γρηγορη πλοηγηση

Για γρήγορη πλοήγηση επιλέξτε ένα από τα παρακάτω link:

Οι μέχρι στιγμής δημοσιευμένες εργασίες μου παρουσιάζονται στη συνέχεια. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου.

 

Περιοδικά

Συνέδρια

Βιβλία

Κεφάλαια Βιβλίων

Άλλες Δημοσιεύσεις


Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά


116. W. Habrat, K. Krupa, A.P. Markopoulos and N.E. Karkalos, "Thermo-mechanical aspects of cutting forces and tool wear in the laser-assisted turning of Ti-6Al-4V titanium alloy using AlTiN coated cutting tools", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2020. DOI: 10.1007/s00170-020-06132-w

 

115. P. Karmiris-Obratański, K. Zagórski, E.L. Papazoglou and A.P. Markopoulos, "Surface texture and integrity of electrical discharged machined titanium alloy", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2020. DOI: 10.1007/s00170-020-06159-z 

 

114. J. Kundrák, A.V. Mitsyk, V.A. Fedorovich, A.P. Markopoulos, A.I. Grabchenko, "Modeling the Energy Action of Vibration and Centrifugal Forces on the Working Medium and Parts in a Vibration Machine Oscillating Reservoir with an Impeller", Manufacturing Technology, Vol. 21, No. 3, pp. 364-372. DOI: 10.21062/mft.2021.042

 

113. E.L. Papazoglou, P. Karmiris-Obratański, B. Leszczyńska-Madej and A.P. Markopoulos, "A study on Electrical Discharge Machining of Titanium Grade2 with experimental and theoretical analysis", Scientific Reports, 11, 8971, 2021. DOI: 10.1038/s41598-021-88534-8

 

112. N.V. Syreyshchikova, D.Yu. Pimenov, A.P. Markopoulos and L. Moldovan, "Value Stream Maps in Clock Production", Russian Engineering Research, Vol. 41, No. 4, pp. 378-381, 2021. DOI: 10.3103/S1068798X21040213

 

111. N.E. Karkalos, P. Karmiris-Obratański, S. Kurpiel, K. Zagórski and A.P. Markopoulos, “Investigation on the Surface Quality Obtained during Trochoidal Milling of 6082 Aluminum Alloy”, Machines, 9, 75, 2021. DOI:10.3390/machines9040075

 

110. R. Samuel, M. Asadi, A. Tarda, G. Simbotin, A.P. Markopoulos, “Validating dynamic crush response of unidirectional carbon fibre tube via finite element analysis method using LS-DYNA”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1037, 012027, 2021. DOI: 10.1088/1757-899X/1037/1/012027

 

109. K. Chacko, M. Asadi, A. Ramezanpour, A.P. Markopoulos, “A new and lean finite element model to predict the out of plane crash behaviour of aluminium honeycomb structures”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1037, 012026, 2021. DOI: 10.1088/1757-899X/1037/1/012026

 

108. M. Balanou, P. Karmiris-Obratański, E.L. Papazoglou, N.I. Galanis, A.P. Markopoulos, “Surface modification of tool steel by using EDM green powder metallurgy electrodes”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1037, 012014, 2021. DOI: 10.1088/1757-899X/1037/1/012014

 

107. A. Tzotzis, A.P. Markopoulos, N.E. Karkalos, D. Tzetzis and P. Kyratsis, “FEM based investigation on thrust force and torque during Al7075-T6 drilling”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1037, 012009, 2021. DOI: 10.1088/1757-899X/1037/1/012009

 

106. P. Karmiris-Obratański, K. Zagórski, E.L. Papazoglou, N.E. Karkalos and A.P. Markopoulos, “On machining Ti6Al4V ELI with EDM by using copper and graphite electrodes: a comparison study”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1037, 012003, 2021. DOI: 10.1088/1757-899X/1037/1/012003

 

105. E. Kaselouris, K. Kosma, Y. Orphanos, A. Skoulakis, I. Fitilis, A.P. Markopoulos, M. Bakarezos, M. Tatarakis, N.A. Papadogiannis, V. Dimitriou, “Downscaled Finite Element Modeling of Metal Targets for Surface Roughness Level under Pulsed Laser Irradiation”, Applied Sciences, 11, 1253, 2021. DOI:10.3390/app11031253

 

104. P. Karmiris- Obratański, E.L. Papazoglou, B. Leszczyńska-Madej, K. Zagórski, A.P. Markopoulos, “Comprehensive Study on Processing Ti–6Al–4V ELI with High Power EDM”, Materials, 14, 303, 2021. DOI: 10.3390/ma14020303

 

103. P. Karmiris-Obratański, N.E. Karkalos, R. Kudelski, E.L. Papazoglou, A.P. Markopoulos, “On the Effect of Multiple Passes on Kerf Characteristics and Efficiency of Abrasive Waterjet Cutting”, Metals, 11, 74, 2021. DOI: 10.3390/met11010074

 

102. P. Kyratsis, A. Tzotzis, A. Markopoulos, N. Tapoglou, “CAD-Based 3D-FE Modelling of AISI-D3 Turning with Ceramic Tooling”, Machines, 9, 4, 2021. DOI: 10.3390/machines9010004

 

101. A.P. Markopoulos, N.E. Karkalos, M. Mia, D.Y. Pimenov, M.K. Gupta, H. Hegab, N. Khanna, V.A. Balogun and S. Sharma,"Sustainability Assessment, Investigations, and Modelling of Slot Milling Characteristics in Eco-Benign Machining of Hardened Steel”, Metals, 10, 1650, 2020. DOI: 10.3390/met10121650

 

100. J. Kundrák, V. Fedorovich, A.P. Markopoulos, D. Romashov, I. Pyzhov, “High-Speed Sharpening and Thermo-activated Refinement of Blade Tools from Synthetic Diamonds”, Manufacturing Technology, Vol. 20, No. 4, pp. 474-483,2020. DOI: 10.21062/mft.2020.083

 

99. P. Karmiris-Obratański, R. Kudelski, N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, "Determination of the Correlation between Process Parameters and Kerf Characteristics in Abrasive Waterjet Milling of High Strength 7075-T6 Aluminum Alloy", Procedia Manufacturing 51, pp. 812–817, 2020. DOI: 10.1016/j.promfg.2020.10.114

 

98. E.L. Papazoglou, N.E. Karkalos and A.P. Markopoulos, "A comprehensive study on thermal modeling of SLM process under conduction mode using FEM",  The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 111(9), pp. 2939-2955, 2020. DOI: 10.1007/s00170-020-06294-7

 

97. E.L. Papazoglou, P. Karmiris-Obratánski, N.E. Karkalos and A.P. Markopoulos, "On the Use of Deformed Geometry in EDM Modelling: Comparative Study", Acta Physica Polonica A, Vol. 138, No. 2, pp.  268-271, 2020. DOI: 10.12693/APhysPolA.138.268

 

96. D. Skondras-Giousios, N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, "Finite element simulation of friction and adhesion attributed contact of bio-inspired Gecko-mimetic PDMS micro-flaps with SiO2 spherical surface", Bioinspiration & Biomimetics, 15, 066004, 2020. DOI: 10.1088/1748-3190/ab983e

 

95. A. Tzotzis, A. Markopoulos, N. Karkalos and P. Kyratsis, "3D finite element analysis of Al7075-T6 drilling with coated solid tooling", MATEC Web of Conferences, 318, 01038, 2020, DOI: 10.1051/matecconf/202031801038

 

94. P. Karmiris-Obratański, N.Ε. Karkalos, A. Tzotzis, P. Kyratsis and A.P. Markopoulos, "Experimental Analysis and Soft Computing Modeling of Abrasive Waterjet Milling of Steel Workpieces", MATEC Web of Conferences, 318, 01031, 2020, DOI: 10.1051/matecconf/202031801031

 

93. N.E. Karkalos and A.P. Markopoulos, "Molecular Dynamics Study of the Effect of Abrasive Grains Orientation and Spacing during Nanogrinding", Micromachines, Vol. 11, No. 8, 712, 2020. DOI:10.3390/mi11080712

 

92.A.P. Markopoulos, N.E. Karkalos, E.-L. Papazoglou, “Meshless Methods for the Simulation of Machining and Micro‑machining: A Review”, Archives of Computational Methods in Engineering, 27, pp. 831–853, 2020. DOI: 10.1007/s11831-019-09333-z  

 

91. C. Dimopoulos, N.E. Karkalos, J. Kundrák, A.P. Markopoulos, "Combination of an Improved 3D Geometry and Coupled Eulerian-Lagrangian Formulation for Turning Simulation", Materials Science Forum, Vol. 994, pp. 240-247, 2020. DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.994.240

 

90. P. Karmiris-Obratański, K. Zagórski, J. Cieślik, E.L. Papazoglou, A. Markopoulos, "Surface Topography of Ti 6Al 4V ELI after High Power EDM", Procedia Manufacturing, 47, pp. 788–794, 2020. DOI: 10.1016/j.promfg.2020.04.242

 

89. I.G. Papantoniou, A.P. Markopoulos, D.E. Manolakos, "A New Approach in Surface Modification and Surface Hardening of Aluminum Alloys Using Friction Stir Process: Cu-Reinforced AA5083", Materials, Vol. 13, No. 6, 1278, 2020. DOI: 10.3390/ma13061278

 

88. A.P. Markopoulos, Ε.-L. Papazoglou, P. Karmiris-Obratański, "Experimental Study on the Influence of Machining Conditions on the Quality of Electrical Discharge Machined Surfaces of aluminum alloy Al5052", Machines, Vol. 8, No. 1, 12, 2020. DOI: 10.3390/machines8010012

 

87. F.I. Stratogiannis, N.I. Galanis, N.E. Karkalos A.P. Markopoulos, “Optimization of the Manufacturing Strategy, Machining Conditions, and Finishing of a Radial Impeller”, Machines, Vol. 8, No. 1, 1, 2020. DOI: 10.3390/machines8010001

 

86. E. Kaselouris, A. Skoulakis, Y. Orphanos, K. Kosma, T. Papadoulis, I. Fitilis, E. Clark, A.P. Markopoulos, M. Bakarezos, N.A. Papadogiannis, M. Tatarakis, and V. Dimitriou, “Analysis of the Heat Affected Zone and Surface Roughness During Laser Micromachining of Metals”, Key Engineering Materials, Vol. 827, pp 122-127, 2020. DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.827.122

 

85. P. Kanellos, N.E. Karkalos, A.P.Markopoulos, "Numerical Simulation of Machining Using a Coupled FEM-CFD Approach", Procedia Manufacturing, Vol. 41, pp. 795-802, 2019. DOI: 10.1016/j.promfg.2019.09.072

 

84. A.P. Markopoulos, E.L. Papazoglou, P. Svarnias, P. Karmiris-Obratański, "An Experimental Investigation of Machining Aluminum Alloy Al5052 with EDM", Procedia Manufacturing, Vol. 41, pp. 787–794, 2019. DOI: 10.1016/j.promfg.2019.09.071

 

83. J. Kundrák, A.P. Markopoulos, T. Makkai, N.E. Karkalos, "Effect of Edge Geometry on Cutting Forces in Face Milling with Different Feed Rates", Manufacturing Technology, Vol. 19, No. 6, pp 984-992, 2019. DOI: 10.21062/ujep/407.2019/a/1213-2489/MT/19/6/984

 

82. N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, “Examination of the influence of cutting conditions on nano-metric face milling using MD models”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 564, 012008, 2019. DOI: 10.1088/1757-899X/564/1/012008 

 

81. J. Kundrák, A.V. Mitsyk, V.A. Fedorovich, M. Morgan, A.P. Markopoulos, “The Use of the Kinetic Theory of Gases to Simulate the Physical Situations on the Surface of Autonomously Moving Parts During Multi-Energy Vibration Processing”, Materials, 12, 3054, 2019. DOI: 10.3390/ma12193054

 

80. E.L. Papazoglou, A.P. Markopoulos, S. Papaefthymiou, D.E. Manolakos, "Electrical discharge machining modeling by coupling thermal analysis with deformed geometry feature", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 103, pp. 4481–4493, 2019. DOI: 10.1007/s00170-019-03850-8

 

79. N. Efkolidis, A. Markopoulos, N. Κarkalos, C.G. Hernández, J.L. Huertas Talón, P. Kyratsis, "Optimizing Models for Sustainable Drilling Operations Using Genetic Algorithm for the Optimum ANN", Applied Artificial Intelligence, 33:10, pp. 881-901, 2019. DOI: 10.1080/08839514.2019.1646014

 

78. J. Kundrák, V. Fedorovich, I.Pyzhov, A.P. Markopoulos, "Improving the effectiveness of combined grinding processes for processing superhard materials", Journal of Manufacturing Processes, Vol. 43, Part A, pp. 270-275, 2019. DOI: 10.1016/j.jmapro.2019.05.004

 

77. A.D. Lampropoulos, A.P. Markopoulos and D.E. Manolakos, “Modeling of Ti6Al4V Alloy Orthogonal Cutting with Smooth Particle Hydrodynamics: A Parametric Analysis on Formulation and Particle Density”, Metals, Vol. 9(4), 388, 2019. DOI: 10.3390/met9040388

 

76.  T. Roman, R.-L. Asavei, N.E. Karkalos, C. Roman, C. Virlan, N. Cimpoesu, B. Istrate, M. Zaharia, A.P. Markopoulos, K. Kordatos, S. Stanciu, A. Pui, “Synthesis and adsorption properties of nanocrystalline ferrites for kinetic modeling development”, International Journal of Applied Ceramic Technology, Vol. 16, Issue 2, pp. 693-705, 2019. DOI: 10.1111/ijac.13091

 

75. N.E. Karkalos, N. Efkolidis, P. Kyratsis, A.P. Markopoulos, “A Comparative Study between Regression and Neural Networks for Modeling Al6082-T6 Alloy Drilling”, Machines, Vol. 7, No. 1, 13, 2019. DOI: 10.3390/machines7010013

 

74. A. Dzierwa, A.P. Markopoulos, “Influence of Ball-Burnishing Process on Surface Topography Parameters and Tribological Properties of Hardened Steel”, Machines, Vol. 7, No. 1, 11, 2019. DOI: 10.3390/machines7010011

 

73. A.P. Markopoulos, N.E. Karkalos, J. Kundrák, “Nanometric face milling simulations using MD method”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 448, 012006, 2018. DOI: 10.1088/1757-899X/448/1/012006

 

72. J. Kundrák, A.P. Markopoulos, T. Makkai, A. Nagy, “Correlation Between Chip Ratio and Specific Forces with Increasing Feed per Tooth and Cutting Speed in Face Milling of Steel”, WSEAS Transactions on Environment and Development, Vol. 14, pp. 338-346, 2018.

 

71. E.L. Papazoglou, A.P. Markopoulos, D.E. Manolakos, “Experimental research on EDM of AISI O1 tool steel and study of the surface white layer formation”, Procedia Structural Integrity, Vol. 10, pp. 235-242, 2018. DOI: 10.1016/j.prostr.2018.09.033

 

70. N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, J. Kundrák, “3D Molecular Dynamics model for nano-machining of fcc and bcc materials”, Procedia CIRP, Vol. 77, pp. 203-206, 2018. DOI: 10.1016/j.procir.2018.08.286

 

69. I.G. Papantoniou, A.P. Markopoulos, D.I. Pantelis and D.E. Manolakos, "Application of Aluminium Flakes in Fabrication of Open-Cell Aluminium Foams by Space Holder Method", Materials, Vol. 11, No. 8, 1420, 2018. DOI: 10.3390/ma11081420

 

68. J. Kundrák, A.P. Markopoulos, T. Makkai, I. Deszpoth, A. Nagy, "Analysis of the Effect of Feed on Chip Size Ratio and Cutting Forces in Face Milling for Various Cutting Speeds", Manufacturing Technology, Vol. 18, No. 3, pp. 431-438, 2018.

 

67. N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, “Molecular dynamics simulation of multi-pass nano-grinding process", MATEC Web of Conferences, 178, 03016, 2018, DOI: 10.1051/matecconf/201817803016

 

66. P. Kyratsis, A.P. Markopoulos, N. Efkolidis, V. Maliagkas and K. Kakoulis, “Prediction of Thrust Force and Cutting Torque in Drilling Based on the Response Surface Methodology”, Machines, Vol. 6, No. 2, 24, 2018. DOI: 10.3390/machines6020024

 

65. J. Kundrák, A.P. Markopoulos, T. Makkai, A. Nagy, “Theoretical and Experimental Analysis of the Effect of Chip Size Ratio on Cutting Forces in Face Milling of Steel”, International Journal of Mechanical Engineering, Vol. 3, pp. 29-35, 2018.

 

64. N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, “Determination of Johnson-Cook material model parameters by an optimization approach using the fireworks algorithm”, Procedia Manufacturing, Vol. 22, pp. 107-113, 2018. DOI: 10.1016/j.promfg.2018.03.017

 

63. A.P. Markopoulos, N.I. Galanis, N.E. Karkalos and D.E. Manolakos, “Precision CNC machining of femoral component of knee implant: A case study”, Machines, Vol. 6, No. 1, 10, 2018. DOI: 10.3390/machines6010010

 

62. E.S. Sakaridis, G.D. Ntourmas, S.D. Athanasopoulos and A.P. Markopoulos, “A mathematically assisted methodology for the experimental calculation of the internal gear ratios to extend the lifecycle of a hobbing machine”, International Journal of Mechanical Engineering Education, Vol. 46(1), pp. 50-63, 2018. DOI: 10.1177/0306419017715425

 

61. A.P. Markopoulos, N.E. Karkalos, N.I. Galanis and D.E. Manolakos, “Design and Machining of the Femoral Component of Total Knee Implant”, Solid State Phenomena, Vol. 261, pp. 313-320, 2017. DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.261.313

 

60. N.E. Karkalos and A.P. Markopoulos, “Computational Methods for the Assessment of Nanofluids in Abrasive Processes”, Solid State Phenomena, Vol. 261, pp. 201-206, 2017. DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.261.201

 

59. N.E. Karkalos and A.P. Markopoulos, “Molecular Dynamics Simulation of Nano-Grinding with Multiple Abrasive Grains”, Solid State Phenomena, Vol. 261, pp. 115-120, 2017. DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.261.115

 

58. N.E. Karkalos and A.P. Markopoulos, “Applicability of ANN models and Taguchi method for the determination of tool life in turning”, MATEC Web of Conferences, 112, 06005, 2017, DOI: 10.1051/matecconf/201711206005

 

57. N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, J. Kundrák, “Molecular Dynamics Model of Nano-metric Peripheral Grinding”, Procedia CIRP, Vol. 58, pp. 281–286, 2017. DOI: 10.1016/j.procir.2017.03.189

 

56.  J. Kundrák, A.P. Markopoulos, N.E. Karkalos, “Numerical Simulation of Grinding with Realistic Representation of Grinding Wheel and Workpiece Movements: A Finite Volumes Study”, Procedia CIRP, Vol. 58, pp. 275–280, 2017. DOI: 10.1016/j.procir.2017.03.192

 

55. N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, M.F. Dossis, “Optimal Model Parameters of Inverse Kinematics Solution of a 3R Robotic Manipulator Using ANN Models”, International Journal of Manufacturing, Materials, and Mechanical Engineering, Vol. 7(3), pp. 20-40, 2017. DOI: 10.4018/IJMMME.2017070102

 

54. J. Kundrák, V. Fedorovich, I. Pyzhov, A.P. Markopoulos, V. Klimenko, N. Kryukova, “Theoretical Analysis of the Contact Area between Grinding Wheel Surface and Workpiece in Flat Face Grinding with Spindle Axis Inclination”, Manufacturing Technology, Vol. 17, No. 2, pp. 203-210, 2017.

 

53.  N.E. Karkalos, J. Kundrák and A.P. Markopoulos, “Assessment of the Performance of Neural Networks Models for the Prediction of Surface Roughness After Grinding of Steels”, International Journal of Artificial Intelligence, Vol. 15(1), pp. 55-75, 2017.

 

52. A.P. Markopoulos and D.E. Manolakos, “Ablation study of laser micromachining process with molecular dynamics simulation”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol. 231(3), pp. 415-426, 2017. DOI: 10.1177/0954405415596190

 

51. N.E. Karkalos and A.P. Markopoulos, “Numerical Investigation of Heat-Induced Effects on Steel Workpieces During Hard Turning Machining Process”, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, Vol. 52(2), pp. 288-293, 2017.

 

50. N.E. Karkalos and A.P. Markopoulos, “Modeling Nano-Metric Manufacturing Processes with Molecular Dynamics Method: A Review”, Current Nanoscience, Vol. 13(1), pp. 3-20, 2017. DOI: 10.2174/1573413712666160530122851

 

49. J. Kundrák, K. Gyáni, B. Tolvaj, Z. Pálmai, R. Tóth and A.P. Markopoulos, “Thermotechnical Modelling of Hard Turning: a Computational Fluid Dynamics Approach”, Simulation Modelling Practice and Theory, Vol. 70, pp. 52-64, 2017. DOI: 10.1016/j.simpat.2016.10.003 Certificate

 

48.J. Kundrák, K. Gyáni, A.P. Markopoulos, C. Felhő, and I. Deszpoth, “Theoretical analysis of twist parameters in advanced grinding processes”, Academic Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 14(4), pp. 69-76, 2016.

 

47. J. Kundrák, K. Gyáni, C. Felhő, A.P. Markopoulos and I. Deszpoth, “Analysis of lead twist in modern high-performance grinding methods”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 161, 012005, 2016 DOI:10.1088/1757-899X/161/1/012005

 

46. J. Kundrák, V. Fedorovich, A.P. Markopoulos, I. Pyzhov, N. Kryukova, “Diamond grinding wheels production study with the use of the finite element method”, Journal of Advanced Research, Vol. 7(6), pp. 1057-1064, 2016. DOI: 10.1016/j.jare.2016.08.003 Certificate

 

45. N.E. Karkalos, J. Kundrák and A.P. Markopoulos, “Surface roughness prediction during grinding: A Comparison of ANN and RBFNN models”, WSEAS Transactions on Systems and Control, Vol. 11, pp. 384-389, 2016. 

 

44. A.P. Markopoulos, S. Georgiopoulos, M. Kinigalakis and D.E. Manolakos, “Adaptive neuro-fuzzy inference system for end milling”, Journal of Engineering Science and Technology, Vol. 11(9), pp. 1234-1248, 2016.

 

43.  A.P. Markopoulos, S. Georgiopoulos and D.E. Manolakos, “On the use of back propagation and radial basis function neural networks in surface roughness prediction”, Journal of Industrial Engineering International, Vol. 12, Issue 3, pp. 389-400, 2016. DOI: 10.1007/s40092-016-0146-x

 

42.  N.E. Karkalos, N.I. Galanis and A.P. Markopoulos, “Surface roughness prediction for the milling of Ti-6Al-4V ELI alloy with the use of statistical and soft computing techniques”, Measurement, 90, pp. 25-35, 2016. DOI:10.1016/j.measurement.2016.04.039 Certificate

 

41. J. Kundrák, G. Szabó and A.P. Markopoulos, “Experimental and Numerical Investigation of the Influence of Cutting Speed and Feed Rate on Forces in Turning of Steel”, Materials Science Forum, Vol. 862, pp. 270-277, 2016. DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.862.270

 

40. A.P. Markopoulos, J. Kundrak, "FEM/AI Models for the Simulation of Precision Grinding", Manufacturing Technology, Vol. 16, No. 2, pp. 384-390, 2016.

 

39. A.P. Markopoulos, N.E. Karkalos, N.M. Vaxevanidis, D.E. Manolakos, "Friction in Orthogonal Cutting Finite Elements Models with Large Negative Rake Angle", Tribology in Industry, Vol. 38, No. 2, pp. 214-220, 2016.

 

38. J. Kundrák, G. Szabó and A.P. Markopoulos, “Numerical investigation of the influence of tool rake angle on residual stresses in precision hard turning”, Key Engineering Materials, Vol. 686, pp. 68-73, 2016. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.686.68

 

37. A.P. Markopoulos, N.E. Karkalos and D.E. Manolakos, “Molecular dynamics study of abrasive grain morphology and orientation in nano-metric grinding”, Key Engineering Materials, Vol. 686, pp. 7-12, 2016. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.686.7

 

36. J. Kundrák, A.P. Markopoulos and T. Makkai, “Assessment of tool life and wear intensity of CBN tools in hard cutting”, Key Engineering Materials, Vol. 686, pp. 1-6, 2016. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.686.1

 

35. N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos and D.E. Manolakos, “Cutting speed in nano-cutting as MD modeling parameter”, International Journal of Manufacturing, Materials, and Mechanical Engineering, Vol. 6(1), pp. 1-13, 2016. DOI: 10.4018/IJMMME.2016010101

 

34. A.P. Markopoulos, W. Habrat, N.I. Galanis and N.E. Karkalos, “Effect of Tool Model on Result of Finite Element Simulation of High Speed Machining”, Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 39, No. 4, pp. 23-35, 2015. DOI: 10.2478/amst-2015-0020

 

33. A.P. Markopoulos, N.M. Vaxevanidis and D.E. Manolakos, “Friction and Material Modelling in Finite Element Simulation of Orthogonal Cutting”, Tribology in Industry, Vol. 37, No. 4, pp. 440-448, 2015.

 

32. J. Kundrák, V. Fedorovich, I. Pyzhov, A. Markopoulos and V. Klimenko, “Some Features of the Surface Micro- and Macroprofile Formation at Flat Face Grinding with Spindle Axis Inclination”, Applied Mechanics and Materials, Vols. 809-810, pp. 45-50, 2015. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.45

 

31. N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, M.F. Dossis, “Application of Statistical and Soft Computing Techniques for the Prediction of Grinding Performance”, Journal of Robotics and Mechanical Engineering Research, Vol. 1(2), pp. 6-16, 2015. DOI: 10.24218/jrmer.2015.07

 

30. A.P. Markopoulos, I.S. Pressas, D.E. Manolakos, “A review on the machining of Nickel-Titanium shape memory alloys”, Reviews on Advanced Materials Science, Vol. 42(1), pp. 28-35, 2015.

 

29. A.P. Markopoulos, A. Fragkou, P.D. Kasidiaris and J.P. Davim, “Gamification in Engineering Education and Professional Training”, International Journal of Mechanical Engineering Education, Vol. 43(2), pp. 118-131, 2015. DOI: 10.1177/0306419015591324

 

28. A.P. Markopoulos, I.K. Savvopoulos, N.E. Karkalos and D.E. Manolakos, “Molecular Dynamics modeling of a single diamond abrasive grain in grinding”, Frontiers of Mechanical Engineering, Vol. 10(2), pp. 168-175, 2015. DOI: 10.1007/s11465-015-0337-y

 

27. N.I. Galanis, A.P. Markopoulos, A. Kagkelaris, C. Kastritsis, D.E. Manolakos, “On the Influence of Processing Conditions on Surface Roughness for Milling Titanium Alloys with HSS Tools”, Journal of Manufacturing Technology Research, Vol. 6(3-4), pp. 113-124, 2015.

 

26. A.P. Markopoulos, N.E. Karkalos, K.A.L. Kalteremidou, A. Balafoutis and D.E. Manolakos, “The influence of cutting conditions and cutting tool geometry on the atomistic modeling of precision cutting”, Engineering Solid Mechanics, Vol. 3(3), pp. 195-206, 2015. DOI: 10.5267/j.esm.2015.4.001

 

25. M.D. Mentzos, A.P. Markopoulos, N.I. Galanis, D.P. Margaris, D.E. Manolakos, “Design, Numerical Analysis and Manufacture of Radial Pump Impellers with Various Blade Geometries”, International Review of Mechanical Engineering, Vol. 9(1), pp. 104-111, 2015. DOI: 10.15866/ireme.v9i1.4833

 

24. A.P. Markopoulos, C. Hadjicostas, D.E. Manolakos, “Investigation of the effect of cutting conditions and tool edge radius on micromachining with the use of the finite elements method”, International Journal of Materials Forming and Machining Processes, Vol. 2(1), pp. 26-37, 2015. DOI: 10.4018/ijmfmp.2015010102

 

23. G.N. Kouzilos, A.P. Markopoulos and D.E. Manolakos, “Manufacturing and Modeling of an Extrusion Die Spider Head for the Production of HDPE Tubes”, Journal of Manufacturing Technology Research, Vol. 6(1/2), pp. 1-15, 2015.

 

22. A.P. Markopoulos, K.A.L. Kalteremidou, D.E. Manolakos, “Simulation of Nano-Scale Cutting with Molecular Dynamics”, American Journal of Nanotechnology, Vol. 5(2), pp. 17-26, 2014. DOI: 10.3844/ajnsp.2014.17.26

 

21. J. Kundrák, V. Fedorovich, A.P. Markopoulos, I. Pyzhov, N. Kryukova, “Improvements of the Dressing Process of Super Abrasive Diamond Grinding Wheels”, Manufacturing Technology, Vol. 14, No. 4, pp. 545-554, 2014.

 

20. A.P. Markopoulos, K.A.L. Kalteremidou, “Molecular Dynamics Modelling of Nanometric Cutting”, Key Engineering Materials, Vol. 581, pp. 298-303, 2014. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.581.298

 

19. N.I. Galanis, A.P. Markopoulos, I.D. Giannakopoulos and D.E. Manolakos, “Manufacturing of Femoral Heads from Ti-6Al-4V Alloy with High Speed Machining: 3D Finite Element Modelling and Experimental Validation”, Manufacturing Technology, Vol. 13, No. 4, pp. 437-444, 2013.

 

18. A.P. Markopoulos, K. Kantzavelos, N. Galanis and D.E. Manolakos, “3D Finite Element Modeling of High Speed Machining”, International Journal of Manufacturing, Materials and Mechanical Engineering, Vol. 1 (4), pp. 1-18, 2011. DOI: 10.4018/ijmmme.2011100101

 

17. A.P. Markopoulos, “Finite Elements Modelling and Simulation of Precision Grinding”, Journal of Machining and Forming Technologies, Vol. 3(3/4), pp. 163-184, 2011.

 

16. A.P. Markopoulos, K. Kantzavelos, N. Galanis and D.E. Manolakos, “3D Modeling of Precision High Speed Turning and Milling for the Prediction of Chip Morphology using FEM”, Journal of Machining and Forming Technologies, Vol. 3(3/4), pp. 149-162, 2011.

 

15. A.P. Markopoulos, D.E. Manolakos and I. Roumeliotis, “Development of a Computer Software for Metal Forming Processes”, Journal of Modern Manufacturing Technology, Vol. 2(2), pp. 93-104, 2010.

 

14. V.N. Stavrou, G.P. Veropoulos and A. Markopoulos, “Optical Properties of Manufactured III-V’s and II-VI’s Short Wavelength Laser Structures”, Current Nanoscience, Vol. 6(4), pp. 355-364, 2010. DOI: 10.2174/157341310791659017

 

13. A.P. Markopoulos, D.E. Manolakos, “Finite Element Analysis of Micromachining”, Journal of Manufacturing Technology Research, 2(1-2), pp. 17-30, 2010.

 

12. A.P. Markopoulos, D.E. Manolakos, “Modeling and Simulation Techniques Used in Micro and Nanotechnology and Manufacturing”, Micro and Nanosystems, Vol. 1(2), pp. 105-115, 2009. DOI: 10.2174/1876402910901020105

 

11. A.G. Mamalis, A.P. Markopoulos, J. Kundrák, “Simulation of High Speed Hard Turning Using the Finite Element Method”, Journal of Machining and Forming Technologies, Vol. 1(1/2), pp. 1-16, 2009.

 

10. A.G. Mamalis, J. Kundrák, A. Markopoulos, D.E. Manolakos, “On the finite element modelling of high speed hard turning”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 38(5-6), pp. 441-446, 2008. DOI: 10.1007/s00170-007-1114-9

 

9. A.P. Markopoulos, D.E. Manolakos, N.M. Vaxevanidis, “Artificial neural network models for the prediction of surface roughness in electrical discharge machining”, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 19(3), pp. 283-292, 2008. DOI: 10.1007/s10845-008-0081-9

 

8. J. Kundrák, A.G. Mamalis, K. Gyani, A. Markopoulos, “Environmentally Friendly Precision Machining”, Materials and Manufacturing Processes, Vol. 21(1), pp. 29-37, 2006. DOI: 10.1080/AMP-200060612

 

7. A.G. Mamalis, A. Markopoulos, D.E. Manolakos, “Micro and nanoprocessing techniques and applications”, Nanotechnology Perceptions, Vol. 1(1), pp. 31-52, 2005.

 

6. J. Kundrák, A.G. Mamalis, A. Markopoulos, “Finishing of Hardened Boreholes: Grinding or Hard Cutting?”, Materials and Manufacturing Processes, Vol. 19(6), pp. 979-993, 2004. DOI: 10.1081/AMP-200034480

 

5. A.G. Mamalis, L.O.G. Vogtländer, A. Markopoulos, “Nanotechnology and nanostructured materials: trends in carbon nanotubes”, Precision Engineering, Vol. 28(1), pp. 16-30, 2004. DOI:10.1016/j.precisioneng.2002.11.002

 

4. A.G. Mamalis, D.E. Manolakos, M.B. Ioannidis, A. Markopoulos, I.N. Vottea, “Simulation of advanced manufacturing of solids and porous materials”, Journal for Manufacturing Science & Production, Vol. 5(3), pp. 111-130, 2003. DOI: 10.1515/IJMSP.2003.5.3.111

 

3. A.G. Mamalis, J. Kundrák, A. Markopoulos, “Numerical simulation for the determination of the temperature fields and the heat affected zones in grinding”, Production Systems and Information Engineering, Vol. 1, pp. 3-16, 2003.


2. A.G. Mamalis, J. Kundrák, D.E. Manolakos, K. Gyáni,
A. Markopoulos, M. Horvath, “Effect of the workpiece material on the heat affected zones during grinding: a numerical simulation”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 22(11-12), pp.761-767, 2003.
DOI: 10.1007/s00170-003-1685-z

 

1. A.G. Mamalis, J. Kundrák, D.E. Manolakos, K. Gyáni, A. Markopoulos, “Thermal modelling of surface grinding using implicit finite element techniques”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 21(12), pp. 929-934, 2003. DOI: 10.1007/s00170-002-1410-3

 

 Δημοσιεύσεις  σε  πρακτικά  διεθνών  συνεδρίων

 

17.  J. Kundrák, A.P. Markopoulos, T. Makkai, N.E. Karkalos and A. Nagy, "Multi-objective Optimization Study in Face Milling of Steel", Proceedings of the International Symposium for Production Research 2018 (ISPR 2018), Vienna, Austria, 28-31 August, 2018 (eds. N.M. Durakbasa and M.G. Gencyilmaz), Springer Nature Switzerland AG, pp. 3–15, 2019. DOI: 10.1007/978-3-319-92267-6_1

 

16.  N. Benias, A.P. Markopoulos, "Hacking the human: Exploiting primordial instincts", Proc. of the IEEE 2018 South-Eastern European Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Society Media Conference (SEEDA_CECNSM), pp. 1-6, Kastoria, Greece, 22-24 September, 2018. DOI: 10.23919/SEEDA-CECNSM.2018.8544934

 

15. N. Benias, A.P. Markopoulos, “A review on the readiness level and cyber-security challenges in Industry 4.0”, Proc. of the ΙΕΕΕ SouthEast Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM ’17), pp. 76-80, Kastoria, Greece, 23-25 September, 2017. DOI: 10.23919/SEEDA-CECNSM.2017.8088234

 

14. N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, “Prediction of Mechanical Properties of Aluminum Alloy 7017 Using Artificial Neural Networks”, Proc. of MultiScience - XXXI. microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference, Miskolc, Hungary, 20-21 April, 2017.

 

13. I.I. Makrygianni, A.P. Markopoulos, “Loan Evaluation Applying Artificial Neural Networks”, Proc. of the SouthEast Europe Design Automation, Computer Networks, Computer Engineering, Social Media Conference (SEEDA-CNCESM ’16), pp. 124-128, Kastoria, Greece, 25-27 September, 2016. DOI: 10.1145/2984393.2984407

 

12. A.P. Markopoulos, M.F. Dossis, A. Fragkou, P.D. Kasidiaris, “Gamifying e-learning as a means of overcoming its deficiencies”, Proc. of the SouthEast Europe Design Automation, Computer Networks, Computer Engineering, Social Media Conference (SEEDA-CNCESM ’16), pp. 86-91, Kastoria, Greece, 25-27 September, 2016. DOI: 10.1145/2984393.2984394

 

11. N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, “Power Consumption Predictive Tool for Grinding Process Based on ANFIS Method”, Proc. of MultiScience - XXX. microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference, Miskolc, Hungary, 21-22 April, 2016.

 

10. A.P. Markopoulos, N.E. Karkalos, N.M. Vaxevanidis, D.E. Manolakos, “Friction conditions in tool-chip interface of orthogonal cutting with large negative rake angle”, Proc. of Serbiatrib ’15, 14th International Conference on Tribology, pp. 355-360, Belgrade, Serbia, 13-15 May, 2015.

 

9. A.P. Markopoulos, N.M. Vaxevanidis, D.E. Manolakos, “Friction modeling in finite element simulation of orthogonal cutting”, Proc. of Balkantrib '14, 8th International Conference on Tribology, pp. 273-278, Sinaia, Romania, 30 October-1 Novemebr, 2014.

 

8. A. Markopoulos, N.M. Vaxevanidis, G. Petropoulos, D.E. Manolakos, “Artificial Neural Networks Modeling of Surface Finish in Electro-Discharge Machining of Tool Steels” (ESDA 2006-95609), Proc. of ESDA 2006, 8th Biennial ASME Conference on Engineering Systems Design and Analysis, pp. 847-854, Torino, Italy, 4-7 July, 2006. DOI: 10.1115/ESDA2006-95609

 

7. A.G. Mamalis, J. Kundrák, D.E. Manolakos, A. Markopoulos, “Finite element modelling of hard cutting”, Proc. of the microCAD 2005 International Scientific Conference, pp. 113-118, Miskolc, Hungary, 10-11 March, 2005.

 

6. A.G. Mamalis, J. Kundrák, D.E. Manolakos,A. Markopoulos, S. Georgiopoulos, “Development of artificial neural networks models for the simulation of the grinding process”, Research and Education: for the 40 years Jubilee of the cooperation between the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and the University of Miskolc, Kharkov, Ukraine, 2004, pp. 137-143 (ISBN 966-593-337-X) and Proc. of the microCAD 2004 International Computer Science Conference, Miskolc, Hungary, 2004.

 

5. A.G. Mamalis, J. Kundrák, D.E. Manolakos, A. Markopoulos, K. Tsimpidakis, “The effect of the heat source profile in the thermal modeling of surface grinding”, Proc. of the microCAD 2004 International Computer Science Conference, pp. 133-139, Miskolc, Hungary, 18-19 March, 2004.

 

4. A.G. Mamalis, J. Kundrák, K. Gyáni, A. Markopoulos, “Economical and Environmental Effects on Machining Hardened Bores and the Connecting Surfaces”, Proc. 9th International Workshop on Ecology and Economy in Manufacturing, ICEM 2003, pp. 10-19, 18-21 October, Miskolc, Hungary, 2003.

 

3. A.G. Mamalis, J. Kundrák, D.E. Manolakos, A. Markopoulos, G. Christoforou, “Numerical analysis of surface grinding: Comparison between 2D and 3D modelling”, Proc. of the microCAD 2003 International Computer Science Conference, pp. 155-160, Miskolc, Hungary, 6-7 March, 2003.

2. A.G. Mamalis, J. Kundrák, K. Gyáni ,
A. Markopoulos, “On the simulation of surface grinding using implicit finite element techniques”, Proc. of the 4th International Scientific Conference Development of Metal Cutting (DMC 2002), pp. 46-49, Kosice, Slovakia, 22-23 May, 2002.

1. A.G. Mamalis, J. Kundrák, K. Gyáni, A. Markopoulos, “Finite element modelling of the temperature fields developed during grinding”, Proc. of the microCAD 2002 International Computer Science Conference, pp. 141-148,Miskolc, Hungary, 7-8 March, 2002.

 

Βιβλία

 

1. A.P. Markopoulos, “Finite Element Method in Machining Processes”, SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology / Manufacturing and Surface Engineering, Springer, 2012. (Links: Springer - Amazon) DOI: 10.1007/978-1-4471-4330-7, Print ISBN: 978-1-4471-4329-1

 

SpringerBrief

 

2. A.P. Markopoulos and G.-C. Vosniakos (Editors), "Precision Machining IX: ICPM 2017", Solid State Phenomena Vol. 261, Trans Tech Publications Inc., 2017. ISBN-13: 978-3-0357-1199-8

 

ICPM 2017

 

3. A.P. Markopoulos, J.P. Davim (Editors), “Advanced Machining Processes: Innovative Modeling Techniques", CRC Press, 2018. ISBN 9781138033627

 

CRC Press

Taylor and Francis

 

4. N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, J.P. Davim, “Computational Methods for Application in Industry 4.0”, SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology / Manufacturing and Surface Engineering, Springer, 2019. DOI: 10.1007/978-3-319-92393-2, Print ISBN: 978-3-319-92392-5, e-book ISBN: 978-3-319-92393-2, Series ISSN: 2365-8223

Industry 4.0

 

5. S. Kalpakjan, S.R. Schmid, "ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Επιστήμη & Τεχνολογία", 7η Έκδοση, Επιστημονική Επιμέλεια: Δ. Μανωλάκος, Α. Μαρκόπουλος, Εκδόσεις Τζιόλα, 2019.

Kalpakjian

6. P. Kyratsis, K.G. Kakoulis, A.P. Markopoulos (Editors), “Advances in CAD/CAM/CAE Technologies”, MDPI, 2020. ISBN: 978-3-03928-741-3

MDPI book

 

7. K. Chawla, "Σύνθετα Υλικά, Επιστήμη και Τεχνολογία", 4η Έκδοση, Επιστημονική Επιμέλεια: Χ. Αργυρούσης,  Α. Μαρκόπουλος, Εκδόσεις Τζιόλα, 2021.

Composites

 

Κεφάλαια Βιβλίων

 

24. P. Karmiris-Obratański, E.L. Papazoglou and A.P. Markopoulos, "Modeling and Experimental Work on Electrical Discharge Machining", Experiments and Simulations in Advanced Manufacturing, Materials Forming, Machining and Tribology (Eds. P. Kyratsis and J.P. Davim), Springer Nature Switzerland AG, pp. 19-40, 2021. DOI: 10.1007/978-3-030-69472-2_2

 

23. N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, J. Kundrák, "Investigation of the Efficiency of Vibration-Assisted Nano-Grinding with Molecular Dynamics", Digital Conversion on the Way to Industry 4.0, ISPR 2020, Lecture Notes in Mechanical Engineering (Eds N.M. Durakbasa, M.G. Gençyılmaz), Springer, Cham, pp. 736-747, 2021. DOI: 10.1007/978-3-030-62784-3_62

 

22. N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos and M.F. Dossis, "Optimal Model Parameters of Inverse Kinematics Solution of a 3R Robotic Manipulator Using ANN Models", Deep Learning and Neural Networks: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global, pp. 814-832, 2020. DOI:10.4018/978-1-7998-0414-7.ch045

 

21. J. Kundrák, A.P. Markopoulos, N.E. Karkalos, T. Makkai, “The Effect of Cutting Speed and Feed on Cutting Forces in Face Milling with Square Shaped Insert”, Proceedings of the International Symposium for Production Research 2019, ISPR 2019, Lecture Notes in Mechanical Engineering (Eds N. Durakbasa, M. Gençyılmaz), Springer, Cham, pp. 192–200, 2020. DOI: 10.1007/978-3-030-31343-2_172020

 

20. J. Kundrák, A.P. Markopoulos, N.E. Karkalos and T.Makkai, "The Examination of Cutting Force as Function of Depth of Cut in Cases with Constant and Changing Chip Cross Section", Advances in Manufacturing II - Volume 4, LNME (Eds B. Gapiński, M. Szostak, V. Ivanov), Springer, Cham, pp. 405–415, 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-16943-5_35

 

19. W. Habrat, M.Sala, J.B. Królczyk, A.P. Markopoulos and S.Legutko, "Modelling and Analysis of Cutting Force Components in Turning Process of Commercially Pure Titanium Grade 2", Advances in Manufacturing II - Volume 4, LNME (Eds B. Gapiński, M. Szostak, V. Ivanov), Springer, Cham, pp. 317–328, 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-16943-5_28

 

18. W. Habrat, A.P. Markopoulos, M. Motyka, J. Sieniawski, “Machinability”, Nanocrystalline Titanium (Eds H. Garbacz, I. Semenova, S. Zherebtsov, M. Motyka), Elsevier Ltd., pp. 209-236, 2019. DOI: 10.1016/B978-0-12-814599-9.00011-0

 

17. J. Kundrák, A.P. Markopoulos, T. Makkai, N.E. Karkalos, “Correlation Between Process Parameters and Cutting Forces in the Face Milling of Steel”, Vehicle and Automotive Engineering 2. VAE 2018. Lecture Notes in Mechanical Engineering (Eds K. Jármai, B. Bolló), Springer, Cham, pp. 255-267, 2018. DOI: 10.1007/978-3-319-75677-6_21

 

16. A.P. Markopoulos, E.L. Papazoglou, N.E. Karkalos, D.E. Manolakos, "Modeling of Grind-Hardening", Advanced Machining Processes: Innovative Modeling Techniques (Eds A.P. Markopoulos, J.P. Davim), CRC Press, Boca Raton, FL, USA, pp. 211-244, 2018.

 

15. N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, “Modeling of hard machining”, Computational Methods and Production Engineering: Research and Development (Ed. J.P. Davim), A volume in Woodhead Publishing Reviews: Mechanical Engineering Series, Elsevier Ltd., pp. 171-198, 2017. DOI: 10.1016/B978-0-85709-481-0.00006-9

 

14. R. Rentsch, A.P. Markopoulos, N.E. Karkalos, “Modeling of Micro- and Nano-Scale Cutting”, Microfabrication and Precision Engineering: Research and Development (Ed. J.P. Davim), A volume in Woodhead Publishing Reviews: Mechanical Engineering Series, Elsevier Ltd., pp. 1-25, 2017. DOI: 10.1016/B978-0-85709-485-8.00001-2

 

13. W.F. Habrat, P. Laskowski, A.P. Markopoulos, “Machining with High-Pressure Cooling”, Metal Cutting Technologies: Progress and Current Trends (Ed. J.P. Davim), De Gruyter, Berlin, Germany, pp. 60-75, 2016. DOI: 10.1515/9783110451740-006

 

12. A.P. Markopoulos, W. Habrat, N.I. Galanis and N.E. Karkalos, “Modelling and Optimization of Machining with the Use of Statistical Methods and Soft Computing”, Design of Experiments in Production Engineering (Ed. J.P. Davim), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Germany, pp. 39-88, 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-23838-8_2

 

11. A.P. Markopoulos, I.S. Pressas and D.E. Manolakos, “Manufacturing processes of Shape Memory Alloys”, Forming Materials and Machining Research and Development (Ed. J.P. Davim), A volume in Woodhead Publishing Reviews: Mechanical Engineering Series, Elsevier Ltd., pp. 155-180, 2016. DOI: 10.1016/B978-0-85709-483-4.00007-7

 

10. A.P. Markopoulos, P. Koralli, G. Kyriakakis, M. Kompitsas and D.E. Manolakos, “Molecular Dynamics simulation of material removal with the use of laser beam”, Forming Materials and Machining Research and Development (Ed. J.P. Davim), A volume in Woodhead Publishing Reviews: Mechanical Engineering Series, Elsevier Ltd., pp. 117-153, 2016. DOI:10.1016/B978-0-85709-483-4.00006-5

 

9. A.P. Markopoulos, I.S. Pressas, I.G. Papantoniou, N.E. Karkalos and J.P. Davim, “Machining and Machining Modeling of Metal Matrix Composites—A Review”, Modern Manufacturing Engineering (ed. J.P. Davim), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Germany, pp. 99-141, 2015. DOI: 10.1007/978-3-319-20152-8_4  

 

8. A.P. Markopoulos and D.E. Manolakos, “Modeling of Micromachining”, Modern Mechanical Engineering (ed. J.P. Davim), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Germany, pp. 285-323, 2014. DOI: 10.1007/978-3-642-45176-8_11

 

7. A.P. Markopoulos, K. Kantzavelos, N.I. Galanis and D.E. Manolakos, “3D Finite Element Modeling of High Speed Machining”, Dynamic Methods and Process Advancements in Mechanical Manufacturing, and Materials Engineering (ed. J.P. Davim), IGI Global, Hershey, PA, USA, pp. 178-196, 2013. DOI: 10.4018/978-1-4666-1867-1.ch011

 

6. A.P. Markopoulos, “Finite Elements Modelling and Simulation of Precision Grinding”, Machining and Forming Technologies Volume 3 (ed. J.P. Davim), Nova Science Publishers, Inc, New York, USA, pp. 161-180, 2011.

 

5. A.P. Markopoulos, K. Kantzavelos, N. Galanis and D.E. Manolakos, “3D Modeling of Precision High Speed Turning and Milling for the Prediction of Chip Morphology using FEM”, Machining and Forming Technologies Volume 3 (ed. J.P. Davim), Nova Science Publishers, Inc, New York, USA, pp. 147-160, 2011.

 

4. A.P. Markopoulos, “Simulation of grinding by means of the Finite Element Method and Artificial Neural Networks”, Computational Methods for Optimizing Manufacturing Technology (ed. J.P. Davim), IGI Global Hershey, PA, USA, pp. 193-218,  2011. DOI: 10.4018/978-1-4666-0128-4.ch008

 

3. A.G. Mamalis, A.P. Markopoulos, J. Kundrák, “Simulation of High Speed Hard Turning Using the Finite Element Method”, Machining and Forming Technologies Volume 1 (ed. J.P. Davim), Nova Science Publishers, Inc, New York, USA, pp. 155-169,  2011.

2. N.M. Vaxevanidis, A. Markopoulos, G. Petropoulos, “Artificial neural network modelling of surface quality characteristics in abrasive water jet machining of trip steel sheet”, Artificial Intelligence in Manufacturing Research (ed. J.P. Davim), Nova Science Publishers, Inc, New York, USA, pp. 79-99, 2010.

1. A.P. Markopoulos, D.E. Manolakos, N.M. Vaxevanidis, “Prediction of the collapse modes of PVC cylindrical shells under compressive axial loads using Artificial Neural Networks”, IFIP International Federation for Information Processing, Volume 247, Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI) 2007: From Theory to Applications (eds. C. Boukis, A. Pnevmatikakis, L. Polymenakos), Boston: Springer, pp. 251-258, 2007. DOI: 10.1007/978-0-387-74161-1_27

 

Άλλες  Δημοσιεύσεις

 

29. G.-C. Vosniakos, M. Pellicciari, P. Benardos, A. Markopoulos, "30th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM2021) special issue editorial", International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-020-06497-y

 

28. M. Deja and A.P. Markopoulos, "Advances and Trends in Non-Conventional, Abrasive and Precision Machining", Machines, 9, 37, 2021. DOI:10.3390/machines9020037

 

27. Н. В. Сырейщикова, Д. Ю. Пименов, А. П. Маркопулос, Л. Молдаван, "Освоение VSM-метода для технологического процесса изготовления продукции часового производства", СТИН, Νο. 1, pp. 35-39, 2021.

 

26. E.L. Papazoglou, N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, P. Karmiris-Obratański, "On the Machining of Aluminum Alloy Al6063 with EDM", Cutting & Tools in Technological System: NTU ‘KhPI’, Vol. 93, pp. 76-87, 2020. DOI: 10.20998/2078-7405.2020.93.09

 

25. G.-C. Vosniakos, M. Pellicciari, P. Benardos, A. Markopoulos, "Editorial: 30th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM2021)", Procedia Manufacturing, 51, pp. 1-2, 2020. DOI: 10.1016/j.promfg.2020.10.001

 

24. J. Kundrak, A. Nagy, A.P. Markopoulos, N.E. Karkalos, D. Skondras-Giousios, "Experimental Study on Surface Roughness of Face Milled Parts with Round Insert at Various Feed Rates", Cutting & Tools in Technological System: NTU ‘KhPI’, Vol. 92, pp. 96-106, 2020. DOI: 10.20998/2078–7405.2020.92.11

 

23. V. Molnar, I. Deszpoth, J. Kundrak, A.P. Markopoulos, "Efficiency of Material Removal and Machining in Cutting", Cutting & Tools in Technological System: NTU ‘KhPI’, Vol. 92, pp. 35-47, 2020. DOI: 10.20998/2078-7405.2020.92.05

 

22. P. Kyratsis, K. Kakoulis, A.P. Markopoulos, "Editorial: Advances in CAD/CAM/CAE Technologies", Machines, Vol. 8, No. 1, 13, 2020. DOI: 10.3390/machines8010013

 

21. Α. Τσούμπας, Α. Βαζδιρβανίδης, Α. Μαρκόπουλος, «Περιστροφική συγκόλληση δια τριβής ανόμοιων μεταλλικών σωλήνων (AISI304/AA6060-T6)», Πρακτικά 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών, Αθήνα, 11-13 Δεκεμβρίου 2019, (Επιμέλεια: Γ. Φούρλαρης), Εκδόσεις Τζίολας, 268-273, 2019.

 

20. T. Makkai, J. Kundrák, N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, “Face Milling with a Round Insert at Various Cutting Speeds and Feed Rates”, Cutting & Tools in Technological System: NTU ‘KhPI’, Vol. 91, pp. 125-133, 2019. DOI: 10.20998/2078-7405.2019.91.12

 

19. J. Kundrak, A. Nagy, A.P. Markopoulos, N.E. Karkalos, “Investigation of Surface Roughness on Face Milled Parts with Round Insert in Planes Parallel to the Feed at Various Cutting Speeds”, Cutting & Tools in Technological System: NTU ‘KhPI’, Vol. 91, pp. 87-96, 2019. DOI: 10.20998/2078-7405.2019.91.09

 

18. C.D. Dimopoulos, N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, “Study on Mesh Dependence of Cutting Zone Dimensions Prediction during Abrasive Waterjet Machining”, Cutting & Tools in Technological System: NTU ‘KhPI’, Vol. 91, pp. 48-57, 2019. DOI: 10.20998/2078-7405.2019.91.05

 

17. C.D. Dimopoulos, N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, “Study on the Applicability of Coupled Eulerian-Lagrangian Formulation in Abrasive Waterjet Machining Simulations”, Cutting & Tools in Technological System: NTU ‘KhPI’, Vol. 91, pp. 37-47, 2019. DOI: 10.20998/2078-7405.2019.91.04

 

16. A.P. Markopoulos, “Perspective in Nanoscience: Application of Molecular Dynamics Simulations in Nano Manufacturing”, Current Nanoscience, Vol. 15(3), p. 216-217, 2019. DOI: 10.2174/157341371503190208123210

 

15. A.P. Markopoulos, K.P. Souleles, “Knee Implant Study and Evaluation with Axiomatic Design Method”, Cutting & Tools in Technological System: NTU ‘KhPI’, Vol. 90, pp. 42-49, 2019. DOI: 10.20998/2078-7405.2019.90.06 

 

14. J. Kundrák, V. Molnár, A.P. Markopoulos, “Joint Machining: Hard Turning and Grinding”, Cutting & Tools in Technological System: NTU ‘KhPI’, Vol. 90, pp. 34-41, 2019. DOI: 10.20998/2078-7405.2019.90.05 

 

13. N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, T. Makkai, J. Kundrák, “Influence of Depth of Cut and Cutting Speed on Cutting Forces in Face Milling under Constant Chip Cross-Section Conditions”,  Cutting & Tools in Technological System: NTU ‘KhPI’, Vol. 90, pp. 10-16, 2019. DOI: 10.20998/2078-7405.2019.90.02

 

12. . N.E. Karkalos, A.P. Markopoulos, T. Makkai, J. Kundrák, “Investigation of the Effect of Depth of Cut and Cutting Speed on Cutting Forces during Face Milling of Steel with a Rectangular Cutting Insert”, Cutting & Tools in Technological System: NTU ‘KhPI’, Vol. 90, pp. 3-9, 2019. DOI: 10.20998/2078-7405.2019.90.01

 

11. V.A. Pashnyov, D.Yu. Pimenov, V.A. Ivanov, M. Mia, G. Krolczyk, S. Wojciechowski, A.P. Markopoulos, “Modeling and Analysis of Stress and Deformation Fields in Multilayer Metal Composite Structures”, The 26th Annual International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE-26), Paris, France, July 15-21, 2018.

 

10.  E. L. Papazoglou, A. P. Markopoulos and D. E. Manolakos, “Experimental study of machining AISI O1 worksteel with EDM process”, Volume of Abstracts of the 1st International Conference of the Greek Society of Experimental Mechanics of Materials, Athens, Greece, 10-12 May, 2018.

 

9 J. Kundrák, T. Makkai, A.P. Markopoulos, “Investigating the impact of feed and cutting speed on cutting forces for the increase of surface removal rate in face milling”, Cutting & Tools in Technological Systems: NTU ‘KhPI’, Vol. 87, pp. 126-132, 2017.

 

8. E. Markopoulos, A. Markopoulos, P. Markopoulos and M. Luimula, “Gamification Reshapes the Global Economy: From Industrial Revolution to the Global Knowledge Revolution”, White Paper on www.porttechnology.org, Edition 73, pp. 1-12, February 2017.

 

7. A.P. Markopoulos, “Editorial Thematic Issue: Application of Molecular Dynamics Simulations in Nano Manufacturing”, Current Nanoscience, Vol. 13(1), p. 2, 2017. DOI: 10.2174/157341371301161230225956

 

6. A. Markopoulos V.N. Stavrou, G.P. Veropoulos and G. Boumpoukiotis, “Carbon Nanotubes: Fabrication, Properties and Applications”, Nausivios Chora, A Journal in Naval Science and Technology, Vol. 4, pp. 180-191, 2012.

 

5. V.N. Stavrou, G.P. Veropoulos and A. Markopoulos, “Resonances in Symmetric and Asymmetric Semiconductor Laser Structures”, Nausivios Chora, A Journal in Naval Science and Technology, Vol. 3, pp. 287-293, 2010.

 

4. V.N. Stavrou, G.P. Veropoulos and A. Markopoulos, “Carrier Scattering and Hybrid Phonon Modes in Semiconductor Laser Heterostructures”, Proc. of the Panhellenic Conference on Solid State Physics & Materials Science, Ioannina, Greece, pp. 128-129, 2010.

 

3. E. Markopoulos,P. Vassilakaki, A. Markopoulos, M.-E. Delenta, N. Bouzoukou, G. Alexopoulos, “Renewable Energy Sources (RES) Utilization and Adaptation Technologies using Artificial Intelligence Expert Systems to Support and Secure RES Projects, Investments and Initiatives”, DISTRES Conference on the promotion of distributed Renewable Energy Sources in the Mediterranean Region, Nicosia, Cyprus, 2009.


2. A.G. Mamalis, J. Kundrák, D.E. Manolakos, A. Markopoulos, K. Tsimpidakis, “The effect of the heat source profile in the thermal modeling of surface grinding”, Journal GEP, LV(1), pp. 26-29, 2004.

 

1. A.G. Mamalis, J. Kundrák, K. Gyáni, A. Markopoulos, “Finite element modelling of the temperature fields developed during grinding”, Journal GEP, LIII(2-3), pp. 29-32, 2002.