Διπλωματικές εργασίες

Ενδεικτικά θέματα Τεχνικής Μηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής

 

"Παραμετρική διερεύνηση ευστάθειας άοπλων και οπλισμένων εδαφικών πρανών", Σ. Χουχούμη (2010).

"Παρεμβολή Κλασματικών συνόλων με χρήση μεθόδων Υπολογιστικής Νοημοσύνης", Πτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑ, Κων. Μητσόπουλος (2010).

"Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής του σχήματος αβαθούς σήραγγας στο μέγεθος επιφανειακών καθιζήσεων και συγκλίσεων", Αικ. Ρεντζέλου (2010).

"Στατικά και Σεισμικά Πεδία Παραμορφώσεων σε Φυσικά Μοντέλα με χρήση της Μεθόδου P.I.V.", Όλγα Καββαδά (2010).

"Παραμετρική διερεύνηση εύρους πλαστικής ζώνης αβαθών κυκλικών σηράγγων με λύση κλειστής μορφής", Γ. Λιούμπιτσιτς (2010). 

"Ζωνοποίηση της επικινδυνότητας λόγω κατολισθήσεων στο χώρο της Ηπειρωτικής Ελλάδας με χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών - Απεικόνιση σε χάρτη μικρής κλίμακας", Κ. Βολιώτη (2009).

"Πειραματική μελέτη παραμορφώσεων με τη μέθοδο της συσχέτισης ψηφιακών εικόνων - Το σύστημα Vic - 2D", Δ. Σταθοπούλου - Στάϊκου (2009).

"Αριθμητική επίλυση αβαθούς κυκλικής σήραγγας σε περιβάλλον MATLAB", Γ. Φραγκούλη (2009).

"Διερεύνηση αλληλεπίδρασης υφισταμένης σταθεροποιημένης κατολίσθησης με υπό διάνοιξη δίδυμες σήραγγες", Β. Κορομηλάς (2009).

"Ανάστροφη ανάλυση βραχοπτώσεων στη Λευκάδα στο σεισμό της 14-08-2003", Κ. Σούνδια (2009).

"Επεξεργασία και απεικόνιση βάσης δεδομένων κατολισθήσεων σε περιβάλλον GoogleEarth-Εφαρμογή στο Νομό Αχαΐας", Χ. Καρακύκλας (2009).

"Επεξεργασία και απεικόνιση βάσης δεδομένων κατολισθήσεων σε περιβάλλον GoogleEarth-Εφαρμογή στο Νομό Ευρυτανίας", Π. Σκαβάρας (2009).

"Διερεύνηση της σεισμοτεκτονικής των Ιονίων Νήσων με τη μέθοδο"τάσεων Coulomb" βασισμένη σε δεδομένα μετρήσεων GPS και απεικόνιση στο GoogleEarth", Ν. Χριστοδούλου (2009).

"Ανάπτυξη λογισμικού σε περιβάλλον C++ για τον προσδιορισμό της κρίσιμης επιφάνειας αστοχίας πρανών κατά Sarma & Tan", E. Ραΐση (2009).

"Διερεύνηση της επίδρασης του υετού στην ευστάθεια των πρανών μετά από πυρκαγιά. Εφαρμογή στο Δήμο Ζαχάρως - Ρέμα Ακίδα", Α. Αντωνού (2008).

"Διερεύνηση της επίδρασης του υετού στην ευστάθεια των πρανών μετά από πυρκαγιά. Εφαρμογή στο Δήμο Ζαχάρως - Ρέμα Ζαχαραίικου", Μ. Παναγιωτοπούλου (2008).

"Διερεύνηση ευστάθειας πρανών με χρήση τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων - Έμφαση στις συνθήκες οριακής ευστάθειας", Ε. Ευαγγέλου, (2007). 

"Διερεύνηση βάσης δεδομένων από βαθιές εκσκαφές με τεχνητά νευρωνικά Δίκτυα", Κ. Τσάγκος, (2007).

"Εφαρμογή της μεθόδου των τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων στη μελέτη επιφανειακών μετακινήσεων λόγω διάνοιξης σηράγγων σε αστικό περιβάλλον", Αικ. Καψαμπέλη, (2007).

"Βελτίωση κώδικα συνοριακών στοιχείων για την οπτικοποίηση της διάδοσης ρηγμάτων", Χ. Σταλιά, (2007) 

"Μελέτη ευστάθειας πρανών Λόφου Τσελεπίτσαρι σε περιβάλλον Γ.Σ.Π.", Χ. Λιόνης, (2006)

"Εκτίμηση του κινδύνου βραχοπτώσεων σε περιβάλλον G.I.S. Εφαρμογή στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης", Γ. Κεφάλας, (2006)

"Έλεγχος σεισμικής συμπεριφοράς οπλισμένων πρανών σε περιβάλλον Γ.Σ.Π.", Χ. Κουριέρης, (2006)

"Μελέτη της μεταβολής της γεωμετρίας του φράγματος Μόρνου με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων και σύγκριση αποτελεσμάτων από Γεωδαιτικές μετρήσεις", Α. Μιμίδου, (2006)

"Μεθοδολογία ανάλυσης και κατασκευής υποθαλάσσιας σήραγγας από βυθιζόμενα προκατασκευασμένα κιβώτια. Ανάλυση τυπικής διατομής με πεπερασμένα στοιχεία", Σ. Μαμανέα, (2006) 

"Έλεγχος ευστάθειας ρουφράκτη λόγω υπόγειας ροής. Εφαρμογή στο ρουφράκτη Τιτάνου", Β. Κουλιζάκης, (2006)

"Ανάλυση της ευστάθειας επιχωμάτων οπλισμένης γής έναντι σεισμού", Μ. Αντωνίου, (2006)

"Ανάλυση εσωτερικής ροής και ευστάθειας πρανών του φράγματος του Μόρνου", Μ. Βασιλείου, (2006)

"Σχεδιασμός Φυγοκεντρικής διάταξης και κατασκευή Τράπεζας Τριβής για τη μελέτη προβλημάτων Γεωτεχνικής με φυσικά μοντέλα.  Εφαρμογή της τράπεζας τριβής για την διερεύνηση μηχανισμών αστοχίας υπογείων έργων", Ι. Τσιρούλης, (2005)

"Σχεδιασμός Φυγοκεντρικής διάταξης και κατασκευή Τράπεζας Τριβής για τη μελέτη προβλημάτων Γεωτεχνικής με φυσικά μοντέλα.  Εφαρμογή της τράπεζας τριβής για την διερεύνηση μηχανισμών αστοχίας πρανών", Α. Τίγκας, (2005)

"Διερεύνηση της Τεκτονικής των Ιονίων νήσων με την μέθοδο των “τάσεων Coulomb” και σύγκριση των αποτελεσμάτων με μετρήσεις GPS", Ε. Λυτρίβη, (2005)

"Υπολογιστική προσομοίωση επένδυσης σηράγγων σε αστικό περιβάλλον", Ν. Κρεμμύδας, (2005)

"Ανάπτυξη μεθοδολογίας εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας με μεθόδους Γεωπληροφορικής.  Μία εφαρμογή στο οδικό τμήμα Αγρινίου-Αμφιλοχίας", Θ. Ξενάκης, (2005)

"Διερεύνηση ευστάθειας πρανών με την κινηματική μέθοδο έναντι στατικών και σεισμικών δράσεων", Κ. Μπακάλης, (2005)

"Παραμετρική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης αβαθούς σήραγγας και κτιρίου", Γ. Καραδήμος, (2005)

"Αντισεισμικός σχεδιασμός πρανών από οπλισμένη γη", Δ. Καραβασίλης, (2004) 

"Συνθήκες Ισορροπίας συστημάτων οπλισμένης γης", Ζ. Μασσίνα, (2004)

"Υπολογισμός τάσεων, παραμορφώσεων και μετατοπίσεων σε σήραγγα διατομής ΝΑΤΜ με σύμμορφη απεικόνιση. Εφαρμογή σε τασικά πεδία με λόγο τάσεων k=1, k=3)", Σ. Καρανάσιου, (2004)

"Υπολογισμός τάσεων, παραμορφώσεων και μετατοπίσεων σε σήραγγα διατομής ΝΑΤΜ με σύμμορφη απεικόνιση. Εφαρμογή σε τασικά πεδία με λόγο τάσεων k=0, k=1/3)", Ο. Αγγελοπούλου, (2004)

"Διερεύνηση των προκαλούμενων επιφανειακών καθιζήσεων λόγω διάνοιξης σηράγγων σε αστικό περιβάλλον.  Εφαρμογή στο Μετρό της Αθήνας (Επέκταση Γραμμής 3 Εθνική Άμυνα-Σταυρός)", Α. Μιχαλοπούλου, (2004)

"Διερεύνηση των μετατοπίσεων που προκαλούνται απο τη διάνοιξη σήραγγας, με έμφαση στις συγκλίσεις.  Εφαρμογή στο Μετρό της Αθήνας (Επέκταση Γραμμής 3 Εθνική Άμυνα-Σταυρός)", Μ. Κορδελούλη, (2004)

"Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των τεκτονικών ρηγμάτων μέσω της μεταβολής των τάσεων Coulomb", Δ. Τσίνας, (2004)

"Διερεύνηση της επιρροής του υετού και του σεισμού στην ευστάθεια των πρανών.  Εφαρμογή στον Νομό Αχαίας", Φ. Παπασπηλιωτοπούλου, (2004)

"Διερεύνηση της επιρροής του υετού και του σεισμού στην ευστάθεια των πρανών.  Εφαρμογή στον Νομό Ευρυτανίας", Φ. Κοναξή, (2004)

"Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμηση ευστάθειας φυσικών και τεχνητών πρανών έναντι στατικών και σεισμικών φορτίων σε περιβάλλον GIS". Στέφανος Χαραλάμπους, (2003)

"Παραμετρική μελέτη επιχωμάτων σε στατική και σεισμική φόρτιση", (Α. Μπακάκη)

"Προσομοίωση της αλληλεπίδρασης  στοιχείων θεμελίωσης και εδάφους με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.  Εφαρμογή σε πρανή ωπλισμένης γής και τοίχο αντιστήριξης" (Α. Ράπτης)

"Επιφανειακή καθίζηση λόγω διάνοιξης σηράγγων.  Αναλυτικές και υπολογιστικές μέθοδοι" (Χρ. Τσουμελέας)

"Εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων διαφορών σε Γεωτεχνικά έργα πρανών και σηράγγων" (Ελένη Χήτα)

"Αντισεισμικός σχεδιασμός πρανών απο Ωπλισμένη Γή με βάση την υπόθεση της μόνιμης παραμόρφωσης" (Ελένη Γλάρου)

"Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ποσοτική εκτίμηση της τραχύτητας επιφανειών βράχου με εφαρμογή της Κλασματικής Γεωμετρίας" (Ι. Στρατάκος)

"Διερεύνηση των καθιζήσεων στην επιφάνεια του εδάφους και των παραμορφώσεων υπόγειας εκσκαφής με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων" (Γ. Βγενόπουλος)

"Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της μεθόδου SARMA σε τοίχο βαρύτητας" (Σταυρούλα Γεωργακοπούλου)

"Διερεύνηση του φαινομένου της κατάπτωσης βραχοτεμαχίων. Εφαρμογή στα Συγκοινωνιακά έργα" (Ευθυμία Χασιάκου)

"Μελέτη ευστάθειας χωμάτινου φράγματος" (Κων. Σχιζοδήμου)

"Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν το φαινόμενο των κατολισθήσεων. Εφαρμογή σε περιβάλλον Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) (Δ. Νίκα)

"Μελέτη του κινδύνου κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή Διακοπτού Ν. Αχαίας"    (Ν. Πατούχας)

"Ανάπτυξη προγράμματος Πεπερασμένων Στοιχείων με εφαρμογές σε τρισδιάστατα προβλήματα μη-γραμμικής συμπεριφοράς" (Στέφανος Κοζάνης, Υ.Δ.)

"Μέθοδοι εκτίμησης ευστάθειας βραχωδών πρανών.  Εφαρμογή Νευρωνικών Δικτύων"   (Π. Ηλίας)

"Πειραματική και Αριθμητική μοντελοποιήση υπόγειων εκσκαφών σε βράχο.  Εφαρμογή σε Πεταλοειδείς στοές" (Π. Σκλαβούνος)