Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Σιδηρές κατασκευές Ι

Οι "Σιδηρές κατασκευές Ι" είναι υποχρεωτικό μάθημα κορμού του 7ου εξαμήνου και εισάγει τους σπουδαστές σε θέματα μόρφωσης, συμπεριφοράς, ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών από δομικό χάλυβα. Στόχος του μαθήματος είναι, σε συνδυασμό με το μάθημα Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ του 8ου εξαμήνου, να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις για την αυτοτελή αντιμετώπιση συνηθισμένων έργων από χάλυβα. Παράλληλα, μαζί με τα μαθήματα κορμού του Εργαστηρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος, τα μαθήματα αυτά αποτελούν μια πρώτη επαφή των σπουδαστών με την έννοια του δομοστατικού σχεδιασμού, και με την συνδυασμένη χρήση γνώσεων από τα πιο θεωρητικά μαθήματα των αρχικών εξαμήνων (μηχανική, αντοχή των υλικών, στατική), τεχνολογικών παραμέτρων και κανονισμών, για τη μελέτη δομικών έργων.

Μετά από μια παρουσίαση των ιδιοτήτων του χάλυβα ως δομικού υλικού, το μάθημα επικεντρώνεται στον υπολογισμό της οριακής αντοχής μελών πλαισίων και δικτυωμάτων από χάλυβα υπό διάφορες καταπονήσεις (εφελκυσμό, θλίψη, διάτμηση, κάμψη και κάθε δυνατό συνδυασμό τους). Σε κάθε ενότητα αναλύεται αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο, σύμφωνα με τη θεωρία της μηχανικής και αντοχής των υλικών, και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι επάρκειας σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις του Ευρωκώδικα 3. Δίνεται έμφαση στη συσχέτιση θεωρητικού υποβάθρου και κανονιστικών διατάξεων, έτσι ώστε οι σπουδαστές να μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε μελλοντικές τροποποιήσεις των κανονισμών, που είναι μάλλον βέβαιο ότι θα υπάρξουν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Παρουσιάζονται επίσης τεχνολογικά και κατασκευαστικά θέματα και γίνονται αριθμητικές εφαρμογές, εμπνευσμένες από πραγματικά έργα, κυρίως βιομηχανικά υπόστεγα και μεταλλικές πεζογέφυρες. Επίσης γίνονται εργαστηριακές επιδείξεις, ανά ομάδες σπουδαστών.

Τα μάθημα διδάσκεται κάθε χρόνο σε δύο τμήματα, από δύο από τους Ι. Βάγια, Γ. Ιωαννίδη και Χ. Γαντέ, εκ περιτροπής. Οι εργαστηριακές επιδείξεις γίνονται από τον Ξ. Λιγνό και οι αριθμητικές εφαρμογές από τους Ι. Μαλλή, I. Βασιλοπούλου, Α. Σπηλιόπουλο και Κ. Καλοχαιρέτη. Προβλέπονται συνολικά 5 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, επί 13 εβδομάδες.

Οι εξεταστικές διαδικασίες περιλαμβάνουν μία πρόχειρη εξέταση, περίπου κατά την 8η εβδομάδα του μαθήματος, και μία τελική εξέταση.

Συμπληρωματικές πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com