Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 

 • Πειραματικές Μέθοδοι:

   

  • Μέθοδος Καυστικών
  • Μέθοδος Φωτοελαστικότητας

 

 • Υπολογιστικές Μέθοδοι:

   

  • Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων
  • Μέθοδος Συνοριακών Στοιχείων 

 

 • Γεωτεχνικά Έργα:

   

  • Υπόγεια έργα

   

  • Πρανή
  • Επιχώματα
  • Οπλισμένη Γή

 

 • Θραυστομηχανική :

   

 

 • Εφαρμογή της μεθόδου των Νευρωνικών Δικτύων σε Γεωτεχνικά Προβλήματα:

   

  • Ευστάθεια πρανών
  • Ταξινόμηση βραχομάζας

   

 • Διερεύνηση του φαινομένου των Κατολισθήσεων σε περιβάλλον Γ.Σ.Π.

   

   

 • Εφαρμογή της Κλασματικής Γεωμετρίας σε προβλήματα Βραχομηχανικής:

   

  • Κλασματικός χαρακτήρας των επιφανειών βράχου