Προσωπικὲς Ἱστοσελίδες

Δημήτριος Εὐαγ. Μούρμουρας

Dimitris Foto
Ἐργαστηριακὸ Διδακτικὸ Προσωπικό.
Τομέας Φυσικῆς
Σχολὴ ΕΜΦΕ - ΕΜΠ

Ἐκπαίδευση

Εἶμαι μέλος Ε.ΔΙ.Π. τοῦ τομέα Φυσικῆς τῆς Σχολῆς ΕΜΦΕ. Παρέχω μεταξὺ ἄλλων ἐκπαιδευτικὸ ἔργο, σὲ ὅλες τὶς σχολὲς τοῦ ΕΜΠ ἀπὸ τὸ 1985 ἀνελλιπῶς ἕως σήμερα, στὰ ἐκπαιδευτικὰ ἐργαστήρια τοῦ τομέα Φυσικῆς τῆς Σχολῆς Ε.Μ.Φ.Ε. Συμμετέχω ἐπίσης στὴν ὀργάνωση καὶ διδασκαλία τῶν ἐργαστηρίων τοῦ Τομέα στὴν ἱδρυθεῖσα τὸ 1999 Σχολὴ Ε.Μ.Φ.Ε. Εἶμαι μέλος ἀπὸ τὸ 1982 τῆς ἐρευνητικῆς ὁμάδος Ἀκουστικῆς Ὁλογραφίας καὶ Ὑπερήχων τοῦ τομέα Φυσικῆς τοῦ τότε Γενικοῦ Τμήματος τοῦ ΕΜΠ. Περισσότερα ἐδῶ

Τὸ διδακτικὸ μου πρόγραμμα

Τὸ Πρόγραμμά μου ἐδῶ Οἱ Ἐπιτηρήσεις μου

Ἐκπαιδευτικὰ Ἐργαστήρια

Ἔρευνα

Τὰ Στοιχεῖα Εὐκλείδου

Τὰ Στοιχεῖα Εὐκλείδου στὴν αὐθεντικὴ τους μορφή, σὲ html ἔκδοση, μὲ πλῆρες ἐσωτερικὸ "Search" καὶ πολλὰ ἄλλα βοηθήματα γιὰ τὴν διευκόλυνση τῆς μελέτης των ἐδῶ.

EUCLID 'S ELEMENTS

Τὸ Πυθαγόρειον Θεώρημα

Ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ τῆς τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτεινούσης πλευρᾶς τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεχουσῶν πλευρῶν τετραγώνοις. Στοιχείων α' πρότασις 47

Τὸ Θεώρημα τῶν "πρώτων" ἀριθμῶν

Οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ πλείους εἰσὶ παντὸς τοῦ προτεθέντος πλήθους πρώτων ἀριθμῶν. Στοιχείων θ' πρότασις 20

Τὸ Θεώρημα ὑπάρξεως ἀσυμμέτρων μεγεθῶν

Ἐπὶ τῶν τετραγώνων σχημάτων ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ μήκει. Στοιχείων ι' Παράρτημα 27

Περισσότερες ἐπιλογὲς θεωρημάτων ἐδῶ
Ἐπιλογὲς ὁρισμῶν ἐδῶ

Ἀριθμητικά: Διοφάντους Ἀλεξανδρέως (τοῦ Ε. Σταμάτη)

Ἀριθμητικά: Διοφάντους Ἀλεξανδρέως (τοῦ Ε. Σταμάτη) πηγή ἐδῶ

Ὁμηρικὰ ἔπη

Μῆνι Ἀχιλῆος

Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
οὐλομένην, μυρί᾿ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾿ ἔθηκε,
πολλὰς δ᾿ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
περισσότερα...

ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν·
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
περισσότερα...

Οἱ Μεγάλοι τῆς Ἱστορίας

Ἔργα καὶ ἰδέες τῶν Μεγάλων τῆς Ἱστορίας ἐδῶ

Περιεκτικότητες Τροφίμων

Ὁ ὑπολογισμὸς τῆς περιεκτικότητος τῶν τροφίμων καὶ τῶν γευμάτων γιὰ τὴν πληρότητα στὴ διατροφή, καθώς ἐπίσης τα Ἐδώδιμα καὶ Ἐποχιακὰ Τρόφιμα ἐδῶ

Φωτογραφία περιεκτικότητας

Φιλιππίδης καὶ ΟΧΙ Φειδιππίδης,

Φιλιππίδης καὶ ΟΧΙ Φειδιππίδης, εἶναι τὸ ὄνομα τοῦ γνωστοῦ ἀρχαίου Ἀθηναίου ἡμεροδρόμου, ὁ ὁποῖος διήνυσε την ἀπόσταση «Ἀθήναι - Σπάρτη - Ἀθήναι» τρέχοντας σὲ δύο ἡμέρες, καὶ πρὸς τιμὴν του ἔχει καθιερωθεῖ ὁ ἐτήσιος ὑπερμαραθώνιος ἀγῶνας δρόμου "Σπάρταθλον". Διαβάστε ἐπίσης, ἐδῶ, τὴν συνοδευτική ἐπιστολὺ ποὺ συνυπογράφει ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής Κώστας Στεφανής, τὴν ὁποία ἀποστείλαμε σὲ ὅλον σχεδὸν τὸν ἡμερήσιο τύπο, ἐπὶ τῇ εὐκαιρία τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων τῆς Ἀθήνας τὸ 2004.

Προβλέπει ἢ ὄχι τοὺς ἐπερχόμενους σεισμοὺς τὸ Β.Α.Ν.?

Διαβάστε ἐδῶ τὴν δημοσιευθεῖσα σὲ πολλὲς ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ ἄποψή μας γιὰ τὸ θέμα, τὴν ὁποία κοινοποιήσαμε καὶ στὸν Ὀργανισμὸ Ἀντισεισμικῆς Προστασίας (ΟΑΣΠ) καὶ στὸν καθηγητὴ Π. Βαρώτσο.

Ἀγχιβασίην

Εἰς Ὑγείαν

Διάφορα

Ἐπικοινωνία


Δημήτριος Εὐαγ. Μούρμουρας

Copyright©2012 Dimitrios E. Mourmouras
valid html Last Update 30 September, 2016