Καθ. Σταύρος Αθ. Παπαθανασίου

 

 

Ελληνικά       English

 

Αρχική σελίδα

 

 

 

Αντικείμενα ενασχόλησης και εξειδίκευσης

 

Πολυετής εμπειρία και γνώση θεμάτων ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφοράς και διανομής, αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων, διασυνδέσεων, αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτροκίνησης κλπ., σε τεχνικό και ρυθμιστικό επίπεδο.

Διεθνής συμβουλευτική εμπειρία και συνεργασία με πλήθος ηλεκτρικών επιχειρήσεων και διαχειριστών ηλεκτρικών συστημάτων ανά τον κόσμο (TEPCO, KEPCO, SGCC, Enedis/EDF κλπ.) σε θέματα ανάπτυξης και λειτουργίας ηλεκτρικών δικτύων μεταφοράς και διανομής.

Συμμετοχή σε περισσότερα από 100 έργα, στην πλειονότητα ως επιστημονικός υπεύθυνος, τα οποία  εντάσσονται στην παρακάτω θεματολογία:

·          Ρυθμιστικά θέματα ΑΠΕ, αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και διεσπαρμένων ενεργειακών πόρων: αδειοδότηση, πρόσβαση στα δίκτυα, συμμετοχή στις αγορές, πλαίσιο ενισχύσεων, ενσωμάτωση σε εγκαταστάσεις καταναλωτών κλπ., σε συνεργασία με κυβερνητικές και ρυθμιστικές αρχές και διαχειριστές δικτύων/συστημάτων.

·          Ρυθμιστικά θέματα ηλεκτρικών δικτύων: κώδικες δικτύων και μη διασυνδεδεμένων νησιών, χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης των δικτύων, ενσωμάτωση ΑΠΕ και αποθήκευσης, διασυνδέσεις, συμφόρηση/κορεσμός, σε συνεργασία με κυβερνητικές και ρυθμιστικές αρχές και διαχειριστές δικτύων/συστημάτων.

·          Κρατικές ενισχύσεις στην Ενέργεια: σχεδίαση μηχανισμών ενίσχυσης για έργα ΑΠΕ, αποθήκευσης και υποδομών ηλεκτρικών συστημάτων, στην κοινοποίηση στην ΕΕ και στην ενσωμάτωση στο εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο – εμπειρία σε ανοικτά/ανταγωνιστικά σχήματα και ατομικές ενισχύσεις, διαδικασίες ένταξης έργων σε TYNDP και κατάλογο έργων PCI).

·          Μη διασυνδεδεμένα νησιά με συμβατική παραγωγή, ΑΠΕ και αποθήκευση και αυτόνομα συστήματα πολύ υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ («πράσινα νησιά»): Ρυθμιστικό πλαίσιο, δομή αγορών, βέλτιστη ανάπτυξη, επάρκεια και αξιοπιστία ηλεκτροδότησης, καθεστώς αμοιβής ΥΚΩ, μεθοδολογίες και αλγόριθμοι διαχείρισης, ανάλυση τεχνικών και οικονομικών ζητημάτων, μελέτες περιθωρίων ΑΠΕ και αποθήκευσης, σε συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές και διαχειριστές δικτύων/συστημάτων.

·          Έργα αποθήκευσης ενέργειας (αποθηκευτικοί σταθμοί αγοράς, έργα συνεγκατεστημένα με ΑΠΕ, εγκαταστάσεις «κατάντη του μετρητή» καταναλωτών, υβριδικοί σταθμοί σε μη διασυνδεδεμένα νησιά): Μελέτες κόστους-οφέλους, αναλύσεις σκοπιμότητας, αδειοδότηση, τεχνική σχεδίαση, πρόσβαση στα δίκτυα και μελέτες διασύνδεσης, συμμετοχή στις αγορές και σε μηχανισμούς ενίσχυσης, σύναψη συμβάσεων, υποστήριξη στην κατασκευή, commissioning και λειτουργία. Εμπειρία με διαφορετικές τεχνολογίες αποθήκευσης (αντλησιοταμίευση, συσσωρευτές, θερμική αποθήκευση).

·          Έργα ΑΠΕ (αιολικά, Φ/Β, ηλιοθερμικά): Μελέτες σκοπιμότητας, βέλτιστη διαστασιολόγηση, αδειοδότηση, διασύνδεση με το δίκτυο, τεχνική σχεδίαση, συμμετοχή στις αγορές και σε διαγωνισμούς λειτουργικής ενίσχυσης.

·          Πράσινο Η2: ανάλυση σκοπιμότητας, μελέτες βέλτιστης διαστασιολόγησης & διαχείρισης, ενσωμάτωση σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ, συνέργειες με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ενισχύσεων.

·          Ενεργειακός σχεδιασμός: Μελέτες βέλτιστης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, μελέτες επάρκειας ηλεκτρικών συστημάτων.

·          Μεταφορά & Διανομή: σχεδίαση δικτύων, διαστασιολόγηση εξοπλισμού, στάθμη βραχυκύκλωσης, ποιότητα ισχύος, προστασία και έλεγχος, υπολογισμός απωλειών, τυποποίηση, ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, θέματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, γειώσεις εγκαταστάσεων ΥΤ κλπ.). Δυναμική ανάλυση και μεταβατική συμπεριφορά ηλεκτρικών συστημάτων με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ.

·          Μελέτες υπολογισμού περιθωρίων ΑΠΕ και αποθήκευσης (hosting capacity) ηλεκτρικών δικτύων και αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων, σε συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές και διαχειριστές δικτύων/συστημάτων.

·          Ηλεκτρικές διασυνδέσεις νησιωτικών συστημάτων και θαλάσσιων αιολικών πάρκων: Τεχνολογία AC και DC διασυνδέσεων, μελέτες σκοπιμότητας, διαστασιολόγηση, ανάλυση λειτουργίας.

·          Εφαρμογές ευφυών δικτύων (smart grids): Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, διατάξεις FACTS-HVDC, μικροδίκτυα, τηλεμέτρηση, διαχείριση εγκαταστάσεων prosumer κλπ.

·          Θέματα ηλεκτροκίνησης: Ρυθμιστικό πλαίσιο για τη ανάπτυξη και λειτουργία των εγκαταστάσεων φόρτισης και την οργάνωση της αγοράς ηλεκτροκίνησης, τεχνική τυποποίηση, επιπτώσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα.

·          Σχεδίαση και ανάλυση ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων πολύ υψηλών απαιτήσεων αξιοπιστίας παροχής. Εφαρμογές συστημάτων εφεδρικής παροχής και λύσεων temporary power (παραγωγή, αποθήκευση, διανομή, αδιάλειπτη παροχή).

·          Τεχνολογία εξοπλισμού ισχύος και έλεγχος διατάξεων και συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.