Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Σιδηρές κατασκευές Ι

Οι «Σιδηρές Κατασκευές Ι» είναι υποχρεωτικό μάθημα κορμού του 6ου εξαμήνου και εισάγει τους σπουδαστές σε θέματα μόρφωσης, συμπεριφοράς, ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών από δομικό χάλυβα. Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις για την αυτοτελή αντιμετώπιση συνηθισμένων έργων από χάλυβα, δηλαδή να τους επιτρέψει να κατανοήσουν τη συμπεριφορά τέτοιων κατασκευών και να αποκτήσουν τη δυνατότητα μόρφωσης τους και διαστασιολόγησης των μελών τους, σύμφωνα με τις αρχές της μηχανικής και τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών, και πιο συγκεκριμένα του Ευρωκώδικα 3. Το μάθημα παρέχει τις βασικές γνώσεις σχεδιασμού χαλύβδινων κατασκευών στους φοιτητές όλων των κατευθύνσεων, ενώ πιο προχωρημένα/εξειδικευμένα θέματα καλύπτονται στο μάθημα Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ του 7ου εξαμήνου, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τη Δομοστατική κατεύθυνση και ΚΕΥ για τις υπόλοιπες κατευθύνσεις.

Παράλληλα, μαζί με τα μαθήματα κορμού του Εργαστηρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος, τα μαθήματα αυτά αποτελούν μια πρώτη επαφή των σπουδαστών με την έννοια του δομοστατικού σχεδιασμού, και με την συνδυασμένη χρήση γνώσεων από τα πιο θεωρητικά μαθήματα των αρχικών εξαμήνων (μηχανική, αντοχή των υλικών, στατική), τεχνολογικών παραμέτρων και κανονισμών, για τη μελέτη δομικών έργων.

Μετά από μια παρουσίαση των ιδιοτήτων του χάλυβα ως δομικού υλικού, το μάθημα επικεντρώνεται στον υπολογισμό της οριακής αντοχής μελών πλαισίων και δικτυωμάτων από χάλυβα υπό διάφορες καταπονήσεις (εφελκυσμό, θλίψη, διάτμηση, κάμψη, στρέψη και κάθε δυνατό συνδυασμό τους) καθώς και απλών συνδέσεων. Σε κάθε ενότητα του μαθήματος αναλύεται αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο, σύμφωνα με τη θεωρία της μηχανικής και αντοχής των υλικών, και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι επάρκειας σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις του Ευρωκώδικα 3. Δίνεται έμφαση στη συσχέτιση θεωρητικού υποβάθρου και κανονιστικών διατάξεων, έτσι ώστε οι σπουδαστές να μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε μελλοντικές τροποποιήσεις των κανονισμών, που είναι μάλλον βέβαιο ότι θα υπάρξουν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Παρουσιάζονται επίσης τεχνολογικά και κατασκευαστικά θέματα και επιλύονται αριθμητικές εφαρμογές, εμπνευσμένες από πραγματικά έργα, κυρίως βιομηχανικά υπόστεγα και μεταλλικές πεζογέφυρες.

Στα πλαίσια του μαθήματος γίνονται παραδόσεις θεωρίας και ασκήσεων, ενώ επίσης πραγματοποιούνται προαιρετικές εργαστηριακές ασκήσεις.

Τα μάθημα διδάσκεται κάθε χρόνο σε δύο τμήματα. Οι παραδόσεις θεωρίας γίνονται από τους Χ. Γαντέ, Δ. Βαμβάτσικο και Π. Θανόπουλο, οι εργαστηριακές επιδείξεις από τους Ξ. Λιγνό και Σ. Κατσατσίδη και οι αριθμητικές εφαρμογές από τους Α. Σπηλιόπουλο, Χ. Λαχανά και Κ. Κουλάτσου. Προβλέπονται συνολικά 5 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, επί 14 εβδομάδες, με συνεχή ροή θεωρίας και αριθμητικών εφαρμογών, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος.

Οι εξεταστικές διαδικασίες περιλαμβάνουν μία πρόχειρη εξέταση, περίπου κατά την 8η εβδομάδα του μαθήματος, και μία τελική εξέταση.

Συμπληρωματικές πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com