Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Μη γραμμική συμπεριφορά μεταλλικών κατασκευών

Η "Μη γραμμική συμπεριφορά μεταλλικών κατασκευών" είναι κατ' επιλογή μάθημα του 9ου εξαμήνου δομοστατικής κατεύθυνσης και προσφέρει στους σπουδαστές εμβάθυνση σε θέματα μη γραμμικής συμπεριφοράς γεωμετρίας και υλικού, γενικότερα, αλλά με έμφαση σε κατασκευές από δομικό χάλυβα. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της μη γραμμικής συμπεριφοράς των κατασκευών, και του τρόπου μέσω του οποίου αυτή μπορεί να ληφθεί υπόψη στην ανάλυση και το σχεδιασμό, για τον αξιόπιστο υπολογισμό της οριακής αντοχής, έννοιας που έχει υιοθετηθεί από όλους τους σύγχρονους κανονισμούς μελέτης δομικών έργων.

Σημαντικό μέρος του μαθήματος είναι αφιερωμένο σε μεθόδους αναλυτικού προσδιορισμού των παραμέτρων μη γραμμικής συμπεριφοράς, με εφαρμογή σε απλά προσομοιώματα και με στόχο την ποιοτική κατανόηση των σχετικών εννοιών και μεθόδων. Έμφαση δίνεται στη γεωμετρική μη γραμμικότητα, με την οποία οι σπουδαστές είναι λιγότερο εξοικειωμένοι, ενώ γίνεται συνοπτική αναφορά σε θέματα μη γραμμικότητας υλικού, τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί σε προηγούμενο μάθημα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά αριθμητικοί αλγόριθμοι επίλυσης μη γραμμικών προβλημάτων, όπως αυτοί εντάσσονται στη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων, και γίνονται εφαρμογές με χρήση κατάλληλου λογισμικού. Στο τελευταίο μέρος του μαθήματος παρουσιάζεται η σύγκριση αναλυτικών λύσεων, αριθμητικών αποτελεσμάτων και κανονιστικών προβλέψεων της οριακής αντοχής για παραδείγματα μελών και φορέων από χάλυβα, λαμβάνοντας υπόψη και τα δύο είδη μη γραμμικότητας.

Τα μάθημα διδάσκεται από τους Χ. Γαντέ και Τ. Αβραάμ, με συνεχή ροή θεωρίας και εφαρμογών. Για τις εφαρμογές με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων συνεπικουρούν οι Κ. Κουλάτσου, Σ. Βερνάρδος και Α. Καρβέλης. Προβλέπονται 3 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, επί 14 εβδομάδες.

Οι σπουδαστές εκπονούν, ατομικά ή σε ομάδες των δύο, θέμα εξαμήνου, το οποίο συνήθως έχει βιβλιογραφικό και υπολογιστικό τμήμα, και επιλέγεται σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες. Παραδοτέα του θέματος είναι μια συνοπτική τεχνική έκθεση και μια παρουσίαση στην τάξη κατά την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων. Επιπλέον το μάθημα έχει μία τελική εξέταση.

Συμπληρωματικές πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com