Μηχανική του Συνεχούς - Εφαρμογές στα Υπόγεια Έργα:

 

 • "Διερεύνηση της Δημιουργίας Πλαστικής Ζώνης σε Υπόγεια Έργα.  Τριδιάστατη Ανάλυση
  (Φ. Γεωργακοπούλου) (2000).

 • "Η επιρροή της Ανισοτροπίας της Βραχομάζας στο Σχεδιασμό Υπόγειων Έργων"
  (Στέφανος Κοζάνης, Υ.Δ.) (2001).

 • "Διερεύνηση της δημιουργίας πλαστικής ζώνης γύρω απο κυκλική σήραγγα εντός υδροστατικού τασικού πεδίου με εφαρμογή του κριτηρίου του Παραβολοειδούς εκ περιστροφής", Κ. Αποστολέρης (2003).

 • "Διάδοση θραύσης σε δοκίμιο με υφιστάμενη εγκοπή και ρωγμή υπο μονοαξονική θλίψη-Αριθμητική προσομοίωση με τον κώδικα PFC-(particle flow code)" (Δ. Κάτσαρης, 2003).

 •  "Παραμετρική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ εδάφους και κτιρίων, υπο καθεστώς παραμορφώσεων λόγω διάνοιξης σηράγγων σε αστικό περιβάλλον", (Κ. Καψαμπέλη, 2004).

 •  "Επιρροή συνόρου στο τασικό πεδίο γύρω από κυκλική και πεταλοειδή διατομή. Θεώρηση γραμμικής και μη γραμμικής συμπεριφοράς" (Τζούμας Αργύριος, 2006). 

 • "Διερεύνηση κριτηρίων αντοχής βράχου σε τρείς διαστάσεις" (Ηλιάνα Πολυμέρου, 2011)

                      

 • Μη συμβατικά Παράκτια Έργα:

   

  • "Ανάλυση Θεμελίωσης Πασσάλων στο ABAQUS" (Ι. Ζυγανιτίδης, 2001).
  • "Διαχείριση διακινδύνευσης παράκτιων έργων σε περιβάλλον GIS" (Ασπασία Καραμάνου, 2006).
  • . "Εκτίμηση ευστάθειας θαλάσσιου πυθμένα έναντι σεισμικού κινδύνου σε περιβάλλον GIS». (Χρ. Νανούρης, 2006)
  • " Διερεύνηση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών. Εφαρμογή σε ακτή της Ρόδου", (Ι. Κότση, 2008).
  • "Υπολογισμός φόρτισης απο ροή ρευστού με χρήση του προγράμματος COMSOL 3.4" (Ζαχαρίας Πιτουράς, 2009).
  • "Σχεδιασμός σηράγγων σε θαλάσσιο περιβάλλον", Α. Φράγκος (2009).
  • "Συστημική προσέγγιση της ευστάθειας Υποθαλάσσιων πρανών με επέκταση του Άτλαντα του Hudson", Μ. Μανουσαρίδου (2009).
  • "Πειραματική μελέτη, επί φυσικών ομοιωμάτων, σεισμικής απόκρισης ημιβυθισμένων πρανών κοκκώδους εδάφους" (Γ. Φραγκούλη, 2012)

 

 • Θεωρία των παραμορφώσεων στις κλίμακες φλοιού και τεχνικών έργων:

   

  • "Διερεύνηση παραμορφώσεων σε Υπόγεια Έργα" (Δ. Νίκα, 2002).

  • "Διερεύνηση του πεδίου παραμορφώσεων στην περιοχή ασυνεχειών" (Α. Τζιάλα, 2002).

  • "Εκτίμηση προκαλούμενης παραμόρφωσης πρανών λόγω σεισμού" (Δ. Σγούρου, 2003).

  • "Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των επι τόπου τάσεων μέσω μετρήσεων μετατοπίσεων στο κέλυφος σήραγγας υπό διάνοιξη" (Α. Γραμπά, 2004).

  • "Πειραματική μελέτη του πεδίου παραμορφώσεων κυκλικής και πεταλοειδούς διατομής" (Ε. Μενδωνίδης, 2004).

  • "Διερεύνηση του παράγοντα των βροχοπτώσεων ως αίτιο κατολισθήσεων" (Σ. Δεβενέ, 2004).

  • "Σύζευξη μετρήσεων GPS και Μεθόδου Πεπερασμένων Στοιχείων για τον υπολογισμό των τάσεων τ,ου φλοιού στον Ελλαδικό χώρο", (Τσίνας Δημ. 2006). 

  • "Διερεύνηση της Ευστάθειας Πρανούς στην περιοχή της Παναγοπούλας με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων", (Παχούλα Μ., 2006).

  • "Προγραμματισμός ελέγχου αστοχίας έναντι Σφήνας και κατάπτωσης βραχοτεμαχίου σε περιβάλλον ΓΣΠ", (Χαραλάμπους Στ., 2006). 

  • "Οι συγκλίσεις της διατομής ως στοιχείο της ανάλυσης διακινδύνευσης κατά την κατασκευή των σηράγγων", (Σταθά Φ., 2006).

  • "Κινηματική μελέτη Δυναμικής συμπεριφοράς Ομοιωμάτων με Οπτικές και Ηλεκτρονικές διατάξεις" (Πατακιά Ε., 2006).

  • "Ανάλυση του φράγματος του Μόρνου με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων (Z_SOIL.PC). Ερμηνεία των αποτελεσμάτων και σύγκριση με τις μετρημένες μετακινήσεις από Γεωδαιτικές Μεθόδους. (Βορειοδυτική πλευρά φράγματος-Διατομές 1Μ, 2Μ, 3Μ, 4Μ, 5Μ, 6Μ)" "(Καρανάσιου Σ., 2007).  

  • "Ανάλυση του φράγματος του Μόρνου με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων (Z_SOIL.PC). Ερμηνεία των αποτελεσμάτων και σύγκριση με τις μετρημένες μετακινήσεις από Γεωδαιτικές Μεθόδους. (Νοτιοανατολικό τμήμα φράγματος-Διατομές 6Μ, 7Μ, 8Μ, 9Μ, 10Μ, 11Μ)"  (Αγγελοπούλου Ο.  2007).

  • "Επιρροή των βροχοπτώσεων στο φαινόμενοτων κατολισθήσεων" (Γ. Κιούσης, 2007)

  • "Μελέτη της κατανομής των τάσεων Coulomb στην περιοχή του Ιονίου, του Κορινθιακού και του Β. Αιγαίου, και η απεικόνιση των αποτελεσμάτων στο GoogleEarth" (Ε΄. Μαμούχα, 2008).

   

             

 • Επίβλεψη Διατριβών Master of Science:

   

  "An Assessment of the use of Fractal Geometry in Quantifying Joint Surface  Roughness" 
  (J. Kiernan), Advanced Course in Engineering geology, School of Engineering, Durham University    (1994)      

  "Neural Networks for Landslide Hazard Estimation"  (Ε. Ρούσσος), Information Processing and Neural Networks,
  Department of Mathematics, King's College, London University. (2000)

  "Slope Stability and Earthquake–Induced Displacement Analysis in GIS Environment", (Β. Ματζιάρης), Advanced Course in Engineering geology, School of Engineering, Durham University    (2004) 

  "A Computational Study of the Influence of Topography and Ground Anisotropy to the In Situ Stresses" (Α. Μοσχοβέλης), Advanced Course in Engineering geology, School of Engineering, Durham University    (2004) 

  "A Computational Study of the Influence of Ground Anisotropy on the Tunnelling-Structure Interaction", (Γ. Σακελλαρίου), Advanced Course in Engineering geology, School of Engineering, Durham University    (2004) 

   

 • Διδακτορικά:

   

  • Στέφανος Κοζάνης (2002): "Συμβολή στη μελέτη της Βραχομάζας, θεωρουμένης ως μέσου με μη γραμμική-ανισοτροπική συμπεριφορά με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.  Έμφαση στα υπόγεια έργα

  (Τριμελής Επιτροπή: Μ. Σακελλαρίου, Ε. Μαρκέτος, Μ. Καββαδάς, Επταμελής Επιτροπή:Μ. Σακελλαρίου, Μ. Καββαδάς, Π. Μαρίνος, Μ. Παπαδρακάκης, Β. Παπάζογλου, Χρ. Γιούνης, Μ. Καττής).

            Εκτενής περίληψη της διατριβής 

  • Μαρία Φερεντίνου (2004): "Εκτίμηση Κινδύνου των Κατολισθήσεων με Νευρωνικά Δίκτυα σε Περιβάλλον Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων"  

  (Τριμελής Επιτροπή: Μ. Σακελλαρίου, Γ. Κούκης, Μ. Κάβουρας, Επταμελής Επιτροπή:Μ. Σακελλαρίου, Γ. Κούκης, Μ. Κάβουρας, Π. Μαρίνος, Ι. Κουμαντάκης, Δ. Αργιαλάς, Γ. Σταφυλοπάτης). 

  • Ιωάννης Στρατάκος: (2008): "Υπολογιστική και πειραματική μελέτη της κλασματικής συμπεριφοράς επιφανειών βράχου

  (Τριμελής επιτροπή: Μ. Σακελλαρίου, Π. Μαρίνος, Σ. Μαρκάτης, Επταμελής Επιτροπή: Μ. Σακελλαρίου, Π. Μαρίνος, Σ. Μαρκάτης, Β. Νάκος, Α. Σοφιανός, Χ. Μητσακάκη, Μ. Καττής).

  • Σπ. Μασσίνας : "Ανάλυση Υπόγειων Έργων σε αστικό περιβάλλον"

  • Αικ. Καψαμπέλη : "Αλληλεπίδραση αβαθών σηράγγων εντός μη γραμμικά ελαστικού-πλαστικού ημίχωρου, με τις υπερκείμενες κατασκευές"

  • Β. Ματζιάρης :"Διερεύνηση της επιρροής του υετού στην ευστάθεια πρανών μη κορεσμένων εδαφών"

  • Στ. Χαραλάμπους: "Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διερεύνηση και προσομοίωση των κατολισθήσεων σε περιβάλλον GIS"

  • Ε. Καπόγιαννη: "Αντισεισμικός Υπολογισμός Συστημάτων Οπλισμένης Γης"