Χάρης Ι. Γαντές
ΚαθηγητήςΕρευνητικά προγράμματα


Σε εξέλιξη

Ο Χ. Γαντές συμμετέχει στα εξής ερευνητικά προγράμματα:

 • "AMOSS - Additively Manufactured Optimized Steel Structures", Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας - ΕΛΙΔΕΚ (2022-2025).
 • "Διερευνητικές Εργασίες και Στρατηγικές για την Αποκατάσταση και Επαναλειτουργία του Κτιρίου Γκίνη στο Πλαίσιο της Ανάδειξης του Συγκροτήματος Πατησίων", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2022-2023).
 • "ADDOPTML - ADDitively Manufactured OPTimized Structures by means of Machine Learning", H2020-MSCA-RISE-2020 (2021-2025).
 • "Panoptis - Development of a Decision Support System for Increasing the Resilience of Transportation Infrastructure Based on Combined Use of Terrestrial and Airborne Sensors and Advanced Modelling Tools", H2020-MG-2016-2017/H2020-MG-2017-Two-Stages (2018-2021).


Ολοκληρωμένα

Επίσης έχει μεταξύ των άλλων συμμετάσχει στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα:

 • "Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Εκτέλεση και Αξιολόγηση Επιτόπου Μετρήσεων για την Αποτίμηση της Δομικής Κατάστασης της Μεταλλικής Ανωδομής του Ελληνικού Τμήματος της Σιδηροδρομικής Γέφυρας Πυθίου", Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Α.Ε., επιστημονικός υπεύθυνος (2021-2022).
 • "HP-OCP - Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Υψηλών Επιδόσεων", Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ (2018-2021).
 • "Γαλλική Σκάλα Μεταλλείων Λαυρίου", Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Λαυρεωτικής - Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (2018-2019).
 • "OptArch - Optimization Driven Architectural Design of Structures", H2020-MSCA-RISE-2015(2016-2020).
 • "Divas - DIstributed Vibrational and Acoustic Sensing technology", H2020-MSCA-IF-2015 Marie Sklodowska-Curie actions (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) (2016-2018).
 • "Buckling of Large Diameter Steel Chimneys", CICIND - International Committee for Industrial Chimneys, επιστημονικός υπεύθυνος (2015).
 • "ELISSA - Energy Efficient LIghtweight-Sustainable-SAfe-Steel Construction", FP7-NMP E2B (2013-2016).
 • "ENSSTRAM - Novel Design Concepts for Energy Related Steel Structures using Advanced Materials", Αριστεία ΙΙ, επιστημονικός υπεύθυνος (2013-2015).
 • "SeaWind - Σχεδιασμός Θαλάσσιων Ανεμογεννητριών Βάσει Επιτελεστικότητας", Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας- Κίνας 2012-2014, επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ (2013-2015).
 • "BridgeCloud - Model-Based Aeroelastic Analysis of Long-Span Bridges on the HPC Cloud", Πρόγραμμα Eurostars, επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ (2013-2015).
 • "Μη Γραμμική Συμπεριφορά Σύνθετων Υποστυλωμάτων από Χάλυβα", Πρόγραμμα ΠΕΒΕ-2011, επιστημονικός υπεύθυνος (2012-2013).
 • "ΑΙΟΛΟΣ - Επίλυση Δυσχερών Προβλημάτων Ανάλυσης Πυλώνων Ανεμογεννητριών «Νέας Γενεάς»", Πρόγραμμα Θαλής (2012-2015).
 • "NAT-SEI-ISO - Πρότυπος Σχεδιασμός Βάθρων Γεφυρών σε Ρευστοποιήσιμο Έδαφος με Χρήση Φυσικής Σεισμικής Μόνωσης", Πρόγραμμα Θαλής (2012-2015).
 • "DeReStAr - Development of structural DEsign REcommendations for Steel ARches", Πρόγραμμα Marie Curie - Intra-European Fellowships (2009-2010), επιστημονικός υπεύθυνος.
 • "Δυναμική Αλληλεπίδραση Ανέμου - Στοιχείου Καλωδίου", Πρόγραμμα ΠΕΒΕ-2007 (2007-2009, επιστημονικός υπεύθυνος).
 • "Ανάπτυξη μιας Ευέλικτης Τηλεκπαίδευσης για Διευκόλυνση Εφαρμογής των Ευρωκωδίκων σύμφωνα με τους Εθνικούς Κώδικες από τους Μελετητές", Πρόγραμμα Leonardo da Vinci/NFATEC χρηματοδοτούμενο από την Eυρωπαϊκή Επιτροπή (2007-2008).
 • "Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μικτών Συστημάτων Σκυροδέματος-Χάλυβα", Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ-2003, επιστημονικός υπεύθυνος (2005-2008).
 • "Κόμβοι Δοκού - Υποστυλώματος σε Μεταλλικά Πλαίσια", Πρόγραμμα Ηράκλειτος, επιστημονικός υπεύθυνος (2004-2006).
 • "Στρεπτοκαμπτικός Λυγισμός Ομογενών ή Σύνθετων Ράβδων Σταθερής ή Μεταβλητής Διατομής Τυχόντος Σχήματος", Πρόγραμμα Πυθαγόρας (2004-2006).
 • "Μια Νέα και Ευέλικτη Προσέγγιση στην Κατάρτιση των Μηχανικών στον Κατασκευαστικό Τομέα", Πρόγραμμα Leonardo da Vinci/NFATEC χρηματοδοτούμενο από την Eυρωπαϊκή Επιτροπή (2003-2004).
 • "Μορφωτική ανταλλαγή με Γερμανία", Πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2003 χρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΠΘ, επιστημονικός υπεύθυνος.
 • "Κινητικότητα - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού", Πρόγραμμα Leonardo da Vinci χρηματοδοτούμενο από την Eυρωπαϊκή Επιτροπή, συνεργασία ερευνητικών ομάδων από Ελλάδα, Σουηδία και Ρουμανία (2001-2002).
 • "Τεκμηρίωση και Ανάλυση Παραγόντων Γήρανσης Κτιρίων, Επιρροή τους στην Φέρουσα Ικανότητα και Μέθοδοι Αντιμετώπισής τους", Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, επιστημονικός υπεύθυνος (1999-2001).
 • "Studies of Dynamic Instabilities and Postcritical Behavior of Deformable Systems", Πρόγραμμα INTAS συνεργασίας με ερευνητικές ομάδες από τη Ρωσία (1999-2001).
 • "A Safety Study about Explosives in the Vicinity of Natural Gas Transmission Systems and a Draft of Safety Rules", Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη ΔΕΠΑ (1998).
 • "Dynamics of Multi-Degree-of-Freedom and Continuous Mechanical Systems with Application to Aerohydroelastic Systems and Smart Engineering Structures", Πρόγραμμα INTAS συνεργασίας με ερευνητικές ομάδες από τη Ρωσία (1996-1998).
 • "Σεισμική Τρωτότητα Αρχαίων Μνημείων", Πρόγραμμα Διακρατικής Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου, επιστημονικός υπεύθυνος (1996-1998).
 • "Optimal Design of Smart Structures", Πρόγραμμα Διακρατικής Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας (1993-1995).
 • "Eurocode No. 8 in the Form of Expert System", Συμβούλιο της Ευρώπης (1992-1993).

αρχή

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com