Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Σχεδιασμός καλωδιωτών κατασκευών και μεμβρανών

Ο "Σχεδιασμός καλωδιωτών κατασκευών και μεμβρανών" είναι κατ' επιλογή μάθημα του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών" και παρουσιάζει στους σπουδαστές θέματα συμπεριφοράς, ανάλυσης και σχεδιασμού εφελκυόμενων κατασκευών.

Ο στόχος του μαθήματος είναι πολλαπλός: (α) η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων συμπεριφοράς και ανάλυσης αυτών των κατασκευών λόγω της αδυναμίας τους να παραλάβουν θλίψη, διάτμηση ή κάμψη, και της μεγάλης τους ευκαμψίας έναντι εγκαρσίων φορτίων που τις οδηγεί σε μη γραμμική συμπεριφορά, (β) η ανάλυση των μεγάλων πλεονεκτημάτων που παρέχουν για κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων, σε στέγες ή γέφυρες, (γ) η παρουσίαση τεχνολογικών χαρακτηριστικών τους ως προς τα υλικά, τα μέσα σύνδεσης, τη σημασία και τον τρόπο εφαρμογής προέντασης, και τις μεθόδους ανέγερσης, και (δ) η εισαγωγή στις μεθόδους σχεδιασμού κατασκευών που περιλαμβάνουν καλώδια και μεμβράνες: μεμονωμένων καλωδίων, καλωδιωτών ιστών, ανηρτημένων και καλωδιωτών γεφυρών, καλωδιωτών στεγάστρων, δικτύων καλωδίων και προεντεταμένων μεμβρανών.

Τα μάθημα διδάσκεται από τον Χ. Γαντέ. Προβλέπονται 3 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα, επί 13 εβδομάδες.

Οι σπουδαστές εκπονούν, ατομικά ή σε ομάδες των δύο, δύο ή τρεις ασκήσεις καθώς και θέμα εξαμήνου, το οποίο συνήθως έχει βιβλιογραφικό και υπολογιστικό τμήμα, και επιλέγεται σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Παραδοτέα του θέματος είναι μια συνοπτική τεχνική έκθεση και μια παρουσίαση στην τάξη κατά την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων. Επιπλέον το μάθημα έχει μία τελική εξέταση.

Συμπληρωματικές πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com