χρειάζεται δεύτερη δοκιμή.