ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Δ. ΡΟΓΔΑΚΗΣ

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Δημοσιεύσεις

Διδακτικά Συγγράμματα

 1. Δ.Α. Κουρεμένος, "Θερμοδυναμική Ι", Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα, 1991.
 2. Ε.Δ. Ρογδάκης, "Θερμοδυναμική ΙΙ", Σημειώσεις Ε.Μ.Π, Αθήνα, 1999.

Κατάλογος Επιστημονικών Δημοσιεύσεων*

 1. D.A. Kouremenos, E.D. Rogdakis, "Modelling of the Reversed NH3/H2O Absorption Cycle Working as a Heat Transformer", Proceedings of the International ASME Conference on Modelling and Simulation, Monastir, Tunisia, 1985, Vol. 3B, pp.35-43.
 2. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis, "Modelling of the Reversed NH3/H2O Absorption Cycle Working as a Heat Transformer", Proceedings of the International ASME Conference on Modelling and Simulation, Monastir, Tunisia, 1985, Vol.3B, pp.35-43.
 3. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis, "The Heat Gain Factor of the NH3/H2O (Reversed) Absorption Heat Transformer Cycle", Proceedings of the 4th International Conference on Numerical Methods in Thermal Problems, Swansea, U.K., 1985, Part.2, pp.898-911.
 4. D.A.Kouremenos, K.A.Antonopoulos, E.D.Rogdakis, "Modelling of the Performance of a Solar Driven NH3/H2O Absorption Unit Operating as a Heat Pump in Athens/Greece", Proceedings of the International ASME Conference on Modelling and Simulation, Sorrento, Italy, Vol, 3.3., pp. 303-314, 1986.
 5. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis, K.A.Antonopoulos, "The Heat Gain Factor of a Solar Driven Heat Transformer Working with an Inversed NH3/H2O Absorption Cycle in the Athens/Greece Area", Proceedings of the 24th International Conference of the Mediterranean Cooperation for Solar Energy (COMPLES), Verona, Italy, 1986, pp. 529-537.
 6. D.A. Kouremenos, K.A. Antonopoulos, E.D. Rogdakis, "On the Expected Performance of Solar Driven NH3/H2O Absorption Refrigeration Units in the Athens/Greece Area", Proceedings of the 24th International Conference of the Mediterranean Cooperation for Solar Energy (COMPLES), Verona, Italy, 1986, pp.539-547.
 7. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis, "Device Modelling and Simulation of NH3/H2O Absorption Units for Refrigeration, Heat Pumps and Heat Transformers", American Society of Mechanical Engineers, Proceedings of the 1986 WA Meeting Energy Systems Division, Anaheim, California, 1986, Vol.2, pp.97-105.
 8. D.A.Kouremenos, K.A.Antonopoulos, E.D.Rogdakis, "Predicted Behaviour of NH3/H2O Solar Absorption Refrigerators Working with Various Types of Solar Collectors", Proceedings of the XVII International Congress of Refrigeration, Vienna, Austria, 1987, Vol.B, pp.715-721.
 9. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis, K.A.Antonopoulos, "Optimal Adaptation of Solar Driven Absorption NH3/H2O Heat Transformers to the Solar Collectors", Proceedings of the XVII International Congress of Refrigeration, Vienna, Austria, 1987, Vol.E, pp.720-727.
 10. D.A.Kouremenos, A.Stegou-Sagia, E.D.Rogdakis, "The Excess Enthalpy and Volume of the NH3/H2O Vapor Mixture", Proceedings of the XVII International Congress of Refrigeration, Vienna, Austria, 1987, Vol.b, pp.203-210.
 11. D.A.Kouremenos, K.A.Antonopoulos, E.D.Rogdakis, "Performance of Solar NH3/H2O Absorption Cycles in the Athens Area", Solar Energy, 1987, Vol.39, No.3, pp.187-195.
 12. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis, "Thermodynamic Cycles for Refrigeration and Heat Transformers Units H2O/LiBr", Forschung im Ingenieurwesen, Bd 54, 1988, Nr.2, pp.39-47.
 13. D.A.Kouremenos, K.A.Antonopoulos, E.D.Rogdakis, "Predicted Performance of Solar Driven H2O/LiBr Absorption Units in Athens", Heat Recovery Systems & CHP, 1989, Vol.9, No.3, pp.189-200.
 14. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis, K.A.Antonopoulos, "Transient Operation of Solar Driven NH3/H2O Absorption Units during Single Days", American Society of Mechanical Engineers, Proceedings of the 1988 WA Meeting, Advanced Energy Systems Division, Chicago, IL, 1988, AES-Vol.5, pp.55-61.
 15. Δ.Α. Κουρεμένος, Ε.Δ. Ρογδάκης, Κ.Α. Αντωνόπουλος, "Συμπεριφορά ηλιακών θερμοενισχυτών απορρόφησης με ΝΗ3/Η2Ο και Η2Ο/LiBr", Πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Θεσσαλονίκη, 1988, Τόμος Α, σελ. 379-386.
 16. Δ.Α. Κουρεμένος, Κ.Α. Αντωνόπουλος, Ε.Δ. Ρογδάκης, "Συγκριτική εξέταση ηλιακών ψυκτικών μηχανών απορροφήσεως ΝΗ3/Η2Ο και Η2Ο/LiBr", Πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Θεσσαλονίκη, 1988, Τόμος Α, σελ. 271-279.
 17. Δ.Α. Κουρεμένος, Κ.Α. Αντωνόπουλος, Ε.Δ. Ρογδάκης, "Προσομοίωση τηε λειτουργίας Ηλιακών Θερμαντλιών Απορρόφησης με Η2Ο/LiBr και με ΝΗ3/Η2Ο στην Αθήνα", Επιστημονική Έκδοση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ, ΤΕΕ, 1989, Περιοχή Β, Τόμος 9, Τεύχος 1, σελ. 5-28.
 18. D.A. Kouremenos , E.D. Rogdakis , K.A. Antonopoulos, " A High Efficiency Compound NH3/Η2Ο - Η2Ο/LiBr Absorption Refrigeration System", Energy - The International Journal, 1989, Vol.14, No.12, pp .893-905.
 19. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis, "COP values of non equilibrium NH 3 / ? 2 ? absorption refrigeration cycles", Proceedings of the Second World congress on Heating, Ventilating, Refrigerating and Air Conditioning - CLIMA 2000, Sarajevo, Yugoslavia, August, 1989, pp. 68-74.
 20. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis, "The irreversible NH3/Η2Ο absorption cycle and its graphical representation", Proceedings of the Winter Annual Meeting of the American Society of Mechanical Engineers, San Francisco, California, 1989, HTD-Vol. 124/AES-Vol, 6, pp.97-103.
 21. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis, "On the Isentropic Change of the Binary NH3/Η2Ο Vapor Mixture", Proceedings of the 1st International Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Portsmouth, U.K., 1990, Vol.3, pp.433-444.
 22. D.A.Kouremenos, A.Stegou-Sagia, E.D.Rogdakis, "Absorber of Neutral Gas Absorption Refrigeration Units", Proceedings of the 1st International Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Portsmouth, U.K., 1990, Vol. 2, pp. 389-397.
 23. D.A.Kouremenos, K.A.Antonopoulos, E.D.Rogdakis, Hour-by- hour simulation of solar Η2Ο/LiBr absorption heat transformers in Athens", Solar and Wind Technology, 1990, Vol.7, No.2/3, pp.111-118.
 24. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis,"The Temperature-Entropy (or Enthalpy) Diagram of the Kalina Cycle", Proceedings of the Winter Annual Meeting of the American Society of Mechanical Engineers, AES-Vol.19, Dallas, Texas, 1990, pp.13-19.
 25. D.A.Kouremenos, K.A.Antonopoulos, E.D.Rogdakis. "Performance of a solar driven compound NH3/Η2Ο - Η2Ο/LiBr absorption refrigeration system in Athens", Solar and Wind Technology, 1990, Vol.7, No.6, pp.685-697.
 26. E.D.Rogdakis, K.A.Antonopoulos, "Effect of the interface heat exchanger in composite NH3/Η2Ο Η2Ο/LiBr absorption refrigeration systems", Heat Recovery Systems and CHP, 1991, Vol. 11, No 6, pp.495-504.
 27. E.D.Rogdakis, K.A.Antonopoulos, "Performance of a low- temperature NH3/Η2Ο absorption - refrigeration system", Energy - The International Journal , 1992, Vol. 17, No 5, pp. 477-484.
 28. Κ.A.Antonopoulos, E.D.Rogdakis. "Simulation method of solar driven absorption refrigerators for very low temperatures", The International Journal of Renewable Energy, 1991, Vol. 1, No 5/6, pp.583-593.
 29. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis, K.A.Antonopoulos, " thermal efficiency of solar driven NH3/Η2Ο absorption work producing units", Energy Conversion and Management, 1991, Vol.31, No.2, pp.111-119.
 30. E.D.Rogdakis, "A thermodynamic study of the Methanol/Lithium Bromide Resorption/Compression Refrigeration Unit", Proceedings of the International Conference on the Analysis of Thermal and Energy Systems, organized by the Thermal Section of the National Technical University of Athens and the American Society of Mechanical Engineers, Athens, 1991, pp.719-732.
 31. E.D.Rogdakis, K.A.Antonopoulos, "A high efficiency NH3/Η2Ο absorption power cycle", Heat Recovery Systems and CHP, 1991, Vol.11, No.4, pp.263-275.
 32. E.D.Rogdakis, K.A.Antonopoulos, "Simulation of a solar pond driven absorption refrigeration plant", Proceedings of the Winter Annual Meeting of the American Society of Mechanical Engineers, Atlanta, Georgia, 1-6 December 1991.
 33. E.D.Rogdakis, K.A.Antonopoulos, "Optimum operation of solar pond driven LiBr/ZnBr2/CH3OH absorption plants for cooling of buildings in Greece", Proceedings of the 3rd International Conference "Energy and Building in Mediterranean Area" organized by the Standing Committee of Building Physics Professors of European Universities, Aristotele University of Thessaloniki, 8-10 April 1992, pp.77-84.
 34. K.A.Antonopoulos, E.D.Rogdakis, "Nomographs for the optimum solar driven LiBr/ZnBr2/CH3OH absorption refrigeration system", The International Journal of Energy Research, 1992, Vol. 16, pp.413-429.
 35. K.A.Antonopoulos, E.D.Rogdakis, "A correlation for the optimum collector flow rate in one tank forced circulation solar water heaters", The International Journal of Renewable Energy, 1991, Vol. 1, No 3/4, pp.373-379.
 36. S.Chatzidakis, E.D.Rogdakis, "Das Verhalten der Zwei- und Dreistoffkompressions - Kdltemaschine mit Lfsungskreislauf", (ki), Klima-Kdlte-Heizung, 1992, 7-8, pp.255-258.
 37. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis, K.A. Antonopoulos, A. Stegou-Sagia, “Simulation of the Evaporation Process in Absorption Refrigerators using Methylamine as Refrigerant and Hydrogen as Inert Gas”, Proceedings of the International Symposium ECOS'92 organized by American Society of Mechanical Engineers, pp.563-569, Zaragoza, Spain, 1992.
 38. E.D.Rogdakis, “Nomographs for Η2Ο/LiBr Absorption-Panel Cooling System”, Energy- The International Journal, 1992, Vol..17, No.11, pp.1059-1066.
 39. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis, G.E.Houzouris “A Thermodynamic Method for a Second Law Analysis of Two-Phase Binary Mixture Processes”, Commission of the European Communities (DG XII), Proceedings of the International Conference on Energy Efficiency in Process Technology, Athens, Greece, 1992, pp. 531-542.
 40. E.D.Rogdakis, K.A.Antonopoulos, “Performance of a Solar Driven Η2Ο/LiBr Absorption Panel Cooling System “, American Society of Mechanical Engineers, Proceedings of the 1992 WA Meeting, Advanced Energy Systems Division and Heat Transfer Division, Anaheim, California, 1992, AES-Vol.27/ HTD-Vol. 228, pp.135-140.
 41. K.A.Antonopoulos, E.D.Rogdakis “ A Trifluoroethanol/ n-Methylpyrrolidinone Absorption Heat Pump for Floor Heating”, American Society of Mechanical Engineers, Proceedings of the 1992 WA Meeting Advanced Energy Systems Division and Heat Transfer Division, Anaheim, California, 1992, AES-Vol.27/ HTD-Vol.228, pp. 309-314.
 42. K.A.Antonopoulos, E.D.Rogdakis, “Combined Absorption Mechanical Compression Refrigeration Cycles', American Society of Mechanical Engineers, Proceedings of the 1993 WA Meeting, Advanced Energy Systems Division and Heat Transfer Division, New Orleans, Louisiana, 1993, AES-Vol.30 / HTD-Vol.266, pp. 285-289.
 43. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis, G.E.Houzouris “A Two Parameter Thermodynamic Method for the Description of Irreversible Processes in Two-Phase Binary Mixture Parallel Flow Units”, American Society of Mechanical Engineers, Proceedings of the 1993 WA Meeting, Advanced Energy Systems Division and Heat Transfer Division, New Orleans, Louisiana, 1993, AES-Vol.30 / HTD-Vol.266, pp.149-155.
 44. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis, G.E.Houzouris “Entropy Production of Two-Phase Binary-Mixture Counter-Flow Processes”, American Society of Mechanical Engineers, Proceedings of the International Conference on Energy Systems and Ecology (ENSEC'93), Cracow, Poland, 1993, Vol..1, pp.257-268.
 45. D.A.Kouremenos, K.A.Antonopoulos, A.Stegou-Sagia, E.D.Rogdakis, “Prediction of the Irreversible Absorption Process in Annular Absorbers with Methylamine as Refrigerant and Hydrogen as Inert Gas”, American Society of Mechanical Engineers, Proceedings of the International Conference on Energy Systems and Ecology (ENSEC'93), Cracow, Poland, 1993, Vol. 1, pp. 245-255.
 46. K.A.Antonopoulos, E.D.Rogdakis “A Mechanical Compression Heat Pump Using a TFE-NMP Mixture”, American Society of Mechanical Engineers, Proceedings of the International Conference on Energy Systems and Ecology (ENSEC'93), Cracow, Poland, 1993, Vol. 2, pp.603-609.
 47. K.A.Antonopoulos, E.D.Rogdakis, “Correlations for the Yearly or Seasonally Optimum Salt-Gradient Solar Pond in Greece”, Solar Energy, 1993, Vol. 50, No.5, pp. 417-424.
 48. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis, K.A.Antonopoulos, “Cogeneration with Combined Gas and Aqua-Ammonia Absorption Cycles”, American Society of Mechanical Engineers, Proceedings of the 1994 International Mechanical Engineering Congress & Exposition/Thermodynamics and the Design, Analysis, and Improvement of Energy Systems, Chicago, Illinois, AES-Vol.33, pp. 231- 238.
 49. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis, G.E.Houzouris “A Thermodynamic Study of Non-Equilibrium Processes in the Η2Ο/LiBr Absorption Refrigeration Machine Units”, American Society of Mechanical Engineers, Proceedings of the 1994 International Mechanical Engineering Congress & Exposition / Thermodynamics and the Design, Analysis, and Improvement of Energy Systems, Chicago, Illinois, AES-Vol.33, pp. 291- 298.
 50. Ε.Δ. Ρογδάκης, Π. Κάντζιας, "Σύγκριση των Ψυκτικών Μέσων R134a και R12", Επιστημονική Έκδοση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ, ΤΕΕ 1994, Περ. Β, Τομ. 14, Τεύχος 1, Ιαν.-Μάρ. 1994.
 51. Δ.Α. Κουρεμένος, Ε.Δ. Ρογδάκης, "Θερμαντλίες απορροφήσεως ΝΗ3/Η2Ο και Η2Ο/LiBr για Βιομηχανικές Εφαρμογές Θερμότητας", Επιστημονικό Επιμορφωτικό Κέντρο Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών/ΚΑΠΕ, Πρακτικά Συνεδρίου για την Ορθολογική Χρήση Ενέργειας στην Βιομηχανία Διεργασιών, Αθήνα, 1994.
 52. E.D.Rogdakis, K.A.Antonopoulos, “Thermodynamic Cycle, Correlations and Nomograph for NH3 -NaSCN Absorption Refrigeration Systems”, Heat Recovery Systems & CHP, 1995, Vol. 15, No. 6, pp. 591-599.
 53. K.A.Antonopoulos, E.D.Rogdakis, “Performance of Solar-Driven Ammonia-Lithium Nitrate and Ammonia-Sodium Thiocyanate Absorption Systems Operating as Coolers or Heat Pumps in Athens”, Applied Thermal Engineering, 1996, Vol.16, No.2 , pp.127-147.
 54. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis,” The Efficiency of a Propane/n-Hexadecane Absorption Refrigeration Cycle”, American Society of Mechanical Engineers, Proceedings of the 1995 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, San Francisco, California, AES-6A.
 55. D.A.Kouremenos, E.D.Rogdakis, G.E.Houzouris “Irreversible Processes in a Binary Two-Phase Counter Flow”, Energy- The International Journal, 1996, Vol..21, No.4, pp.263-272.
 56. E.D.Rogdakis, A.Stegou-Sagia, “Neutral Gas Absorption Refrigeration Units with Methylamine as Refrigerant and Hydrogen as Inert Gas”, ”Energy Conversion and Management, 1996, Vol.37, No.11, pp.1609-1622.
 57. D.A.Rogdakis, "Thermodynamic Analysis, Parametric Study and Optimum Operation of the Kalina Cycle”, The International Journal of Energy Research, 1996, Vol.20, 359-370.
 58. D.A.Rogdakis, X.Kakatsios, 1997, "Thermodynamisches Verhalten einer Absorptions kaelteanlage mit NH 3 /LiNO 3 habe ich dankend erhalten”, Ki Luft-und Kaeltetechnik.
 59. K.A.Antonopoulos, E.D.Rogdakis, "Propane/n-Hexadecane Resorption Cycle for Air-Conditioning Applications ", International Journal of Energy Research 1997, Vol.21, pp.615-630.
 60. D.A. Kouremenos, E.D. Rogdakis and G.K. Alexis, "A High Temperature Heat Pump with Methanol/Water Absorption", Proceedings of the International Mechanical Engineering Congress & Exposition,/American Society of Mechanical Engineers/Advanced Energy Systems Division, Atlanta, Georgia, 1996ASME Advanced Energy Systems Division, Atlanta, Georgia, Vol. 36, pp.375-380, 1999.
 61. D. A. Kouremenos, E. D. Rogdakis, G. K. Alexis, "Enthalpy – Mole Fraction Diagram for the Binary System Ammonia-Water at Modest and Higher Pressures", Proceedings of International Conference on Thermodynamic Analysis and Improvement of Energy Systems organized by American Society of Mechanical Engineers, June 10-13, 1997, Beijing, China.
 62. D. A. Kouremenos, E. D. Rogdakis, G. K. Alexis, "Optimization of Enhanced Steam-Ejector Applied to Steam Jet Refrigeration", Proceedings of the International Mechanical Engineering Congress & Exposition/American Society of Mechanical Engineers/AES Division, Anaheim, California, 1998- Vol.38, pp.19-26.
 63. D. A. Kouremenos, E. D. Rogdakis and G. E. Houzouris (1999), "Estimation of Non-Equilibrium Parameters of Post-Dryout Boiling Processes of Water", International Journal of Energy Research, 23, 41-49.
 64. E.D. Rogdakis, "A New Generalized and Inversed Vapor Pressure Correlation Applied to Experimental/Smoothed Data for Pure Fluids", Proceedings of the American Society of Mechanical Engineers, 2001 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition,, Nashville, Tennessee, Vol. 39, 1999.
 65. D. A. Kouremenos, E. D. Rogdakis, G. K. Alexis, "Performance Characteristics of a Combined Ejector – Absorption Heat Pump Using NH3–Η2Ο", Proceedings of the American Society of Mechanical Engineers, 2001 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Nashville, Tennessee, Vol. 39, 1999.
 66. G. K. Alexis, E. D. Rogdakis, (2000), "Temperature–enthalpy/entropy charts of combined ejector–absorption cycle using NH3–Η2Ο", International Journal of Energy Research, 24, 475-484.
 67. E. D. Rogdakis, G. K. Alexis, (2000), "Investigation of Ejector Design at Optimum Operating Condition", Energy Conversion and Management, 41, 1841-1849.
 68. E. D. Rogdakis, G. K. Alexis, (2000), "Design and Parametric Investigation of an Ejector in an Air-conditioning System", Applied Thermal Engineering, 20, 213-226.
 69. E. D. Rogdakis, V. D. Papaefthimiou, "Efficient Replacement of Centrifugal with Absorption Chillers Upgrading the Heat Transfer of the Cooling Tower", Proceedings of the 2001 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, American Society of Mechanical Engineers, / Forum on Industrial Applicatiions of Multiphase Flows, November 11-16, 2001, New York.
 70. E. D. Rogdakis, N. A. Borbilas, "Second Law Analysis of a Stirling Cryocooler with Optimal Design of the Regenerator and Losses", Proceedings of the 2001 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, American Society of Mechanical Engineers/ Cryogenic Engineering, November 11-16, 2001, New York.
 71. G. K. Alexis, E. D. Rogdakis (2002). "Performance Characteristics of Two Combined Ejector – Absorption Cycles", Applied Thermal Engineering, 22, 97-106.
 72. G. K. Alexis, E. D. Rogdakis (2002). "Performance of Solar driven Methanol – Water Combined Ejector – Absorption Cycle in the Athens Area", Renewable Energy, 25, 249-266.
 73. E. D. Rogdakis, N. A. Bormpilas, I. K. Koniakos, "A Thermodynamic Study of the Thermal Performance of Free Piston Stirling Prime Movers", Proceedings of the 2002 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, New Orleans, Louisiana, / System Analysis Technical Committee of the AES Division, 17-22 June 2002, New Orleans, Louisiana, USA.
 74. E. D. Rogdakis, V. D. Papaefthimiou, "A Simplified Thermodynamic Analysis of a LiBr-H2O Vertical Tube Absorber", Proceedings of the American Society of Mechanical Engineers, 2002 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, New Orleans, Louisiana, / Heat Pump Technical Committee of the AES Division, 17-22 June 2002, New Orleans, Louisiana, USA.
 75. E. D. Rogdakis, N. A. Borbilas, E. A. Paradissis, A. P. Nikolaidis, "A Mathcad Program as a Simple Tool for the Study of the Stirling Engines", 6th European Stirling Forum, 18-19 September 2002, Osnabruck, Germany.
 76. G. K. Alexis, E. D. Rogdakis (2003). "A Verification Study of Steam-Ejector Refrigeration Model", Applied Thermal Engineering, 23, 29-36.
 77. E. D. Rogdakis, (2003), "A Fundamental Boiling Point Equation (BPE) of Pure Fluids. Applicability to Wagner VPE of Water and Comparison with Kretzschmar-Oguchi VPE", Fifteenth Symposium on Thermophysical Properties, NIST, ASME/Committee on Thermophysical Properties, June 22- 27, 2003, Boulder, Colorado, USA.
 78. E.D. Rogdakis, N.A. Bormpilas, I.K. Koniakos, (2003). "Predicted Thermodynamic and Physical Boundary of the Superheated and Streched Water by some EOS and the Fluctuation Theory of Relaxation", Fifteenth Symposium on Thermophysical Properties, NIST, ASME/Committee on Thermophysical Properties, June 22-27, 2003, Boulder, Colorado, USA.
* References are available upon request. Contact: Prof. E.D. Rogdakis
Ε.Μ.Π | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών | Υπεύθυνος Web | ©2003 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής