Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Μάθημα: Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα

8ο εξάμηνο – Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (3 ώρες/εβδομάδα)  

Ανακοινώσεις | Συνοπτικό πρόγραμμα | Αναλυτικό περιεχόμενο | Εκπαιδευτικό υλικό | Θέματα εξετάσεων | Επικοινωνία


Εκπαιδευτικό υλικό


Βιβλία

Παπαντώνης, Δ.Ε., Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα, 456 σ., Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα, 2008.

Εκπαιδευτικές σημειώσεις

Ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια και ανανεώσιμη ενέργεια

Αρχές υδροενεργειακής τεχνολογίας

Μικρά υδροηλεκτρικά έργα

Μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα – Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες

Σχεδιασμός και διαχείριση ΑΠΕ υπό καθεστώς αβεβαιότητας

Αιολική ενέργεια – Ηλιακή ενέργεια – Βιομάζα

Συμπληρωματικό υλικό

Μαμάσης, Ν., Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Στερεομεταφορά, Σημειώσεις Υδροηλεκτρικών Έργων, Αθήνα, 2016.

Μίχας, Σ., Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδροληψίες και αγωγοί πτώσης, Σημειώσεις Υδροηλεκτρικών Έργων, Αθήνα, 2017.

Στεφανάκος, Γ., Υδροηλεκτρικά Έργα & Φράγματα: Κατασκευή - Λειτουργία, Αθήνα, Μάρτιος 2015.

Στεφανάκος, Γ., Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία, Αθήνα, Μάιος 2017.

Ιστορικό υλικό

Καρακασσώνης, Γ., Υδραυλικά Έργα – Φράγματα, Αθήνα, 1960.

Νικολάου, Σ., Μαθήματα Υδροδυναμικών Έργων, 296 σ., Αθήνα, 1975.

Ερευνητικές δημοσιεύσεις

Klousakou, E., M. Chalakatevaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, R. Tomani, E. Chardavellas, and D. Koutsoyiannis, A preliminary stochastic analysis of the uncertainty of natural processes related to renewable energy resources, Advances in Geosciences, 45, 193–199, doi:10.5194/adgeo-45-193-2018, 2018.

Tyralis, H., N. Mamassis, and Y. Photis, Spatial analysis of the electrical energy demand in Greece, Energy Policy, 102, 340-352, doi:10.1016/j.enpol.2016.12.033, 2017.

Tyralis, H., G. Karakatsanis, K. Tzouka, and N. Mamassis, Exploratory data analysis of the electrical energy demand in the time domain in Greece, Energy, 134, 902-918, doi:10.1016/j.energy.2017.06.074 0360-5442, 2017.

Mavroyeoryos, K., I. Engonopoulos, H. Tyralis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Simulation of electricity demand in a remote island for optimal planning of a hybrid renewable energy system, Energy Procedia, 125, 435–442, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.095, 2017.

Chalakatevaki, M., P. Stamou, S. Karali, V. Daniil, P. Dimitriadis, K. Tzouka, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, P. Papanicolaou, and N. Mamassis, Creating the electric energy mix in a non-connected island, Energy Procedia, 125, 425–434, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.089, 2017.

Papoulakos, K., G. Pollakis, Y. Moustakis, A. Markopoulos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Simulation of water-energy fluxes through small-scale reservoir systems under limited data availability, Energy Procedia, 125, 405–414, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.078, 2017.

Koudouris, G., P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation on the stochastic nature of the solar radiation process, Energy Procedia, 125, 398–404, 2017.

Tyralis, H., N. Mamassis, and Y. Photis, Spatial analysis of electrical energy demand patterns in Greece: Application of a GIS-based methodological framework, Energy Procedia, 97, 262-269, doi:10.1016/j.egypro.2016.10.071, 2016.

Efstratiadis, A., A. Tegos, A. Varveris, and D. Koutsoyiannis, Assessment of environmental flows under limited data availability – Case study of Acheloos River, Greece, Hydrological Sciences Journal, 59(3-4), 731–750, 2014.

Tsekouras, G., and D. Koutsoyiannis, Stochastic analysis and simulation of hydrometeorological processes associated with wind and solar energy, Renewable Energy, 63, 624–633, doi:10.1016/j.renene.2013.10.018, 2014.

Mamassis, N., A. Efstratiadis, and E. Apostolidou, Topography-adjusted solar radiation indices and their importance in hydrology, Hydrological Sciences Journal, 57(4), 756–775, doi:10.1080/02626667.2012.670703, 2012.

Koutsoyiannis, D., Scale of water resources development and sustainability: Small is beautiful, large is great, Hydrological Sciences Journal, 56(4), 553–575, 2011.

Koutsoyiannis, D., C. Makropoulos, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A. Christofides, G. Karavokiros, and N. Mamassis, Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 247–257, 2009.

Koutsoyiannis, D., Reliability concepts in reservoir design, Water Encyclopedia, Vol. 4, Surface and Agricultural Water, edited by J. H. Lehr and J. Keeley, 259–265, Wiley, New York, 2005.

Koutsoyiannis, D., and A. Economou, Evaluation of the parameterization-simulation-optimization approach for the control of reservoir systems, Water Resources Research, 39(6), 1170, 2003.

Παρουσιάσεις σε συνέδρια, ημερίδες και ερευνητικές συναντήσεις

Μαμάσης, Ν., και Δ. Κουτσογιάννης, Η τραγωδία της υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα της κρίσης, Ημερίδα Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ), Αθήνα, 2019.

Ευστρατιάδης, Α., Μοντελοποίηση συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας: Μεθοδολογικές προκλήσεις και ερευνητικά ερωτήματα, 29 σ., Αθήνα, Οκτώβριος 2018.

Δήμας, Π., Δ. Μπουζιώτας, Δ. Νικολόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πλαίσιο βέλτιστης διαχείρισης υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων μέσω άντλησης-ταμίευσης: Διερεύνηση στην περίπτωση των υδροσυστημάτων Αχελώου-Θεσσαλίας και Αλιάκμονα, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.

Koutsoyiannis, D., Past and modern water problems: progress or regression? (Invited), IWA Regional Symposium on Water, Wastewater & Environment: Traditions & Culture, Patras, Greece, 3–13, International Water Association, 2014.

Μαμάσης, Ν., Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Προοπτικές συνδυασμένης διαχείρισης νερού και ενέργειας στην περιοχή της Θεσσαλίας, Φορέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων: Μια απαραίτητη εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την διαφύλαξη της οικολογικής ισορροπίας, Λάρισα, 21 σελίδες, ΤΕΕ/Τμήμα ΚΔ Θεσσαλίας, 2014.

Koutsoyiannis, D., Water resources development and management for developing countries in the 21st century: revisiting older and newer ideas (keynote lecture), International Symposium on Answers to Asian Aquatic Problems 2013, Tokyo, Japan, 11–18, Tokyo Metropolitan University, 2013.

Ευστρατιάδης, Α., Δ. Μπουζιώτας, και Δ. Κουτσογιάννης, Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων – Εφαρμογή στο υδροσύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, 2013.

Ιωάννου, Χ., Γ. Τσεκούρας, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Στοχαστική ανάλυση και προσομοίωση υδρομετεωρολογικών διεργασιών για τη βελτιστοποίηση ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, doi:10.13140/RG.2.1.3787.0327, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, 2013.

Κουτσογιάννης, Δ., Παλιότερες και σύγχρονες υδρολογικές θεωρήσεις στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των ταμιευτήρων, των φραγμάτων και των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Προσκεκλημένη ομιλία), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων, Λάρισα, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2008.

Ιστοσελίδες

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ερευνητικής ομάδας Ιτιά

Ερευνητικό έργο CRESSENDO

Βάση δεδομένων ταμιευτήρων της Ελλάδας

Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων

Φράγματα της Ελλάδας