Βιογραφικό
CV

Διδασκαλία
Teaching

Έρευνα
Research

Δραστηριότητες
Activities

Μαρίνα Πανταζίδου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Γεωτεχνικής
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Ζωγράφου 157 80

Τηλ: 210 772 3745
Fax: 210 772 3428
e-mail: mpanta@central.ntua.gr

Marina Pantazidou
National Technical University of Athens
Faculty of Civil Engineering
Geotechnical Department
Iroon Polytechniou 9
Zografou 157 80, GREECE

Phone: + 30 210 772 3745
Fax: +30 210 772 3428
e-mail: mpanta@central.ntua.gr