ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑ

 

Τα βιβλία διατίθενται ελευθέρως σε μορφή κειμένων PDF

από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα :

http://www.civil.ntua.gr/~kavvadas

 

Η ανάγνωση και εκτύπωση των ακόλουθων κειμένων απαιτεί το πρόγραμμα Acrobat Reader, που διανέμεται ελεύθερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Μ. Πολυτεχνείου (Information Services, σελίδα TUCOWS Collection, Image Viewers).

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  Εκδοση Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Σεπτέμβριος 2005

Κεφ  1 :  Η Εδαφομηχανική και ο Πολιτικός Μηχανικός (349 KB)

Κεφ  2 :  Φυσικά Χαρακτηριστικά των Εδαφών (774 KB)

Κεφ  3 :  Τάσεις στο Εσωτερικό του Εδάφους (411 KB)

Κεφ  4 :   Μόνιμη Υδατική Ροή διαμέσου του Εδάφους (484 KB)

Κεφ  5 :   Παραμόρφωση του Εδάφους (462 KB)

Κεφ  6 :   Σχέσεις Τάσεων-Παραμορφώσεων των Εδαφικών Υλικών (575 KB)

Κεφ  7 :   Στερεοποίηση των Εδαφικών Υλικών (774 KB)

Κεφ  8 :   Μετάδοση των Τάσεων λόγω Επιβολής Εξωτερικών Φορτίων (563 KB)

Κεφ  9 :   Διατμητική Αντοχή των Εδαφών (863 KB)

Κεφ 10 :  Μηχανική Συμπεριφορά Εδαφών στη Δοκιμή της Κυλινδρικής Τριαξονικής Φόρτισης (570 KB)

Κεφ 11 :  Ερευνα του Υπεδάφους (480 KB)

Κεφ 12 :  Ειδικά Θέματα (Φέρουσα ικανότητα θεμελίων, ωθήσεις γαιών, ευστάθεια πρανών) (1941 KB)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ  Εκδοση Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Σεπτέμβριος 2007

Εξώφυλλο : Εξώφυλλο

Κεφ 1,2 : Εισαγωγή - Πηγές και Αποδεκτά Ορια Ρύπανσης (240 KB)

Κεφ  3 :   Στοιχεία Υδρογεωλογίας (362 KB)

Κεφ  4 :   Αλληλεπίδραση Ρύπων με το Εδαφος (399 KB)

Κεφ  5 :   Μηχανισμοί Εξέλιξης της Ρύπανσης (274 KB)

Κεφ  6,7 : Γεωτεχνικές Ερευνες Υπεδάφους - Χώροι Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων (512 KB)

Κεφ  8 :   Τεχνολογίες Απορρύπανσης και Προστασίας Εδαφών και Υδροφορέων (298 KB)

Κεφ  9 :    Πιθανοτική Εκτίμηση του Κινδύνου Αστοχίας των Μεγάλων Τεχνικών Εργων (263 KB)

Παράρτημα Α :  Στοιχεία Εδαφολογίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  Εκδοση Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Μάρτιος 2005

Κεφ  1 : Περιγραφή και Ταξινόμηση της Βραχόμαζας (767 KB)

Κεφ  2 : Μηχανική Συμπεριφορά της Βραχόμαζας (149 KB)

Κεφ  3 : Κατανομές Τάσεων-Παραμορφώσεων γύρω από Κυκλική Σήραγγα (358 KB)

Κεφ  4 : Ανάλυση της Διάνοιξης-Υποστήριξης Σηράγγων με Καμπύλες Σύγκλισης-Αποτόνωσης (794 KB)

Κεφ  5.1 : Διάνοιξη σηράγγων με τη Μέθοδο ΝΑΤΜ - Μέρος 1 (1088 KB)

Κεφ  5.2 : Διάνοιξη σηράγγων με τη Μέθοδο ΝΑΤΜ - Μέρος 2 (3340 KB)

Κεφ  6 :  Ανάλυση της Διάνοιξης και Αμεσης Υποστήριξης Σηράγγων (537 KB)

Κεφ  7 :  Υποχωρήσεις της Επιφάνειας του Εδάφους λόγω Υπογείων Εκσκαφών (389 KB)

Κεφ  8 :   Ανάλυση της Τελικής Επένδυσης Σηράγγων (393 KB)

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Εκδοση Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Σεπτέμβριος 2007

               Εξώφυλλο – Περιεχόμενα  (767 KB)

Κεφ  1 :  Εισαγωγή   (209 KB)

               Τύποι θεμελιώσεων   (3156 KB)

               Πιέσεις επαφής θεμελίου/εδάφους   (376 KB)

Κεφ  2 :  Φέρουσα ικανότητα πεδίλων    Κεντρική, έκκεντρη & λοξή φόρτιση   (1598 KB)

Κεφ  3 :  Ανάλυση επιφανειακών θεμελιώσεων κατά τον Ευρωκώδικα 7    (268 KB)

Κεφ  4 :  Καθιζήσεις πεδίλων με σχέσεις ελαστικής μορφής   (3224 KB)

Κεφ  5 :  Καθιζήσεις πεδίλων σε αργιλικά εδάφη  (2669 KB)

Κεφ  6 :  Καθιζήσεις πεδίλων σε αμμώδη εδάφη  (1992 KB)

Κεφ  7 :  Πεδιλοδοκοί και κοιτοστρώσεις   (916 KB)

Κεφ  8:   Θεμελιώσεις με πασσάλους  – Τύποι πασσάλων  (2259 KB)

               Φέρουσα ικανότητα εμπηγνυόμενων πασσάλων μέσω στατικών τύπων  (1984 KB)

               Φέρουσα ικανότητα εμπηγνυόμενων πασσάλων μέσω επιτόπου δοκιμών, αξιοποίησης των χαρακτηριστικών έμπηξης και δοκιμαστικών φορτίσεων  (1425 KB)

Κεφ  9 :  Φέρουσα ικανότητα εγχύτων πασσάλων   (616 KB)

Κεφ  10 : Ανάλυση πασσάλων κατά τον Ευρωκώδικα 7   (377 KB)

Κεφ  11 : Καθιζήσεις μεμονωμένων πασσάλων   (1386 KB)

Κεφ  12 : Φέρουσα ικανότητα και καθιζήσεις ομάδας πασσάλων  (1240 KB)

Κεφ  13 : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων (1105 KB)