Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Τομέας Θαλασσίων Κατασκευών

 

Πέτρος Α. Καρύδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π

 

 
 

Στην ιστοσελίδα αυτή διατίθεται αυτούσιο το περιεχόμενο του κειμένου με τίτλο "Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές σε Λεπτότοιχες Κατασκευές", που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία αντίστοιχου μαθήματος στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Ο στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η παροχή ενός βοηθήματος στο σπουδαστή αλλά και τον επαγγελματία ναυπηγό μηχανικό καθώς η ελληνική αλλά και η διεθνής βιβλιογραφία στο συγκεκριμένο θέμα είναι ανεπαρκής.

Το παρόν κείμενο στοχεύει λοιπόν στην υποστήριξη του έλληνα μηχανολόγου και -ναυπηγού με τεχνικές που χρησιμοποιούνται ήδη για αρκετά χρόνια σε άλλες βιομηχανικά προηγμένες χώρες που έχουν και ναυτική παράδοση. Η κατάλληλη εφαρμογή της μπορεί να συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα όσων ασχο­λούνται με την αξιολόγηση της συμπεριφοράς της μεταλλικής κα­τασκευής του πλοίου και γενικότερα των λεπτότοιχων κατα­σκευών.

 

 
 
Περιεχόμενα Βιβλίου
     
Κεφάλαια σε μορφή pdf
   
Παραρτήματα
   
Επικοινωνία
   
   
   
       
   
Home | Περιεχόμενα Βιβλίου | Κεφάλαια σε μορφή pdf | Παραρτήματα | Επικοινωνία