Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Θαλάσσιες μεταλλικές κατασκευές

Οι "Θαλάσσιες μεταλλικές κατασκευές" είναι κατ' επιλογή μάθημα του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών" και παρουσιάζει στους σπουδαστές θέματα συμπεριφοράς, ανάλυσης και σχεδιασμού παράκτιων κατασκευών και κατασκευών ανοικτής θάλασσας, με έμφαση σε μεταλλικές κατασκευές.

Το μάθημα καλύπτει θέματα μόρφωσης στατικών συστημάτων θαλάσσιων μεταλλικών κατασκευών (προβλήτες φόρτωσης/εκφόρτωσης, φορείς πρόσδεσης πλοίων, πλατφόρμες άντλησης, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες), επιλογή κατάλληλων διατομών μελών, μόρφωση συνδέσεων μεταξύ μελών, συσχέτιση μόρφωσης με μέθοδο κατασκευής, προσομοίωση θαλάσσιων μεταλλικών κατασκευών (επιλογή λογισμικού, επιλογή τύπου στοιχείων και πυκνότητας πλέγματος, προσομοίωση συνδέσεων), μεθόδους ανάλυσης θαλάσσιων μεταλλικών κατασκευών (στατικές/δυναμικές αναλύσεις, γραμμικές/μη γραμμικές αναλύσεις, αξιολόγηση αποτελεσμάτων), διαστασιολόγηση (φιλοσοφία ελέγχων επάρκειας με τη μέθοδο οριακών καταστάσεων, απαιτήσεις σχεδιασμού - κριτήρια αστοχίας, διαστασιολόγηση μελών - μήκη λυγισμού, διαστασιολόγηση συνδέσεων, κόπωση) καθώς και εισαγωγή στην κατασκευαστική σχεδίαση μεταλλικών έργων (σχέδια γενικών διατάξεων, κοπής, εργοστασιακών συγκολλήσεων, ανέγερσης).

Το μάθημα διδάσκεται από τους Χ. Γαντέ και Π. Θανόπουλο. Προβλέπονται 3 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, επί 13 εβδομάδες.

Οι σπουδαστές εκπονούν, ατομικά ή σε ομάδες των δύο, ασκήσεις καθώς και θέμα εξαμήνου, το οποίο συνήθως έχει βιβλιογραφικό και υπολογιστικό τμήμα, και επιλέγεται σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες. Παραδοτέα του θέματος είναι μια συνοπτική τεχνική έκθεση και μια παρουσίαση στην τάξη κατά την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων. Επιπλέον το μάθημα έχει μία τελική εξέταση.

Συμπληρωματικές πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά) υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com