National Technical University of Athens
bulletΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
bulletΣχολή Πολιτικών Μηχανικών
bullet

Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

Μαθήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Υπεύθυνος Μαθήματος: Πάρις Παντουβάκης, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Συνδιδάσκοντες : Δ. Καλλιάνης, Ν. Κουρής, Δ. Τουλιάτος, Α. Μαραβάς, Α. Πάνας

 

Οι ιστοσελίδες αυτές είναι προσβάσιμες και από τη διεύθυνση: http://cm.view.gr

horizontal rule

Αρχική Τι είναι Νέο; Ύλη Μαθήματος Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τρόπος Εξέτασης Σημειώσεις Μαθήματος Βιβλιογραφία Διπλωματικές Εργασίες Χρήσιμες Συνδέσεις Επικοινωνία

Τελευταία ανανέωση: 26 Απρ 2014.

Ανακοινώθηκε η ΤΕΛΙΚΗ βαθμολογία του μαθήματος για τη χειμερινή περίοδο 2013-14.

Η Διαχείριση Τεχνικών Έργων με μια ματιά

bulletΤο μάθημα της "Διαχείρισης Τεχνικών Έργων" πραγματεύεται το τετράπτυχο χρόνου, κόστους, ποιότητας και ασφάλειας σε σχέση με την υλοποίηση των τεχνικών (κυρίως) έργων. Έτσι, αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι μέθοδοι, οι τεχνικές, οι διαδικασίες και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός έργου (κυρίως τεχνικού) στον προγραμματισμένο χρόνο, εντός των ορίων του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, στο συμφωνημένο επίπεδο ποιότητας και χωρίς ατυχήματα. Ας δούμε ενδεικτικά, τα ερωτήματα - προβλήματα τα οποία "εμπίπτουν" στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο:
bulletΕρωτήματα σχετικά με το χρόνο (πόσος χρόνος θα χρειαστεί κανονικά για την κατασκευή ενός έργου; μπορεί να μειωθεί αυτός ο χρόνος; πώς παρακολουθείται η χρονική εξέλιξη ενός έργου; ποιες είναι οι χρονικές επιπτώσεις απρόβλεπτων παραγόντων;)
bulletΕρωτήματα σχετικά με το κόστος - μέσα παραγωγής (ποια μέσα παραγωγής (άνθρωποι, μηχανήματα, υλικά, εγκαταστάσεις, χρήματα κ.λπ.) απαιτούνται και πότε; πόσο θα κοστίσει το έργο; μπορεί να μειωθεί αυτό το κόστος; ποιό είναι το ελάχιστο πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την επίσπευση του έργου; πώς μπορούν να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα διαθεσιμότητας των μέσων παραγωγής και με τι χρονικές και οικονομικές επιπτώσεις;)
bulletΕρωτήματα σχετικά με την ποιότητα (τι είναι ποιότητα / βαθμονόμηση / μετρολογία / προδιαγραφή; πώς θα ικανοποιηθούν οι ποιοτικές προδιαγραφές ενός τεχνικού έργου; πώς εφαρμόζεται το ISO 9000 στην Κατασκευαστική Βιομηχανία; τι είναι πρόγραμμα ποιότητας (ΠΠΕ); πόσο στοιχίζει η ποιότητα; τι είναι Ολική Ποιότητα;) και
bulletΕρωτήματα σχετικά με την ασφάλεια (πώς θα κατασκευαστεί το έργο με ασφάλεια; ποια είναι τα  Μέτρα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) των εργαζομένων; ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος; Τι είναι ΣΑΥ και ΦΑΥ;)
bulletΠέρα από το βασικό αυτό τετράπτυχο, στο μάθημα συμπεριλαμβάνονται ακόμη και διάφορα συναφή αντικείμενα. Τέτοια είναι:
bulletΑρχές Διοικητικής Επιστήμης (Management) (τι είναι διοίκηση; ποιοι τρόποι διοίκησης υπάρχουν; ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες της διοίκησης; τι διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στη διοίκηση ενός έργου και μιας βιομηχανικής μονάδας; ποιες ικανότητες / δεξιότητες πρέπει να έχει ο διοικητής ενός έργου; πώς οργανώνεται η εκτέλεση ενός τεχνικού έργου; πώς οργάνωνεται ο Κυρίος του Έργου - ο Φορέας Κατασκευής - ο Ανάδοχος (Εργολάβος) - το Εργοταξίο;)
bulletΟργάνωση Εργοταξίου (Τι είναι εργοτάξιο; Από τι αποτελείται (γραφεία, εγκαταστάσεις, αποθήκες, δίκτυα (ηλεκρισμού, πεπιεσμένου αέρα, τηλεπικοινωνιών), πληροφοριακά συστήματα, αρχειοθέτηση εγγράφων κ.λπ.); Πώς σχεδιάζεται; Τι προσωπικό χρειάζεται και με τι οργάνωση (οργανόγραμμα); Ποιοι είναι οι κύριοι ρόλοι του προσωπικού ενός εργοταξίου (εργοταξιάρχης, τεχνικός ασφάλειας, εργοδηγός κ.λπ.); Πώς γίνεται η διαχείριση των εργοταξιακών υλικών;)
bulletΔιαδικασία υλοποίησης τεχνικών έργων στην Ελλάδα (πώς εκτελούνται τα τεχνικά έργα στην Ελλάδα (επισκόπηση νομικού και κανονιστικού πλαισίου σε σχέση με τη διαχείριση τεχνικών έργων); ποια είναι τα συμβατικά τεύχη; τι είναι Επίβλεψη / Διευθύνουσα Υπηρεσία / Προϊσταμένη Αρχή και τι κάνουν; τι είναι o συμβατικός προϋπολογισμός; τα αναλυτικά τιμολόγια; η αναθεώρηση; ο συγκριτικός (ανακεφαλαιωτικός) πίνακας (ΑΠΕ); το ΠΚΝΤΜ; το ΠΠΑΕ;)
bulletΙστορική ανασκόπηση του γνωστικού αντικειμένου της διαχείρισης έργων (απο πού προήλθε ιστορικά; υπήρχε κατά την κατασκευή των μεγάλων έργων της αρχαιότητας; πότε και πού έγιναν οι πρώτες έρευνες στη σύχρονη εποχή; τι γίνεται σε άλλα κράτη σήμερα; ποιοι διεθνείς φορείς ασχολούνται; υπάρχουν πρότυπα (DIN, BS, ...) διαχείρισης έργων; υπάρχουν διεθνείς τυποποιήσεις στη διαχείριση έργων (βιβλία γνώσης - Books of Knowledge);).
bulletEφαρμογές πληροφορικής (τι σχέση έχει η πληροφορική με τη διαχείριση έργων; Υπάρχουν διεθνείς τυποποιήσεις (ISO, Uniclass κ.λπ.); τι είναι τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης έργων; τι είδους πακέτα λογισμικού είναι διαθέσιμα; πώς γίνεται η διαχείριση εγγράφων και σχεδίων στα τεχνικά έργα; τι είναι τα μοντέλα κατασκευαστικού προϊόντος;).
bulletΈτσι, το μάθημα προσπαθεί να δώσει τη διαχειριστική (οργανωτική, οικονομική, χρονική και διαδικαστική) διάσταση των έργων με έμφαση στα τεχνικά έργα. Το αντικείμενο είναι σύνθετο αφού περιέχει τόσο αναλυτικό - μαθηματικό όσο και οργανωτικό - διαδικαστικό περιεχόμενο. Αποτελεί, όμως, απαραίτητη γνώση αλλά και τεχνικό υπόβαθρο για τον μηχανικό - ιδιαίτερα για εκείνον που ασχολείται με την υλοποίηση των έργων.
 

horizontal rule