Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας Υδατικών Πόρων

Μάθημα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα – Μέρος 3: Δίκτυα αποχέτευσης

Άσκηση ΥE3: Μελέτη αντλητικής διάταξης σε υδρευτική γεώτρηση

Σύνταξη άσκησης: Μ. Αφτιάς

Επίλυση άσκησης: Η. Ταρναράς


Το εξωτερικό υδραγωγείο πόλης περιλαμβάνει γεώτρηση που τροφοδοτεί υδατόπυργο, όπως στο σχήμα.

Αρχικά, η στάθμη άντλησης στη γεώτρηση ήταν στο +80 m, και η κατά κάτοικο και ημέρα κατανάλωση 150 L, που καλύπτονταν με 18ωρη λειτουργία της αντλίας στο 24ωρο. Μετά από περίοδο ξηρασίας η στάθμη άντλησης κατέβηκε στο +70 m.

Ζητούνται:

1. Η παροχή της γεώτρησης για στάθμη άντλησης στο +80 m.

2. Ο αριθμός των κατοίκων που εξυπηρετείτο στην πρώτη περίοδο (στάθμη στο +80 m).

3. Η παροχή της γεώτρησης για στάθμη στο +70 m.

4. Οι απαραίτητες ώρες λειτουργίας ώστε να καλύπτεται ο ίδιος πληθυσμός όπως πριν.

Δίδονται:

Η χαρακτηριστική καμπύλη της αντλίας

H [m]

100

84

62

38

0

Q [m3/h]

0

100

200

300

400

 

και η σχέση J = f(Q) για τον καταθλιπτικό αγωγό Φ150 mm.

Q [m3/h]

20

50

100

200

300

J [m/km]

0.08

0.50

1.70

6.50

14.00

 

ΛΥΣΗ

1. Το μανομετρικό ύψος που παρέχει η αντλία ώστε το νερό να ανεβαίνει από τη στάθμη +80 στη στάθμη +130 είναι:

                                         Hαντλ = (130 m – 80 m) + hf = 50 m + J(Q) × L

όπου hf οι γραμμικές απώλειες ενέργειας κατά μήκος του καταθλιπτικού αγωγού από τη γεώτρηση προς τον υδατόπυργο και L το μήκος του καταθλιπτικού αγωγού.

Από την τομή της χαρακτηριστικής καμπύλης της αντλίας και της καμπύλης που δίνει τη μεταβολή του μανομετρικού, προκύπτει το σημείο λειτουργίας της αντλίας που αντιστοιχεί σε:

·         Παροχή                                       200 m3/h

·         Μανομετρικό ύψος αντλίας          63 m

2. Λόγω της 18ωρης λειτουργίας του αντλιοστασίου, η μέση ημερήσια παροχή του εξωτερικού υδραγωγείου ισούται με:

                                              200 m3/h × 18 h/ημέρα = 3600 m3/ημέρα

Η ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο είναι 150 L = 0.15 m3.

Ο αριθμός των καταναλωτών που μπορεί να εξυπηρετηθεί είναι:

                                                   3600 m3 / 0.15 = 24.000 κάτοικοι

3. Αν η στάθμη άντλησης της γεώτρησης πέσει στο +70 m, έχουμε:

                                         Hαντλ = (130 m – 70 m) + hf = 60 m + J(Q) × L

Από την τομή της χαρακτηριστικής καμπύλης της αντλίας και της καμπύλης που δίνει τη μεταβολή του μανομετρικού, προκύπτει το σημείο λειτουργίας της αντλίας που αντιστοιχεί σε:

·         Παροχή                                       170 m3/h

·         Μανομετρικό ύψος αντλίας          68 m 

4. Η ημερήσια κατανάλωση για πληθυσμό 24 000 κατοίκων ισούται με 3600 m3/ημέρα. Εφόσον η παροχή της γεώτρησης είναι 170 m3/h, η αντλία πρέπει να λειτουργεί 3600 / 170 = 21.2 h ημερησίως.