ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Δ. ΡΟΓΔΑΚΗΣ

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Προσφερόμενα Μαθήματα

Μαθήματα

Από το Εργαστήριο Εφαρμ. Θερμοδυναμικής προσφέρονται τρία προπτυχιακά μαθήματα:

και συμμετέχει στην διδασκαλία δυο μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης του Ε.Μ.Π. "Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας":

  • Θερμοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας

  • Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια

Συνοπτική Παρουσίαση Ύλης Μαθημάτων

Θερμοδυναμική Ι

Βασικές έννοιες και ορισμοί. Πρώτο Θερμοδυναμικό Αξίωμα. Τέλειο Αέριο. Κυκλικές Μεταβολές. Κύκλος Carnot τελείου αερίου. Αναστρέψιμα και μη φαινόμενα. Δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα. Κύκλος Carnot οποιουδήποτε εργαζόμενου μέσου. Θερμοδυναμική κλίμακα θερμοκρασιών. Εντροπία. Διαγράμματα Τ-S και Η-S (Μοllier). Θερμοδυναμική Πιθανότητα, θεωρητική εντροπία ανάμιξης. Εντροπία μη αναστρέψιμων μεταβολών. Σχέσεις Maxwell και Τds, Θερμοδυναμική δυο φάσεων, Ατμοποίηση, Διάγραμματα. Πίνακες Ατμών, πραγματικά αέρια, θερμοδυναμική παράσταση αναστρέψιμων διεργασιών, Στραγγαλισμός Joule-Thomson, Καταστατικές εξισώσεις (Εξίσωση VDW), Θερμοχωρητικότητα πραγματικών αερίων, θερμοδυναμικοί κύκλοι, Μονοδιάστατη ροή.

Θερμοδυναμική ΙI

Ιδανικά κια μη μίγματα. Μερικές γραμμομοριακές ιδιότητες. Θερμοδυναμική ταξινόμηση μιγμάτων. Αραιά διαλύματα. Ενεργότητα. Συντελεστής ενεργότητας απείρως αραιών διαλυμάτων. Εξισώσεις υπέρβασης ελεύθερης ενθαλπίας. Ανάμιξη δυο μιγμάτων. Θερμότητα ατμοποιήσεως μίγματος. Ισενθαλπικός στραγγαλισμός μίγματος. Κατστατική εξίσωση αμοιβαίων δράσεων αερίων μιγμάτων. Αζεοτροπικά μίγματα. Κανονικά διαλύματα. Απορρόφηση αερίων. Πύργοι απορροφήσεως. Μέθοδοι διαχωρισμού διμερών μιγμάτων. Μονάδες ενσιχύσεως - εξαντλήσεως. Μέθοδοι McCabe-Thiele και Ponchon. Στήλες διακοπτόμενης λειτουργίας. Πλήρως και μερικώς αναμίξιμα υγρά μίγματα. Ισορροπία υγρής/στερεής φάσεως διμερούς μίγματος. Ψυχρομετρία.

Λογισμικό Θερμοδυναμικής

Καταστατικές εξισώσεις γενικευμένες και ειδικές. Υπολογισμός θερμικών και θερμιδομετρικών μεγεθών πραγματικών αερίων. Θερμοδυναμική συμπιεστών αερίων. Χημικό δυναμικό, φευγαδικότητα αμιγών αερίων και διμερών μιγμάτων. Καταστατικές εξισώσεις διμερών μιγμάτων. Φαινόμενα ελεύθερων διαχωριστικών επιφανειών και θερμοδυναμική αυτών. Αρχές στατιστικής θερμοδυναμικής και στατιστικής μηχανικής. Χώροι φάσεων. Κατανομή Maxwell. Oλοκλήρωμα κατάστασης. Εντροπία και θερμοκρασία. Στατιστική θεώρηση, επίδραση κβαντικής θεωρίας επί των θερμοδυναμικών μεγεθών.

 

Ε.Μ.Π | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών | Υπεύθυνος Web | ©2003 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής