Εκπαιδευτική Δραστηριότητα


Πανεπιστημιακή Διδασκαλία

Πριν την ορκωμοσία ως Λέκτορα, συμμετοχή στις ασκήσεις, διαλέξεις και εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας της ΣΑΤΜ ΕΜΠ, από το 1983 μέχρι το 2005.
  Από την ορκωμοσία ως Λέκτορας μέχρι σήμερα, αυτοδύναμη διδασκαλία στα παρακάτω μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ:
 • "Κτηματολόγιο", υποχρεωτικό μάθημα του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
 • "Κτηματολόγιο και Πολιτική Γης", μάθημα κατ' επιλογήν υποχρεωτικό 9ου εξαμήνου του ΠΠΣ της ΣΑΤΜ
 • "Κτηματολόγιο και Συστήματα Πληροφοριών Γης", μάθημα κατ' επιλογήν υποχρεωτικό 8ου εξαμήνου του ΠΠΣ της ΣΑΤΜ
 • "Συστήματα Κτηματολογίου και Πολιτική Γης", μάθημα κατ' επιλογήν υποχρεωτικό 8ου εξαμήνου του ΠΠΣ της ΣΑΤΜ
 • "Αξίες Ακινήτων & Διαχείριση Γης", μάθημα κατ' επιλογήν υποχρεωτικό 9ου εξαμήνου του ΠΠΣ της ΣΑΤΜ
 • "Ανάπτυξη και Διαχείριση Συστημάτων Κτηματολογίου", μάθημα-θέμα του 9ου εξαμήνου του ΠΠΣ της ΣΑΤΜ
  Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος επιλογής "Αξίες και Ανάπτυξη - Αξιοποίηση Ακινήτων", του 2ου εξαμήνου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπληροφορική»:
  Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Land Management and Land Tenure" του Πολυτεχνείου του Μονάχου, για σειρά διαλέξεων, το εαρινό εξάμηνο του 2010, με θέμα: "Informal Development in Europe" (http://www.landentwicklung-muenchen.de/master/index.html).
  Επιβλέπουσα μίας (1) Διδακτορικής Διατριβής, που έχει ολοκληρωθεί:
 • Σοφία Μπασιούκα, Σεπτέμβριος 2015, «Η Εθελοντική Γεωγραφική Πληροφορία σε Συστήματα Διαχείρισης Γης - Τεχνικές που προέρχονται από τους πολίτες στη σύνταξη του Κτηματολογίου» («The Volunteered Geographic Information in Land Administration: Crowdsourcing Techniques in Cadastral Surveys») (κείμενο στα Αγγλικά)
  Επιβλέπουσα σε 4 Διδακτορικές Διατριβές, που βρίσκονται σε εξέλιξη, των υποψηφίων διδακτόρων της ΣΑΤΜ:
 • Χριστίνα Αλεξιάδη, με θέμα «BIM - Building Information Modelling» - Γλώσσα συγγραφής η αγγλική
 • Μαρία Φιλιππακοπούλου, με θέμα «Ιnvestigation of current policies for affordable housing in Europe and Greece / Διερεύνηση των σύγχρονων πολιτικών γης για οικονομικά προσιτή κατοικία στην Ευρώπη και την Ελλάδα»
 • Γεώργιος Μουραφέτης, με θέμα «Διαχείριση Χωρικής Πληροφορίας σε 5 διαστάσεις - 5D»
 • Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, με θέμα «Διερεύνηση νέων τεχνικών και θεσμικών διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία ενός σύγχρονου μοντέλου κτηματολογίου»
  Συνεπιβλέπουσα, με την Καθηγήτρια Y. Georgiadou, μίας (1) Διδακτορικής Διατριβής, που εκπονείται στο Department of Urban and Regional Planning and Geo-Information Management, Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, ITC, University of Twente, The Netherlands:
 • Dimitrios Katsaros, "Land governance in time of crisis: Information infrastructuring in the Greek Cadastral sector" (έναρξη 2017)
  Μέλος των επταμελών Εξεταστικών Επιτροπών σε 5 Διδακτορικές Διατριβές, που έχουν ολοκληρωθεί.
 • Κ. Δανιηλίδης, Ιούλιος 2007. Τίτλος: «Διαχείριση συναλλαγών σε ένα σύστημα κτηματολογικών πληροφοριών - Ο αλγόριθμος Fochal» (Επιβλέπων: Π. Ζεντέλης), ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Ν. Ανδρουλακάκης, Ιούνιος 2010. «Διαλειτουργικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Σχεδιασμός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» (Επιβλέπων: Κ. Κουτσόπουλος), ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Σ. Μισιρλόγλου, Ιούνιος 2011. «Μοντέλο διαχείρισης Αστικού Δημοτικού Κτηματολογίου» (Επιβλέπων: Α. Αρβανίτης), ΤΑΤΜ ΑΠΘ
 • Ε. Ηλία, Ιανουάριος 2012. «Λειτουργία και εξέλιξη Κτηματολογικών Συστημάτων - Σχεδιασμός και εφαρμογή μοντέλου διαχείρισης της κρατικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο» (Επιβλέπων: Π. Ζεντέλης), ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Π. Καραϊσκος, Ιούνιος 2013. «Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση της εξέλιξης δικτύου οικισμών» (Επιβλέπων: Α. Σιόλας), ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Α. Λαμπρόπουλος, Σεπτέμβριος 2013. «Αυτοματοποίηση Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων για τον Ελληνικό Χώρο» (Επιβλέπων: Π. Ζεντέλης), ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Εξωτερικός εξεταστής(Examiner) των παρακάτω 2 Διδακτορικών Διατριβών:
 • H. Mohammadi, June 2009. "The Integration of Multi-source Spatial Datasets in the Context of SDI Initiatives". Centre for Spatial Data Infrastructures and Land Administration, Department of Geomatics, Faculty of Engineering, The University of Melbourne, 245 p.
 • Muyiwa Agunbiade, December 2012. "Land Administration for Housing Production". Centre for Spatial Data Infrastructures and Land Administration, Department of Infrastructure Engineering, The University of Melbourne, 293 p.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

 • Ψηφιακά Φωτογραμμετρικά Συστήματα, 1992, 20 σελίδες (συν-συγγραφέας Χ. Ιωαννίδης)
 • Φωτογραμμετρικός εξοπλισμός και λογισμικό - Αναγνώριση δικαιούχων, 1994, 41 σελ.
 • Συλλογή ψηφιακών χαρτογραφικών στοιχείων - Φ/Α με CAD, 1995, 18 σελ.
 • Διεθνείς τάσεις και εξελίξεις για τα κτηματολογικά συστήματα, 1998, 10 σελ. Συμπληρωματικές Σημειώσεις για το υποχρεωτικό μάθημα «Κτηματολόγιο» του 7ου εξαμήνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Το Κτηματολόγιο και η Διοίκηση Γης στην περιοχή της Ευρώπης - Νέες τάσεις και Βασικές αρχές, 2005, 15 σελ. Συμπληρωματικές Σημειώσεις για το μάθημα επιλογής «Κτηματολόγιο και Συστήματα Πληροφοριών Γης» του 8ου εξαμήνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Η Γη και η Διοίκηση Γης, 2005, 19 σελ. Διαφάνειες για το μάθημα επιλογής «Κτηματολόγιο και Συστήματα Πληροφοριών Γης» του 8ου εξαμήνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Σύγχρονες τάσεις: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση (e-Government) και Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο (e-Land Administration), 2006, 21 σελ. Συμπληρωματικές Σημειώσεις για το μάθημα επιλογής «Κτηματολόγιο και Συστήματα Πληροφοριών Γης» του 8ου εξαμήνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Τα Κοινωνικά και Οικονομικά Οφέλη του Κτηματολογίου και της Καλής Διοίκησης της Γης, 2006, 7 σελ. Συμπληρωματικές Σημειώσεις για το μάθημα επιλογής «Κτηματολόγιο και Συστήματα Πληροφοριών Γης» του 8ου εξαμήνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Ο οικονομικός χαρακτήρας του Κτηματολογίου: Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων, Φορολογία Αγορά Ακινήτων, 2008, 20 σελ. Συμπληρωματικές Σημειώσεις για το μάθημα επιλογής «Κτηματολόγιο και Συστήματα Πληροφοριών Γης» του 8ου εξαμήνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Το Θαλάσσιο Κτηματολόγιο, 2008, 42 σελ. Συμπληρωματικές Σημειώσεις και Διαφάνειες για το μάθημα επιλογής «Κτηματολόγιο και Συστήματα Πληροφοριών Γης» του 8ου εξαμήνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Το Ακίνητο και η Εκτίμηση της Αξίας του - Η φύση της Αξίας, η Προσφορά και η Ζήτηση - Συστήματα Πληροφοριών για τις Αξίες Ακινήτων, 2011, 26 σελ. Διαφάνειες για το μάθημα επιλογής «Αξίες Ακινήτων & Διαχείριση Γης» του 8ου εξαμήνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Το Κτηματολόγιο και η Κλιματική Αλλαγή, 2011, 21 σελ. Συμπληρωματικές Σημειώσεις και Διαφάνειες για το μάθημα επιλογής «Κτηματολόγιο και Συστήματα Πληροφοριών Γης» του 8ου εξαμήνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Άποψη για τις Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις - Η Αναγκαστική Απαλλοτρίωση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, 2012, 17 σελ. Συμπληρωματικές Σημειώσεις και Διαφάνειες για το υποχρεωτικό μάθημα «Κτηματολόγιο» του 7ου εξαμήνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Βασικές Αρχές για την Καλή Λειτουργία της Αγοράς Ακινήτων, 2015, 32 σελ. Διαφάνειες για το μάθημα επιλογής «Αξίες Ακινήτων & Διαχείριση Γης» του 8ου εξαμήνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Προσιτή Κατοικία, 2014, 9 σελ. Διαφάνειες για το μάθημα επιλογής «Αξίες και Ανάπτυξη - Αξιοποίηση Ακινήτων» του 2ου εξαμήνου του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Γεωπληροφορική» του ΕΜΠ
 • Κτηματολόγιο και Αστικός Χώρος, 2016, 45 σελ. Διαφάνειες για το υποχρεωτικό μάθημα «Κτηματολόγιο» του 7ου εξαμήνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Δάση και Δασικές εκτάσεις, 2016, 35 σελ. Διαφάνειες για το υποχρεωτικό μάθημα «Κτηματολόγιο» του 7ου εξαμήνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Ο Αγροτικός Αναδασμός ως Εργαλείο Διαχείρισης Γης, 2016, 59 σελ. Διαφάνειες για το υποχρεωτικό μάθημα «Κτηματολόγιο» του 7ου εξαμήνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Η αυθαίρετη δόμηση στην Ελλάδα και την Ευρώπη σε σχέση με τη Διαχείριση Γης και το Κτηματολόγιο, 2016, 69 σελ. Διαφάνειες για το υποχρεωτικό μάθημα «Κτηματολόγιο» του 7ου εξαμήνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ
 • Αξίες Ακινήτων και Διαχείριση Γης, 2014, 67 σελ. Διαφάνειες για το μάθημα επιλογής «Αξίες Ακινήτων & Διαχείριση Γης» του 8ου εξαμήνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ

Ομιλήτρια Σεμιναρίων

 • Επιδοτούμενο Σεμινάριο από Ε.Κ.Τ., Επιμόρφωσης Προσωπικού, για ανέργους Μηχανικούς, που οργάνωσε το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας Ε.Μ.Π., 10/9-10/11/1988, με θέμα «Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις μνημείων». Θέμα ομιλίας: 'Αναλυτικές φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις', διάρκειας 6 ωρών
 • Επιδοτούμενο Σεμινάριο για ανέργους Μηχανικούς, που οργάνωσε το Τ.Ε.Ε., Δεκέμβριος 1993, με θέμα «Ψηφιακή Επεξεργασία αεροφωτογραφιών και Τηλεπισκοπικών απεικονίσεων». Θέμα ομιλίας: 'Ψηφιακή Ορθοφωτογραφία και Φωτομωσαϊκά', διάρκειας 7,5 ώρες
 • Μη επιχορηγούμενο - μη επιδοτούμενο σεμινάριο του 3ου Προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης που οργάνωσε τον Δεκέμβριο 1994 το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Κ.Σ.Ε.) του Ε.Μ.Π., με τίτλο «Κτηματολόγιο και συστήματα πληροφοριών γης» (Επιστημ. Υπεύθυνος Π. Ζεντέλης). Θέματα ομιλιών, συνολικής διάρκειας 12 ωρών: 'Φωτογραμμετρικός εξοπλισμός και λογισμικό για το Κτηματολόγιο' και 'Αναγνώριση δικαιούχων στο Κτηματολόγιο'
 • Επιδοτούμενο σεμινάριο αρ. 9 που οργάνωσε το Κ.Σ.Ε. του Ε.Μ.Π., με τίτλο «Αποτυπώσεις Μνημείων» και χρόνο διεξαγωγής 7/11-16/12/1994 (Επιστημ. Υπεύθυνοι Ι. Μπαντέκας - Δ. Ζήβας). Θέματα ομιλιών, συνολικής διάρκειας 18 ωρών: 'Όργανα φωτογραμμετρικής απόδοσης', 'Αναλογική στερεοαπόδοση' και 'Αναλυτική στερεοαπόδοση'
 • Επιδοτούμενο σεμινάριο αρ. 13 που οργάνωσε το Κ.Σ.Ε. του Ε.Μ.Π., με τίτλο «Κτηματολόγιο και συστήματα πληροφοριών γης» (Επιστημ. Υπεύθυνος Π. Ζεντέλης) και χρόνο διεξαγωγής Οκτώβριο-Νοέμβριο 1995. Θέματα ομιλιών, συνολικής διάρκειας 24 ωρών: 'Αναγνώριση δικαιούχων', 'Συλλογή ψηφιακών δεδομένων', 'Όργανα απόδοσης-λογισμικό' και 'Αναλυτική απόδοση φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων αστικών περιοχών'
 • Σεμινάριο με τίτλο «Κτηματολόγιο και Συστήματα Πληροφοριών Γης» για Μηχανικούς της Κύπρου, που οργάνωσε στη Λευκωσία το Κ.Σ.Ε. του Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Επιστημ. Υπεύθυνος Π. Ζεντέλης), 3-6 Φεβρουαρίου 1999. Θέμα ομιλίας: 'Διεθνείς τάσεις και εξελίξεις σε θέματα Κτηματολογίου - Κτηματολόγια ξένων χωρών', διάρκειας 4 ωρών
 • Επιδοτούμενο σεμινάριο για ανέργους Μηχανικούς, που οργάνωσε το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, με τίτλο «ΓΣΠ με έμφαση στις εφαρμογές του Ελληνικού Χώρου», το διάστημα 1/2/1999 - 17/5/1999, διάρκειας 350 ωρών (Επιστημ. Υπεύθυνοι Π. Ζεντέλης - Χ. Πότσιου). Θέματα ομιλιών, συνολικής διάρκειας 15 ωρών: 'Συλλογή δεδομένων για το Ελληνικό Κτηματολόγιο', 'Εφαρμογή των ΓΣΠ στην Αρχαιολογία' και 'Επίδειξη συστήματος και εγκαταστάσεων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.'
 • Επιδοτούμενο σεμινάριο για ανέργους Μηχανικούς, που οργάνωσε το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, με τίτλο «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Εξελίξεις και εφαρμογές στον Ελληνικό Χώρο», το διάστημα 29/5/2000 - 28/7/2000, διάρκειας 250 ωρών (Επιστημ. Υπεύθυνοι Χ. Ιωαννίδης - Χ. Πότσιου). Θέματα ομιλιών, συνολικής διάρκειας 10 ωρών: 'Εισαγωγή στα ΓΣΠ' και 'Επίδειξη συστήματος και εγκαταστάσεων του Ο.Κ.Χ.Ε.
 • Διεθνές σεμινάριο που χρηματοδοτήθηκε από την World Bank για το "Center for Land Reform Implementation Support project (Center LARIS) - ANO RCP" της Ρωσίας, και οργάνωσε το Κ.Σ.Ε. του Ε.Μ.Π., τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2003, με τίτλο: «Land Cadastre and Registration of Rights». Θέματα εισηγήσεων: 'Data collection methods for the Hellenic Cadastral Project', 'Description of the Hellenic Cadastral Information System', και 'NSDI activity in Greece'. Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του σεμιναρίου δόθηκαν σημειώσεις μεταφρασμένες στην Ρωσική γλώσσα
 • Διήμερο Σεμινάριο για το προσωπικό του Τμήματος Αναδασμού του Υπ. Γεωργίας Κύπρου, που οργανώθηκε στο ΚΕ.Γ.Ε. Αγρού Κύπρου, 17-18 Νοεμβρίου 2008. Θέμα ομιλίας: 'Ο Αναδασμός ως Εργαλείο Διαχείρισης Γης', http://www.survey.ntua.gr/geohopper/Agros_Cyprus.htm
 • Expert Group Meeting on «Tools for Legal Integration and Provision of Environmental Improvements in Informal Settlements in Europe», που οργανώθηκε στην Αθήνα, 27-28 Νοεμβρίου 2008, με την αιγίδα των FIG, UN-HABITAT and GLTN (Global Land Tool Network)
 • II International Training Course in Topography for Young Surveyors, που οργανώθηκε στη Ρώμη, 20 Σεπτεμβρίου-8 Οκτωβρίου 2010, από το Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (National Association of the Italian Surveyors). Θέμα ομιλίας: 'The rapid urbanization and the need for spatial information and NSDIs for good governance'
 • III International Training Course in Topography for Young Surveyors, που οργανώθηκε στην Αθήνα, 3-14 Οκτωβρίου 2011, από το Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (National Association of the Italian Surveyors) σε συνεργασία με Hellenic Association of Rural and Surveying Engineers (ΠΣΔΑΤΜ). Θέματα εισηγήσεων: 'Informal urban development in Europe - Tools for formalization' και 'Real estate market needs in Europe'
 • Σεμινάριο «Αυθαίρετης Δόμησης», που οργανώθηκε στην Αθήνα, τον Οκτώβριο 2011, από το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ. Θέμα ομιλίας: 'Η Διεθνής Εμπειρία, Πρακτικές σε 7 Βαλκανικές και Μεσογειακές Χώρες, Εξοικονόμηση Πόρων'