Διεθνής Δραστηριότητα


2023-2024 UNECE WPLA Bureau Member;
2019-2021 UNECE WPLAVice Chair;
2001 - 2021 Bureau member of the UNECE/Working Party on Land Administration (WPLA);
2019 - Honorary FIG President;
2015 - 2018 Chair of the International Professional Bodies Cluster of GLTN;
2015 - 2018 Member of the International Advisory Board of the Global Land Tool Network (GLTN);
2015 - 2018 President of FIG;
2011 - 2014 FIG Vice President and Chair of the FIG Task Force on Property and Housing;
2007 - 2010 Member of the FIG Councilfor 2 periods as ACCO representative;
2006 - 2010 Chair of FIG Commission 3 'Spatial Information Management';
2004 - 2006 Vice chair of FIG Commission 3'Spatial Information Management';
2002 - 2006 Chair of Working Group 3.3 "Spatial Information Management - State of the Art" of FIG Commission 3;
1998 - 2002 Chair of the Working Group 3.1 "Spatial Information Management - Technical Aspects" of FIG Commission 3;
1994 - 1998 Member of the Working Group 7.1 1 of FIG Commission 7 Cadaster and Land Management;

Από το 1983 έως (περίπου) το 2002 η διεθνής δραστηριότητα περιελάμβανε τη συμμετοχή στα διεθνή συνέδρια της FIG, ISPRS, CIPA, UNECE MOLA, Eurogeographics, PCC με παρουσίαση επιστημονικών εργασιών και διοργάνωση/συμμετοχή στη διοργάνωση επιστημονικών διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα. Από το 2002 έως το 2014 το κύριο μέρος της διεθνούς δραστηριότητας επικεντρώθηκε στην FIG, World Bank και UNECE, λόγω της ανάληψης διοικητικών αρμοδιοτήτων σε αυτούς τους φορείς. Περιελάμβανε τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας σε διάφορα αντικείμενα συναφή με τις διοικητικές αρμοδιότητες των επιτροπών των φορέων, τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων σε διάφορες χώρες, και την παρουσίαση επιστημονικών εργασιών. Από το 2015 έως σήμερα, και λόγω της προεδρίας στην FIG, η διεθνής δραστηριότητα έχει αυξηθεί δραματικά και περιλαμβάνει, εκτός των παραπάνω αναφερθέντων, τόσο τις διοικητικές και επιστημονικές δραστηριότητες της FIG (διοργάνωση των συνεδρίων και συνεργασία με το Γραφείο Διοίκησης της FIG, το FIG Council, τους Προέδρους των 10 Επιτροπών και των 4 Task Forces της FIG, τα μέλη της FIG όπως είναι οι εθνικές αντιπροσωπείες, τα ακαδημαϊκά μέλη, οι χαρτογραφικοί οργανισμοί-μέλη και οι ιδιωτικές εταιρείες τοπογραφικών οργάνων και λογισμικού -μέλη της FIG, το δίκτυο Νέων Τοπογράφων, το δίκτυο προώθησης Περιφερειακής Επαγγελματικής Κατάρτισης, το δίκτυο Τυποποίησης και Προτύπων) και της UNECE (ως εκλεγμένο μέλος του ΔΣ), όσο και την ευθύνη και τον συντονισμό της συνεργασίας της FIG με τους άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως UNECE, UN-HABITAT, HABITAT FOR HUMANITY, GLTN, World Bank, UNGGIM, ISPRS, JB GIS, FAO, AUS,EULIS, FIABCI, κ.α.

Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG)

1983-1994 Συμμετοχή στα συνέδρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων (FIG), με παρουσίαση επιστημονικών εργασιών.
1994-1998 Μέλος του Working Group 7.1 της Επιτροπής 7 της FIG. Το έργο αυτού του Working Group ήταν να ερευνήσει και να μελετήσει την μορφή που θα έχει το μοντέρνο Κτηματολόγιο είκοσι χρόνια μετά από την σύσταση του WG. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεριλήφθηκαν στην ειδική επιστημονική έκδοση της FIG για τις προοπτικές του Κτηματολογίου του 2014, στην οποία αναφέρεται και το όνομα της υποψηφίας: «Cadastre 2004, A Vision for a Future Cadastral System», έκδοση FIG, Ιούλιος 1998.
1998-2002 Πρόεδρος του Working Group 3.1 "Spatial Information Management - Technical Aspects" της Επιτροπής 3 "Spatial Information Management" της FIG. Στο πλαίσιο αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας διοργανώθηκε και το ετήσιο συνέδριο της Επιτροπής 3 στην Αθήνα τον Οκτώβριο 2000.
2002-2006 Πρόεδρος του Working Group 3.3 "Spatial Information Management - State of the Art" της Επιτροπής 3 της FIG. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας και σε συνδυασμό με την δραστηριότητα στο συμβούλιο του UN/ECE Working Party on Land Administration διοργανώθηκε κοινό διεθνές συνέδριο των Επιτροπών 3 και 7 της FIG και του UN/ECE Working Party on Land Administration στο Καβούρι, το 2003, με στόχο την έναρξη διεξαγωγής έρευνας για την βελτίωση του τεύχους των «Guidelines for Land Administration» της UN/ECE.
Σύνδεσμος της Επιτροπής 3 (Com3) και της Intercommission activity (Com3, Com5, Com7) με θέμα: "Low Cost Surveying Technology and Techniques for Developing Countries".
2004 Εκλογή στην θέση του προέδρου της Επιτροπής 3 (Διαχείριση Χωρικής Πληροφορίας) για την περίοδο 2006-2010
2004-2006 Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 3 της FIG
2007-2010 Πρόεδρος της Επιτροπής 3 της FIG. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας οργανώθηκαν τα τέσσερα (4) ετήσια συνέδρια της Επιτροπής 3 (Σούνιο 2007, Valencia 2008, Mainz 2009, Sofia 2010). Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες της Επιτροπής αφορούν στην διερεύνηση της σύγχρονης μορφής της αυθαίρετης δόμησης, τον ρόλο του κτηματολογίου και της χωρικής πληροφορίας στην διαχείριση βιώσιμων μεγαλουπόλεων.
2007-2008 &
2009-2010
Εκλεγμένο μέλος, για 2 περιόδους, του Συμβουλίου (Council member - ACCO representative) της FIG, ως εκπρόσωπος των Προέδρων των δέκα Επιτροπών (Commission 1 - Commission 10) της FIG, με πρόσθετη αρμοδιότητα την συμμετοχή σε task force για την συνεργασία της FIG με συναφείς επιτροπές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την World Bank.
2011-2014 Αντιπρόεδρος της FIG, με αρμοδιότητα την οργάνωση των συνεδρίων και των εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους Νέους Τοπογράφους της FIG, την προεδρεία του FIG Academic Forum, τη συμμετοχή στο συμβούλιο της FIG Foundation, και την προεδρεία του FIG Task Force on Property and Housing.
2015-2018 Πρόεδρος της FIG
Οι αρμοδιότητες του Προέδρου περιλαμβάνουν:
-Professional & strategic leadership, Communicate the vision
-FIG statutes & work plan objectives
-Represent FIG to external agencies and ensure the cooperation (UNGGIM, FAO, UNHABITAT/GLTN, UNECE, UNEP, UNDP, UNOOSA, UNECA, UNRCC, ECOSOC, PCIDEA, the World Bank, FIABCI, etc.)
-Recommend, supervise, coordinate & contribute to the Task Forces
-Cooperate and supervise the Networks & Permanent Institutions work
-Communicate with FIG members
-Report to GA
-Work closely with the VPs & FIG Office
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών η Πρόεδρος της FIG είναι μέλος του Joint Board of GIS
2015 Εκλεγμένη Πρόεδρος του International Professional Bodies Clusterτων επαγγελματικών φορέων που είναι μέλη του Global Land Tool Network (GLTN), με συμμετοχή στο Διεθνές Συμβούλιο (International Advisory Board) για την διαμόρφωση και επίβλεψη της στρατηγικής και του προγράμματος του GLTN
Το International Professional Bodies Cluster έχει τα παρακάτω μέλη:
1. Arab Union of Surveyors (AUS)
2. Commonwealth Association of Surveying and Land Economy (CASLE)
3. Federation des Geometres Francophones (FGF)
4. International Federation of Surveyors (FIG)
5. International Union for Land Value Taxation and Free Trade (IU)
6. International Union of Notaries (UINL)
7. Kadaster International
8. Korea Land and Geospatial InformatiX Corporation (LX Corporation)
9. Lantmateriet (National Land Survey of Sweden)
10. Open Source Geospatial Foundation (OSGeo)
11. Regional Centre for Mapping of Resources for Development (RCMRD)
12. Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
13. Statens Kartverk (Norwegian Mapping Authority, Cadastre and Land Registry)
2015-σήμερα Στο πλαίσιο των παραπάνω πραγματοποιήθηκε:
- Οργάνωση του FIG Kick-off Event, Ιανουάριος 2015
- Σύνταξη του FIG Work Plan
- Σύνταξη Συμβολαίων Συνεργασίας με UN-HABITAT GLTN και με FAO για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και τη διοργάνωση ειδικών workshops, στο πλαίσιο των ετήσιων συνεδρίων (WW) της FIG
- Σύναψη MoU με την World Bank, για συνεργασία στο ερευνητικό αντικείμενο της Βιώσιμης Αγοράς Ακινήτων, με εφαρμογή σε διάφορες χώρες, και διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στην Αθήνα το Σεπτέμβριο 2016

Επιτροπές Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Εκλεγμένο μέλος του Bureau του UN/ECE Working Party on Land Administration (WPLA), που είναι η υπο-επιτροπή για το Κτηματολόγιο της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για εννέα (9) διαδοχικές περιόδους: 2001-2013, 2005-2007, 2007-2009, 2009-2011, 2011-2013, 2013-2015, 2015-2017 και 2017-2019.
Μέλος της υπο-επιτροπής UN/ECE Committee on Housing and Land Management (CHLM), για τα στεγαστικά θέματα και την Διαχείριση Γης. Το WPLA είναι μια μικτή επιτροπή ειδικών επιστημόνων (νομικών και τοπογράφων) για το Κτηματολόγιο, υπό την αιγίδα της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με έδρα την Γενεύη, που ιδρύθηκε το 1999 ως συνέχεια της επιτροπής MOLA. Έχει ως αντικείμενο την προώθηση των θεμάτων Κτηματολογίου και Διαχείρισης Γης στην Ευρώπη και την Β. Αμερική, με την διοργάνωση συνεδρίων, την αποστολή ειδικών σε διάφορες χώρες για την επίβλεψη και παρακολούθηση αντίστοιχων εθνικών προγραμμάτων, την διεξαγωγή έρευνας και την συγγραφή επιστημονικών εκδόσεων, όπως π.χ. οδηγιών, ειδικών μελετών, την χάραξη πολιτικής κλπ.
Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας έγιναν:
- Εκπόνηση πολλών εργασιών και παρουσιάσεων σε διεθνή Συνέδρια
- Οργάνωση τριών συνεδρίων στην Ελλάδα (2003, 2007, 2012)
- Συμμετοχή στο UN/ECE WPLA Task Force on «Cadastral Units and Identifiers», που συστήθηκε τον Δεκέμβριο 2002, με ειδικό ρόλο τον συντονισμό των εργασιών των μελών, και την συνεργασία με τον καθ. Peter Dale, επίτιμο πρόεδρο της FIG, ο οποίος είχε αναλάβει τον ρόλο του ειδικού συμβούλου, για την συγγραφή και επιμέλεια της τελικής έκδοσης. Συμμετοχή στην συγγραφή του βιβλίου 7.2_1
- Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα για την συγγραφή του βιβλίου 7.2_2
- Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα για την συγγραφή του βιβλίου 7.2_4
- Εκπόνηση της έρευνας και συγγραφή του βιβλίου (σε συνεργασία με δύο ακόμη συγγραφείς) 7.1_2
- Αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος κτηματολογίου της Βουλγαρίας (6.4_1)
- Διεξαγωγή έρευνας στις χώρες της αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε συνεργασία με το Task Force on Property and Housing της FIG, για τις πολιτικές και τα εργαλεία ένταξης της αυθαίρετης δόμησης στην οικονομία, και συγγραφή του βιβλίου 7.1_6
Συνεργασία με τον φορέα UN-HABITAT για την διεξαγωγή του ερευνητικού προγράμματος 4.4_2.

Δραστηριότητα στα Βαλκάνια και την Ευρύτερη Περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής

 • Συμμετοχή σε ομάδα ανεξάρτητων κριτών, που συστάθηκε από το UN/ECE WPLA, με σκοπό την ανάλυση της προόδου του προγράμματος ίδρυσης συστήματος κτηματολογίου και διοίκησης γης στην Βουλγαρία, και την αντικειμενική αξιολόγηση αυτού, με στόχο την επισήμανση των προβλημάτων και την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης του στρατηγικού σχεδιασμού για την συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου.
 • Επιστημονική υπεύθυνη για την διεξαγωγή εμπεριστατωμένης έρευνας (ερευνητικό πρόγραμμα 4.4_2) για την FIG/ UNHABITAT σε Αλβανία και Ελλάδα, σχετικά με την αυθαίρετη δόμηση και τους διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου, με στόχο την ανάλυση των προβλημάτων και εναλλακτικών προτάσεων χρήσιμων για τις υπόλοιπες χώρες.
 • Διεξαγωγή έρευνας για τα παράνομα κτίσματα και την αυθαίρετη δόμηση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με στόχο την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και των πρώτων εγγραφών, την ανάπτυξη των θεσμών και την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες της χώρας, την ανάπτυξη πολιτικής γης, και την διαχείριση του Κτηματολογίου.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κύπρο.
 • Επίσημη προσκεκλημένη του Τουρκικού Τεχνικού Επιμελητηρίου (Τοπογράφων και μηχανικών κτηματολογίου) (TCSCE - HKMO) για την εναρκτήρια ομιλία στο ΙΙ GIS Congress (Izmir, November 2009), όπου αναμένεται η συμμετοχή 1.000 συνέδρων, και keynote speaker στο Cadastral Summit (Istanbul, 2015).
 • Υπεύθυνη για την σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, της Ένωσης Αράβων Τοπογράφων και του Συλλόγου Τοπογράφων του Λιβάνου (Ιούνιος 2009), και keynote speaker στον Παν-Αραβικό συνέδριο (Beirut, 2016).
 • Έρευνα για την αυθαίρετη δόμηση στο Κυργκιστάν, Γεωργία και Ιταλία.
 • Έρευνα για την αυθαίρετη δόμηση στο Μαυροβούνιο και την αξιολόγηση της πολιτικής και του νομικού πλαισίου που θεσμοθετήθηκε για την ένταξή της στην οικονομία.
 • Έρευνα για την αυθαίρετη δόμηση στο Κόσοβο και την αξιολόγηση της πολιτικής και του νομικού πλαισίου που θεσμοθετήθηκε για την ένταξή της στην οικονομία, με διοργάνωση ειδικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο Κόσοβο για τους εμπλεκόμενους κυβερνητικούς και επαγγελματικούς φορείς.
 • Έρευνα για την αυθαίρετη δόμηση και το Κτηματολόγιο της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM).
 • Διαμόρφωση μεθοδολογίας για την ποσοτικοποίηση του οφέλους της τακτοποίησης των αυθαιρέτων στην Εθνική Οικονομία μιας χώρας, και εφαρμογή στην Ελλάδα και Αλβανία (ερευνητικό πρόγραμμα 4.4_7).

Οργάνωση Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων

1990 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και της Γραμματείας του Διεθνούς Συνεδρίου της ISPRS Commission VI, με θέμα "Modern Trends of Education in Photogrammetry and Remote Sensing".
1991 Μέλος της Γραμματείας του XIV CIPA International Symposium on "Architectural Photogrammetry and Information Systems".
1996 Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής για την "Διεθνή Συνάντηση της FIG για το Ελληνικό Κτηματολόγιο", που έγινε 24-25/6/1996, στην Αθήνα.
Υπεύθυνη για την επιμέλεια της έκδοσης των Πρακτικών της Συνάντησης στα Αγγλικά και για την μετάφρασή τους στα Ελληνικά -η έκδοση έγινε τον Ιανουάριο 1997.
Υπεύθυνη για την απόδοση στα Αγγλικά, του υλικού που δόθηκε στους ξένους συνέδρους προκειμένου να σχολιάσουν τον σχεδιασμό του έργου για την ίδρυση του Εθνικού Κτηματολογίου, και απαρτίζονταν από τα κείμενα:
a. The Proposal for the Hellenic Cadastre - Summary description, HEMCO publication, June 1994
b. National Cadastre - Technical Specifications, HEMCO publication, October 1994
c. National Cadastre - Law 2308/95, HEMCO publication No 5, June 1996.
d. National Cadastre - Draft Law, for the operation and maintenance of the Hellenic Cadastre, HEMCO publication No 6, June 1996.
2000 Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου της Επιτροπής 3 της Διεθνούς Ένωσης Τοπογράφων (FIG), με θέμα: "Spatial Information Management - Experiences and Visions for the 21st Century". Επιμελήτρια της έκδοσης των Πρακτικών (τεύχος και CD).
2003 Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη (UN/ECE) - Επιτροπή για την Διαχείριση Γης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και των Επιτροπών 3 και 7 της FIG με θέμα: "Spatial Information Management for Sustainable Real Estate Market - Best Practice Guidelines for Nation-wide Land Administration", που πραγματοποιήθηκε 28-31 Μαϊου 2003, στην Αθήνα.
2004 Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Διοργάνωσης του Διεθνούς Συνεδρίου FIG Working Week 2004 "The Olympic Spirit in Surveying", που πραγματοποιήθηκε 22-27 Μαϊου 2004, στην Αθήνα, με συμμετοχή περίπου 600 συνέδρων από περισσότερες από 50 χώρες.
2007 Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου Joint Workshop of FIG Commission 3, UN/ECE Committee on Housing and Land Management & WPLA Workshop on "Spatial Information Management toward Legalizing Informal Urban Development", που πραγματοποιήθηκε 29-31 Μαρτίου 2007, στο Σούνιο.
2007 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου FIG Working Week 2007 on "Strategic Integration of Surveying Services", που πραγματοποιήθηκε 13-17 Μαϊου 2007, στο Hong Kong.
2007 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 6th FIG Regional Conference on "Coastal Areas and Land Administration", που πραγματοποιήθηκε 12-15 Νοεμβρίου 2007, στο San Jose, Costa Rica.
2008 Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου FIG Commission 3 Workshop on "Spatial Information Management toward Environmental Management of Mega Cities", που πραγματοποιήθηκε 18-21 Φεβρουαρίου 2008, στην Valencia.
2008 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου FIG Working Week 2008 on "Integrating Generations", που πραγματοποιήθηκε 14-19 Ιουνίου 2008, στη Stockholm.
2009 Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου FIG Commission 3 Workshop on "Spatial Information for Management of Sustainable Urban Areas", που πραγματοποιήθηκε 2-4 Φεβρουαρίου 2009, στο Mainz.
2009 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου FIG Working Week 2009 on "Surveyors Key Role in Accelerated Development", που πραγματοποιήθηκε 3-8 Μαϊου 2009, στο Eilat.
2009 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 7th FIG Regional Conference on "Spatial Data Serving People", που πραγματοποιήθηκε 19-22 Οκτωβρίου 2009, στο Hanoi, Vietnam.
2010 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του XXIV FIG International Congress 2010 on "Facing the Challenges - Building the Capacity", που πραγματοποιήθηκε 11-16 Απριλίου 2010, στο Sydney, Australia.
2010 Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου του Joint FIG Commission 3 and Commission 7 Workshop on "Information and Land Management - A Decade after the Millennium", που πραγματοποιήθηκε 15-17 Νοεμβρίου 2010, στη Sofia.
2011 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου για το Κτηματολόγιο και την Διαχείριση Γης "Land Administration and Management", που πραγματοποιήθηκε 12 Απριλίου 2011, στην Πρίστινα, Κοσσόβου.
2012 Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του FIG First Young Surveyors Conference on "Young Surveyors: Knowing to create the future", που πραγματοποιήθηκε 4-5 Μαϊου 2012, στη Rome.
2012 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου FIG Working Week 2012 on "Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritages", που πραγματοποιήθηκε 6-10 Μαϊου 2012, στη Rome.
2012 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 8th FIG Regional Conference 2012 on "Surveying towards Sustainable Development", που πραγματοποιήθηκε 26-29 Νοεμβρίου 2012, στο Montevideo, Uruguay.
2012 Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του FIG Commission 3 Annual Meeting & UN ECE WPLA Workshop on 'Spatial Information, Informal Development, Property and Housing, που διεξήχθη 11-14 Δεκεμβρίου 2012, στην Αθήνα.
2014 Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του EU Task Force for Greece Workshop on Legal Reforms relating to Property Market, που διεξήχθη 12 Ιουνίου 2014, στην Αθήνα.
2015 Οργανώτρια του FIG Annual Meeting of the Task Force on Property Markets, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2015, στο Σούνιο.
2016 Οργανώτρια του GLTN/FIG Workshop on Valuation of Unregistered Lands, που πραγματοποιήθηκε 15-16 Σεπτεμβρίου 2015, στο Σούνιο.
2016 Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του High Level Joint FIG / World Bank Conference on 'Sonustainable Real Estate Markets Policy Framework and Necessary Reforms', που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2016, στην Αθήνα.
2017 Συνδιοργανώτρια του FIG Task Force on Property Markets Workshop on 'Investigation of Real Estate Market in Romania', που διεξήχθη τον Ιανουάριο 2017, στο Βουκουρέστι.