Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Μάθημα: Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα

8ο εξάμηνο – Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (3 ώρες/εβδομάδα) 

Ανακοινώσεις | Συνοπτικό πρόγραμμα | Αναλυτικό περιεχόμενο | Εκπαιδευτικό υλικό | Θέματα εξετάσεων | Επικοινωνία


Αναλυτικό περιεχόμενο


1. Βασικές αρχές ενεργειακής τεχνολογίας

Βασικές έννοιες ενεργειακής τεχνολογίας. Μορφές ενέργειας. Ηλεκτρική ενέργεια. Ενεργειακό μίγμα. Ηλεκτρικά συστήματα. Ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας. Ζήτηση ενέργειας. Χρονική διακύμανση καταναλώσεων. Διάκριση ενεργειακής παραγωγής (ενέργεια βάσης, ενέργεια αιχμής, δευτερεύουσα ενέργεια).

2. Υδροηλεκτρικά έργα

Θεμελιώδη μεγέθη (ενέργεια, ισχύς, ύψος πτώσης, βαθμός απόδοσης). Κριτήρια τυποποίησης Υ/Η έργων. Μεγάλα και μικρά (χωρίς ταμίευση) έργα. Συστήματα Υ/Η ταμιευτήρων. Παραδείγματα. Αντλησιοταμίευση. Πλεονεκτήματα Υ/Η ενέργειας. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

3. Αρχές υδρο-ενεργειακής τεχνολογίας

Εκτίμηση υδραυλικών απωλειών. Τύποι στροβίλων. Χαρακτηριστικές καμπύλες στροβίλων. Προκαταρκτικός ενεργειακός σχεδιασμός.

4. Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες        

Φράγματα και συνοδά έργα (υδροληψίες, αγωγοί προσαγωγής, σταθμοί παραγωγής, αγωγοί φυγής, υπερχειλιστές, θυροφράγματα). Χαρακτηριστικά μεγέθη ταμιευτήρων. Υδατικό ισοζύγιο. Ταμιευτήρες πολλαπλού σκοπού. Διαχείριση Υ/Η ταμιευτήρων. Περιβαλλοντικοί περιορισμοί. Διαχείριση πλημμυρών. Μοντέλα προσομοίωσης. Εκτίμηση πρωτεύουσας και δευτερεύουσας ενέργειας.

5. Σχεδιασμός και διαχείριση υδροηλεκτρικών έργων υπό καθεστώς αβεβαιότητας

Υδρολογική αβεβαιότητα και επίδρασή της στον υδροενεργειακό σχεδιασμό. Υδρολογικός σχεδιασμός ταμιευτήρων. Στοχαστική προσομοίωση και βελτιστοποίηση ταμιευτήρων.

6. Τεχνολογία μικρών υδροηλεκτρικών έργων

Γενική διάταξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων (ΜΥΗΕ). Βασικές συνιστώσες (υδροληψίες, διώρυγες προσαγωγής, δεξαμενές φόρτισης, αγωγοί πτώσης). Ειδικές περιβαλλοντικές διατάξεις (παγίδες φερτών, ιχθυόδρομοι). Παραδείγματα ΜΥΗΕ στην Ελλάδα.

7. Σχεδιασμός μικρών υδροηλεκτρικών έργων

Υδρολογικός σχεδιασμός. Καμπύλες διάρκειας-παροχής. Οικολογική παροχή. Προσομοίωση λειτουργίας ΜΥΗΕ. Επιλογή στροβίλων. Βελτιστοποίηση παραγωγής ενέργειας με συνδυασμούς στροβίλων.

8. Αιολική ενέργεια

Θεωρητικό και τεχνικά εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό. Καμπύλες ισχύος ανεμογεννήτριας. Χωροθέτηση συστημάτων αιολικής ενέργειας. Νομοθεσία. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και περιορισμοί. Στατιστικά χαρακτηριστικά ανέμου. Προσομοίωση ανεμογεννήτριας.

9. Ηλιακή ενέργεια - Βιομάζα

Ηλιακή ακτινοβολία (άμεση, διάχυτη). Μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας. Εκτίμηση ηλιακού δυναμικού. Εκτίμηση από έμμεσα δεδομένα (ώρες ηλιοφάνειας, νέφωση). Επίδραση αναγλύφου. Χωροθέτηση ηλιακών πάνελ. Νομοθεσία. Ενέργεια από βιομάζα. Μορφές βιομάζας (ενεργειακές καλλιέργειες, απόβλητα). Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας. Θερμοχημικές διεργασίες.

10. Υβριδικά συστήματα - Ενεργειακό μίγμα

Το νερό ως μέσο παραγωγής, κατανάλωσης και αποθήκευσης ενέργειας. Συνδυασμένη διαχείριση έργων υδροηλεκτρικής, αιολικής και ηλιακής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα. Προσομοίωση λειτουργίας υβριδικού συστήματος.

11. Οικονομικά της ενέργειας

Διαχείριση ηλεκτρικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Τεχνικά και οικονομικά μεγέθη. Χρηματιστήριο ενέργειας.