Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Σιδηρές κατασκευές ΙI

Οι «Σιδηρές Κατασκευές ΙI» είναι μάθημα του 7ου εξαμήνου, υποχρεωτικό για τη Δομοστατική κατεύθυνση και κατ'επιλογήν υποχρεωτικό για όλες τις άλλες. Συμπληρώνει την εισαγωγή των σπουδαστών σε θέματα μόρφωσης, συμπεριφοράς, ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών από δομικό χάλυβα. Στόχος του μαθήματος είναι, σε συνέχεια του μαθήματος Σιδηρές Κατασκευές Ι του 6ου εξαμήνου, να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις για την αυτοτελή αντιμετώπιση συνηθισμένων έργων από χάλυβα, δηλαδή να τους επιτρέψει να κατανοήσουν τη συμπεριφορά τέτοιων κατασκευών και να αποκτήσουν τη δυνατότητα μόρφωσης τους και διαστασιολόγησης των μελών τους, σύμφωνα με τις αρχές της μηχανικής και τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών και πιο συγκεκριμένα του Ευρωκώδικα 3.

Παράλληλα, μαζί με τα μαθήματα κορμού του Εργαστηρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος, τα μαθήματα αυτά αποτελούν μια πρώτη επαφή των σπουδαστών με την έννοια του δομοστατικού σχεδιασμού, και με την συνδυασμένη χρήση γνώσεων από τα πιο θεωρητικά μαθήματα των αρχικών εξαμήνων (μηχανική, αντοχή των υλικών, στατική), τεχνολογικών παραμέτρων και κανονισμών, για τη μελέτη δομικών έργων.

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει θέματα εργοστασιακής κατεργασίας, μεταφοράς και εργοταξιακής ανέγερσης μεταλλικών κατασκευών, μόρφωση και υπολογισμό συνδέσεων, κοχλίες τριβής, πείρους, κοχλιωτούς και συγκολλητούς κόμβους δοκών-υποστυλωμάτων, δοκών-δοκών, εδράσεις υποστυλωμάτων, αποκαταστάσεις συνέχειας, αντισεισμικό σχεδιασμό μονώροφων και πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων, τύπους συνδέσμων δυσκαμψίας, ικανοτικό σχεδιασμό, δοκούς κύλισης γερανογεφυρών, θέματα επιφανειακής προστασίας δομικών έργων από χάλυβα και σχεδιασμό έναντι φωτιάς. Σε κάθε ενότητα του μαθήματος αναλύεται αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο, σύμφωνα με τη θεωρία της μηχανικής και αντοχής των υλικών, και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι επάρκειας σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις του Ευρωκώδικα 3. Δίνεται έμφαση στη συσχέτιση θεωρητικού υποβάθρου και κανονιστικών διατάξεων, έτσι ώστε οι σπουδαστές να μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε μελλοντικές τροποποιήσεις των κανονισμών, που είναι μάλλον βέβαιο ότι θα υπάρξουν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Παρουσιάζονται επίσης τεχνολογικά και κατασκευαστικά θέματα και επιλύονται αριθμητικές εφαρμογές, εμπνευσμένες από πραγματικά έργα, κυρίως βιομηχανικά υπόστεγα και μεταλλικές πεζογέφυρες.

Στα πλαίσια του μαθήματος γίνονται παραδόσεις θεωρίας και ασκήσεων, ενώ επίσης πραγματοποιούνται προαιρετικές εργαστηριακές ασκήσεις. Οι σπουδαστές εκπονούν σε ολιγομελείς ομάδες θέμα εξαμήνου που αφορά τον σχεδιασμό απλής μεταλλικής κατασκευής σε επίπεδο προχωρημένης προμελέτης.

Οι παραδόσεις θεωρίας γίνονται από τους Χ. Γαντέ, Δ. Βαμβάτσικο, Τ. Αβραάμ και Π. Θανόπουλο, οι εργαστηριακές επιδείξεις από τους Ξ. Λιγνό και Σ. Κατσατσίδη και οι αριθμητικές εφαρμογές από τους Α. Σπηλιόπουλο, Χ. Λαχανά και Κ. Κουλάτσου. Προβλέπονται συνολικά 4 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, επί 14 εβδομάδες, με συνεχή ροή θεωρίας και αριθμητικών εφαρμογών, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος.

Οι εξεταστικές διαδικασίες περιλαμβάνουν ενδιάμεσες και τελική εξέταση του θέματος εξαμήνου και μία τελική εξέταση.

Συμπληρωματικές πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com