Loading...

ΑΓΧΙΒΑΣΙΗΝ

Η ΓΕΝΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
ΚΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΣΣΑ
Ἀγχιβασίην

Ἡ Γενεαλογία τῆς Ἀπάτης

καὶ ἡ ἀπαίτηση τοῦ Βασιλιά!


Ἡ «ἀπάτη» στὴν βιολογικὴ δομή

Στοὺς βιολογικοὺς ὀργανισμοὺς παρατηροῦμε μιὰ «διάσταση» στὴν βασικὴ δομὴ τῆς ὕπαρξής των, ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ περιγραφεῖ μὲ τὸν ὅρο «Ἀπάτη». Αὐτὴ ἐντάσσεται στὸ εὐρύτερο πλαίσιο τοῦ «Ἡ ζωὴ ἐξαπατᾷ γιὰ νὰ ἐπιβιώσει», δηλαδὴ νὰ τραφεῖ, νὰ συντηρηθεῖ, νὰ ἀναπαραχθεῖ, νὰ ἐρωτευθεῖ, νὰ ἀποφύγει τοὺς ἐχθρούς της κ. λπ.

Στὸν Ἄνθρωπο, τὸ παραπάνω φαινόμενο ἐντοπίζεται στὸ σύνολο τῆς ἐπικοινωνιακῆς του Δομῆς, δηλαδὴ τὶς Αἰσθήσεις, τὶς Σκέψεις, τοὺς Λόγους, τὴν Συνείδηση, καὶ λειτουργεῖ ὡς ἑξῆς.

Οἱ Αἰσθήσεις

_genealogia_ths_apaths

Οἱ αἰσθήσεις τοῦ Ἀνθρώπου ὁδηγοῦν σὲ αὐταπάτες. Εἶναι γνωστὲς ὅλες αὐτὲς οἱ ἀπάτες τῶν αἰσθήσεων καὶ δὲν θὰ ἐπεκταθῶ ἐδῶ. Ἐπίσης, εἶναι γνωστὲς καὶ πάρα πολλὲς οἱ ρήσεις τῶν Μεγάλων πάνω στὸ θέμα ὅπως αὐτὴ τοῦ Ἡρακλείτου «Κακοὶ μάρτυρες ἀνθρώποισιν ὀφθαλμοὶ καὶ ὦτα βαρβάρους ψυχὰς ἐχόντων.»

Η Σκέψη

Οἱ σκέψεις τῶν ἀνθρώπων, ἐμποτισμένες ἀπὸ τὶς ὅποιες ἰδεολογίες, ὁδηγοῦν σὲ λανθασμένα συμπεράσματα καὶ κατὰ συνέπεια σὲ ἕνα εἶδος αὐταπάτης τοῦ ἴδιου τοῦ ὑποκειμένου τῆς σκέψης. Δεισιδαιμονίες, μεταφυσικά, δογματισμοί, σοφιστεῖες καὶ ἄλλα πολλὰ ποὺ ἀποτελοῦν αὐτὰ καθ᾿ αὑτὰ «αὐταπάτες» τῆς σκέψης, ὁδηγοῦν περαιτέρω σὲ παραγωγὴ μὴ ὀρθοῦ λόγου, δηλαδὴ λανθασμένα συμπεράσματα, ἄρα «ἀπάτες»

Ὁ Λόγος

Οἱ λόγοι, οἱ ὁμιλίες, οἱ ρητορεῖες, τὰ κείμενα, καὶ ὅπως ἀλλιῶς μπορεῖ νὰ πραγματωθεῖ ἡ ἀνθρώπινη γλῶσσα, εἶναι τὸ κύριο πεδίο τῆς ἀπάτης, συνειδητῆς ἢ ἀσυνείδητης. Τὸ θέμα αὐτὸ τὸ ἔχω ἀναπτύξει διεξοδικότερα στὴν ἀνάρτησή μου «Οἱ διαστροφὲς Λόγου καὶ Σκέψης καὶ οἱ ἀνακολουθίες τῆς Πράξης» καὶ νομίζω εἶναι πλήρως κατανοητὸ τὸ πόσον ἐξαπατᾶται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τοὺς «Λόγους / ὁμιλίες / κείμενα».

Ἡ Συνείδηση

Ἡ τοποθέτηση τῶν Ἀνθρώπων ἀπέναντι στὴν «Ἀπάτη» καὶ ἡ συνειδητοποίηση τοῦ ὅλου θέματος εἶναι ἱστορία ποὺ ξεπερνᾷ τὰ ὅρια τοῦ παρόντος. Οἱ ρόλοι τοῦ «ἀπατεῶνα», συνειδητοποιημένου ἢ μή, καὶ τοῦ «ἐξαπατημένου», εἶναι ζήτημα κοινωνικὸ καὶ ἐκπαιδευτικό. Καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ στεροῦνται τὴν ἀπαιτούμενη μόρφωση καὶ δυνατότητα γιὰ νὰ σταματήσουν αὐτὸ τὸ παιγνίδι! Παθητικοὶ ἢ ἐνεργητικοί, συνειδητοποιημένοι ἢ μή, σὲ ἐναλλασσόμενους κατὰ περίπτωσιν ρόλους συνεχίζουν αἰῶνες τώρα τὸ παιγνίδι τῆς «Ἀπάτης»

Ἡ Κοινωνία

_genealogia_ths_apaths

Ἡ Ἀπάτη στὸ Κοινωνικό, Πολιτικὸ καὶ Οἰκονομικὸ πεδίο μιᾶς Κοινότητας εἶναι τὸ Μέγα Ἠθικὸ Ζήτημα! Ἡ ἔκταση καὶ τὰ παραδείγματα εἶναι ἀνεξάντλητα καὶ ποικῖλα ἀνὰ περιοχὴ καὶ ἀνὰ ἱστορικὴ περίοδο.


Ἡ ἀπαίτηση τοῦ Σίσσα

Στὸ παράδειγμα ποὺ ἀκολουθεῖ, βλέπουμε μὲ πολὺ γλαφυρὸ τρόπο πόσο εἴμαστε τρωτοὶ στὶς «ἀπάτες» καὶ «αὐταπάτες» τῆς καθημερινότητας.

Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, ὅταν κάποτε ὁ Βασιλιᾶς τῆς περιοχῆς ποὺ ζοῦσε ὁ βραχμᾶνος Σίσσα τὸν κάλεσε γιὰ νὰ ἐπιδείξει τὸ νέο παιγνίδι (τὸ σκάκι) ποὺ εἶχε ἐφεύρει, τόσο πολὺ γοητεύτηκε ἀπ' αὐτό, ποὺ ρώτησε τὸν Σίσσα τί θὰ ἤθελε ὡς ἀνταμοιβή. Ὁ Σίσσα ζήτησε τόσους κόκκους σιτάρι ὅσους θὰ μποροῦσαν νὰ συμπεριληφθοῦν στὰ 64 τετράγωνα τῆς σκακιέρας βάζοντας στὸν πρῶτο ἕνα κόκκο, στὸν δεύτερο δύο, στὸν τρίτο τέσσερεις, στὸν τέταρτο ὀκτὼ κ. λπ., διπλασιάζοντας ἔτσι κάθε φορὰ στὸ ἑπόμενο τετράγωνο.

ἡ ἀπαίτηση

Ἡ ἀπαίτηση τοῦ Βασιλιά!

Ὁ Βασιλιᾶς, κρίνοντας τὸ αἴτημα ἀσήμαντο, τὸν ξαναρώτησε γιὰ κάτι σοβαρότερο. (ἀπαίτηση)


Στὴν ἐπιμονή, ὅμως, τοῦ Σίσσα, ὁ Βασιληὰς διέταξε ν' ἀδειάσουν μιὰ φορτωσιὰ καμήλας σιτάρι δίπλα του.
Ἡ ἔκπληξή του, ὅμως, ὑπῆρξε μεγάλη ὅταν ὁ θησαυροφύλακάς του καὶ προϊστάμενος τῶν ἀποθηκῶν του ἀνέφερε πὼς ὅλο τὸ σιτάρι τῆς ἡγεμονίας, δὲν φθάνει οὔτε σὲ «ἐλάχιστο ποσοστὸ» τῆς φοβερῆς ἀπαίτησης!!!

Ἀναλυτικά, στὸν παρακάτω Πίνακα βλέπουμε πόσοι κόκκοι χρειάζονται ἀνὰ τετραγωνάκι...

Νο Ἀριθμὸς Σπόρων Σίτου
1 1
2 2
3 4
4 8
5 16
6 32
7 64
8 128
9 256
10 512
11 1.024
12 2.048
13 4.096
14 8.192
15 16.384
16 32.768
17 65.536
18 131.072
19 262.144
20 524.288
21 1.048.576
22 2.097.152
23 4.194.304
24 8.388.608
25 16.777.216
26 33.554.432
27 67.108.864
28 134.217.728
29 268.435.456
30 536.870.912
31 1.073.741.824
32 2.147.483.648
33 4.294.967.296
34 8.589.934.592
35 17.179.869.184
36 34.359.738.368
37 68.719.476.736
38 137.438.953.472
39 274.877.906.944
40 549.755.813.888
41 1.099.511.627.776
42 2.199.023.255.552
43 4.398.046.511.104
44 8.796.093.022.208
45 17.592.186.044.416
46 35.184.372.088.832
47 70.368.744.177.664
48 140.737.488.355.328
49 281.474.976.710.656
50 562.949.953.421.312
51 1.125.899.906.842.624
52 2.251.799.813.685.248
53 4.503.599.627.370.496
54 9.007.199.254.740.992
55 18.014.398.509.481.984
56 36.028.797.018.963.968
57 72.057.594.037.927.936
58 144.115.188.075.855.872
59 288.230.376.151.711.744
60 576.460.752.303.423.488
61 1.152.921.504.606.846.976
62 2.305.843.009.213.693.952
63 4.611.686.018.427.387.904
64 9.223.372.036.854.775.808
Σύνολο 18.446.744.073.709.551.615

Οἱ σπόροι σίτου ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ καλυφθεῖ ἡ ἀπαίτηση εἶναι 264-1 = 18.446.744.073.709.551.615 !
Ἄν, ἔστω, ἕνας κόκκος ἰσοῦται μὲ 0,06  γραμμάρια, τότε ἡ ἀπαίτηση ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν τεράστια ποσότητα τῶν 1,2 τρισεκατομμυρίων  τόνων!
Ἡ Ἐτήσια Παγκόσμια Παραγωγὴ Σίτου εἶναι σήμερα περὶ τοὺς 700 ἑκατομμύρια τόνους! Δηλαδή, ἡ ἀπαίτηση τοῦ Σίσσα ἦταν 2000 φορὲς τὴν σημερινὴ Παγκόσμια ἐτήσια Παραγωγὴ Σίτου!! Ἤ, νὰ τὸ ποῦμε μὲ ἄλλα λόγια, ὁ Σίσσα ζήτησε ὁλόκληρη τὴν παγκόσμια παραγωγὴ σιτηρῶν τὰ τελευταῖα 2000 χρόνια (ἂν ὑποθέσουμε σταθερὴ ἐτήσια παραγωγὴ ὅσο ἡ σημερινή)!

Τί νὰ πρωτοθαυμάσει κανεὶς στὴν ἀπαίτηση αὐτήν; Τὸ ἴδιο τὸ αἴτημα ἢ τὴν εὐκολία ἐξαπάτησης τοῦ Βασιλιᾶ τῆς ἐποχῆς -- καὶ τοῦ καθενὸς ἐξ ἡμῶν ἂν δὲν εἴχαμε γνωρίσει ἀναλυτικὰ τὸ θέμα;

Εἶναι σαφὲς πόσο εἴμαστε ἀνοικτοὶ καὶ εὐάλωτοι στὶς «ἀπάτες» ὅλων τῶν τύπων ποὺ μᾶς κατακλύζουν ἔξωθεν καὶ ἔσωθεν. Ἡ μόνη λύση ἔρχεται ἀπὸ τὴν σωστὴ «παιδεία», ποὺ ἀντίθετα μὲ τὴν σημερινὴ ποὺ μᾶς γεμίζει ἄχρηστη γνώση καὶ πληροφορία (καθ᾿ ὑπαγόρευσιν τῆς ἀγορᾶς ἐργασίας), θὰ μᾶς δώσει τὰ ἐφόδια νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὴν «ἀπάτη» παθητικὰ καὶ ἐνεργητικά!


Ἀγχιβασίην