Υδρομετεωρολογία

Hydrometeorology - Course outline

Περίγραμμα διδακτέας ύληςΑνάλυση διδακτέας ύλης

Περιεχόμενα του μαθήματος

 

Συνοπτικός τίτλος κεφαλαίου

Ώρες διδασκαλίας

Εργασία

Λυμένο παράδειγμα/ Πρόσθετο υλικό

Εισαγωγή

2

-

1

Γενικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας

1

-

2

Θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας

6

1

3

Ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα

2

-

4

Ατμοσφαιρική κυκλοφορία

2

-

-

Άνεμοι και αιολική ενέργεια

2

2

-

Διεργασίες μεταφοράς

1

-

-

Παρουσίαση σπουδαστικών εργασιών

2

3

-

Εξάτμιση και διαπνοή

4

4

-

Κατακρημνίσεις

1

-

-

Πιθανή μέγιστη κατακρήμνιση

4

5

-

Τηλεμετρικές μέθοδοι μέτρησης κατακρημνισμάτων

3

6

6, 7

Μοντέλα πρόγνωσης κατακρημνισμάτων

3

-

8

Εισαγωγή στην κλιματολογία

6

7

-

Εκπαιδευτική επίσκεψη

-

-

-

Σύνδεσμοι

o   Κύριο εκπαιδευτικό υλικό (περιέχει τις διαφάνειες του μαθήματος): Μέρος Α (Δ. Κουτσογιάννης), Μέρος Β (Ν. Μαμάσης και Δ. Κουτσογιάννης).

o   Κύριο εκπαιδευτικό υλικό: Μέρος Γ (Ε. Μπαλτάς): Εξατμοδιαπνοή, Ανάλυση ευαισθησίας παραμέτρων εξατμοδιαπνοής, ΑΠΕ στην Ελλάδα, Κλιματική ταξινόμηση, Μετεωρολογικό ραντάρ, Ντιστρόμετρο.

o   Ευρύτερη βιβλιογραφία: Περιέχει δημοσιευμένα άρθρα περιοδικών, βιβλία, κεφάλαια βιβλίων και τόμων πρακτικών συνεδρίων, καθώς και άλλα έγγραφα συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος.

o   Γενικές οδηγίες συγγραφής επιστημονικών κειμένων - Υδρογλωσσικά

o   Οδηγίες παράδοσης εργασιών

o   Οδηγίες για την παρουσίαση σπουδαστικών εργασιών