Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

National Technical University of Athens (NTUA)

 
National Technical University of Athens
School of Civil Engineering

Department of Construction Engineering & Management

 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης

Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)

 
Aristotle University of Thessaloniki
The Polytechnic Faculty
Department of Civil Engineering
Division of Transport, Infrastructure, Management and Regional Planning
Υποστηριζόμενο από το CIB

ftpgcib.gif (626 bytes)

CIB Co-sponsored
Κεντρική Σελίδα / Main Page

Basic Conference Data Committees Previous Events

Page Last Updated: 04/10/2004

Useful Conference Info

Πρόγραμμα Συνεδρίου / Conference Programme

Download the Conference Abstracts

 

3o Επιστημονικό Συνέδριο στη Διαχείριση Έργων

Ο Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου και ο Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης (Τ.Μ.Σ.Υ.Δ.Ε.Α.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. διοργανώσαν επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:

"Δικτυώσεις στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων"

στo Αριστοτελείο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης   στις 24 & 25 Σεπτεμβρίου 2004.

Πρόεδρος Συνεδρίου:Π. Παντουβάκης, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ,  τηλ. 210-772.1268, fax 210-772.3781, e-mail: jpp@central.ntua.gr.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: http://users.ntua.gr/jpp.

Αφίσα Συνεδρίου: Πατήστε εδώ

Πρακτικά Συνεδρίου: Πατήστε εδώ για τις περιλήψεις. Για τα πλήρη πρακτικά, στείλτε e-mail στο jpp@central.ntua.gr (διαθέσιμα με κόστος) (ISBN 960-254-642-5).

3rd Scientific Conference on Project Management

The Department of  Construction Engineering & Management, Faculty of Civil Engineering, National Technical University of Greece and the Division of Transport, Infrastructure, Management and Regional Planning of the Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki have organized a Scientific Conference entitled:

"Clustering in Construction Project Management"

at the Aristotle University of Thessaloniki on 24 & 25 September 2004.

Conference Chair: Dr. J.P. Pantouvakis, Assistant Professor, Tel: +30-210-772.1268, Fax:  +30-210-772.378, e-mail: jpp@civil.ntua.gr.

Conference Website: http://users.ntua.gr/jpp

Conference Poster: Press here

Conference Proceedings: Press here for the abstracts For the full papers, send an e-mail to jpp@central.ntua.gr (available at a cost) (ISBN 960-254-642-5)

Visit the nCPM Web Site

To Συνέδριο αποτελεί μέρος του ερευνητικού έργου nCPM (Δίκτυο Διαχειριστών Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα) το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006 το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από τo Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 "Ανθρώπινο Τεχνολογικό Δυναμικό", Δράση 8.3.6 "Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης".
The Conference is part of the research project entitled nCPM (network of Construction Project Managers in Greece) which is incorporated in the Operational Programme "COMPETITIVENESS" - Community Support Framework 2000 - 2006 which is co-funded by the European Social Fund (75%) and by National resources (25%), in the frame of Measure 8.3 "Research and Technology Human Resources", Action 8.3.6 "Creation of Communication Channels for Academics, Research/Technology Entities and Enterprises with common Scientific Interests - 'HUMAN NETWORKS' ".
International Council for Research and Innovation in Building and Construction To Συνέδριο έχει εγκριθεί και υποστηρίζεται από το CIB (Διεθνές Συμβούλιο για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Οικοδομική και τις Κατασκευές).
The Conference is co-sponsored by CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction).