1.1      ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Ονομα:                                                 Μιχαήλ Σακελλαρίου του Γεωργίου και της Ειρήνης.

Ημερ/νία και τόπος γέννησης:            19 Απριλίου 1948, Πάτρα.

Οικογενειακή κατάσταση:                  Έγγαμος με δύο παιδιά.

Στρατιωτική Θητεία:                        α)   Εκπληρώθηκε στο Μηχανικό (1971-73).

                                                       β)  Επιστράτευση Ιουλίου 1974 (Κυπριακό-Μεταπολίτευση)

                                                             Διοικητής Λόχου Ειδικού Τάγματος Μηχανικού

Τίτλοι:

·       Διπλωματούχος Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ (1970)   

·       Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (1975)

·       Master of Science, Engineering Rock Mechanics, London University (1982)

·       Diploma of Imperial College of Science and Technology, London Univ. (1983)

·       Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Τομέας Μηχανικής (1989)

 

Ιδιότητα:                                                Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

                                                              Γνωστικό αντικείμενο: "Γεωμηχανική και Τεχνικά Έργα"

                                                              Δ/ντής Εργαστηρίου Δομικής Μηχανικής & ΣΤΕ (10/1997-)

                                                              Δ/ντ/ής Τομέα Εργων Υποδομής & Αγρ. Ανάπτυξης (9/2002-)

                                                              ΣΑΤΜ

                                                              Αναπληρωματικό Μέλος Συγκλήτου (2005-2006)

                                                              Τηλ: ++30210 772 2621, Fax: ++30210 772 2627

                                                             Email: mgsakel@mail.ntua.gr

                                                             URL: http://users.ntua.gr/mgsakel

 

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερευνητικά προγράμματα:

 

 

 

 

 

 

 

Επαγγελματική εμπειρία:

 

 

 

Γεωμηχανική-Τεχνικά Έργα:

Εδαφομηχανική-Θεμελιώσεις-Βραχομηχανική, Υπολογιστικές μέθοδοι ανάλυσης Υπόγειων Έργων, Αναλυτικές-Υπολογιστικές-Πειραματικές Μέθοδοι Μηχανικής Θραύσεων σε προβλήματα Γεωμηχανικής, Μηχανική των Τεκτονικών Ρηγμάτων, Εφαρμογή Νευρωνικών Δικτύων στην Γεωτεχνική, Εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Εκτίμηση του Κινδύνου Κατολισθήσεων, Σεισμική συμπεριφορά Πρανών, Σεισμική συμπεριφορά Τοίχων και Πρανών Οπλισμένης Γής,  Κλασματική συμπεριφορά επιφανειών βράχου, Παραμορφώσεις Γεωτεχνικών έργων, Εκπαιδευτικό-ερευνητικό λογισμικό Τεχνικής Μηχανικής (Στατική, Αντοχή των υλικών), Γεωμηχανικής (Ευστάθεια πρανών, Σήραγγες).

 

Κριτής άρθρων εθνικών και διεθνών περιοδικών και εθνικών και διεθνών συνεδρίων.

Μέλος εθνικών και διεθνών επιστημονικών συλλόγων 

 

Συμμετοχή ως ερευνητή ή ως επιστημονικού υπεύθυνου σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα.  Επιστημονικός υπεύθυνος προγραμμάτων βασικής έρευνας ΘΑΛΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ & ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ.   Μέλος της ομάδας που συνέταξε την αναμόρφωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών της ΣΑΤΜ (ΕΠΕΑΕΚ).  Συμμετοχή σε υποβολή ευρωπαϊκών προτάσεων.

 

Σύμβουλος μηχανικός σε γεωτεχνικές μελέτες συγκοινωνιακών έργων (επιχώματα, σήραγγες, θεμελίωση γεφυρών), υδραυλικών έργων (φράγματα λιμνοδεξαμενών, ρουφράκτης, δίκτυα υπόγειας ροής), οικοδομικών έργων (θεμελίωση ψηλών κτηρίων)  

1.2      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

1.2.1        Δίπλωμα Ανωτάτης Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.,  Νοέμβριος 1970.

1.2.2        Δίπλωμα  Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Ιούλιος 1975.

            Ειδίκευση Δομοστατικού.

Διπλωματική Εργασία: "Πλαστική ανάλυση θεμελιοδοκού από Ω.Σ. επί ελαστικού εδάφους", Επιβλέπων Καθ. Θ. Τάσιος.

1.2.3 Master of Science, Royal School of Mines, Imperial College of Science and Technology, University of London, UK, Nοέμβριος 1982.

            Ειδίκευση: Βραχομηχανική.

            Μαθήματα: Α) Υποχρεωτικά: Rock Strength and Failure, Rock Dynamics, Stability of Soil and Rock Slopes, Underground Excavations, Foundations on Rock, Rock Improvement, Laboratory and Field Techniques, Applied Engineering Geology, Soil Properties, Foundations on Soils, Rock Structure, Stress Analysis, Β) Προαιρετικά: Engineering Seismology, Boundary Integral Equations, Seepage.

MSc. Thesis:"Nuclear Waste Repositories. Prediction of Transient Temperature Distribution", Supervisor Dr J. W. Bray.

1.2.4        Diploma of Membership of the Imperial College (DIC), Μάρτιος 1983.

            Ειδίκευση:  Βραχομηχανική.

1.2.5    Διδακτορικό Δίπλωμα, Γενικό Τμήμα, Τομέας Μηχανικής Ε.Μ.Π., 

            Σεπτέμβριος 1989, (βαθμός "Αριστα").

            Θέμα Διατριβής: "Επίδραση της παρουσίας ρωγμών στην κατανομή της   εντάσεως σε θλιβόμενα σώματα.  Εφαρμογή στην περιοχή της Βραχομηχανικής", Επιβλέπων Καθ. Π. Σ. Θεοχάρης. http://thesis.ekt.gr/1192.

 

1.3    ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

1.3.1    Βοηθός στο Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής και Στοιχείων Τεχνικών Εργων του   Ε.Μ.Π. από 24/1/1977.

1.3.2        Ωρομίσθιος Καθηγητής Τεχνικής Μηχανικής της Σχολής Τοπογραφίας της Γεωγραφι-κής Υπηρεσίας Στρατού, 1986 έως σήμερα.

1.3.3              Μόνιμος Λέκτορας, Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής και ΣΤΕ, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. από 2/4/1991.

1.3.4             Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Μηχανική με έμφαση στη Γεωτεχνική Μηχανική", Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής και ΣΤΕ, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. από 4/4/1996.

1.3.5            Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο ‘Τεχνική Μηχανική-Γεωτεχνικά       Έργα’ απο 2/11/2001. 

1.3.6             Αναπληρωματικό μέλος της Συγκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών, 1996   έως 2004.

1.3.7           Διευθυντής Εργαστηρίου Δομικής Μηχανικής και Στοιχείων Τεχνικών Έργων, Τμήμα Αγρονόμων  Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. από 30/10/1997.

1.3.8           Διευθυντής Τομέα Έργων Υποδομής & Αγροτικής Ανάπτυξης, ΣΑΤΜ, Ακαδημαϊκά έτη: 2002-2003, 2003-2004,2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008.

1.3.9           Μέλος ΔΣ του Κέντρου Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασμού της ΣΑΤΜ (2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008).

1.3.10       Αναπληρωματικό μέλος Συγκλήτου, 2005-2006.  

1.3.11     Εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Γεωμηχανική και Τεχνικά Έργα" (13-07-2006).

1.3.12     Αναπληρωτής εκπρόσωπος Σχολής ΑΤΜ στην επιτροπή Ε.Δ.ΕΙ.Λ. (2007-)

 

 

1.4  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

1.4.1    University of Durham, School of Engineering and Computer Sciences, Advanced MSc Course in Engineering Geology, UK, Dr. D. Toll (Erasmus-Επίβλεψη MSc Thesis (1994)-Επίσκεψη (1995)-Συμμετοχή σε υποβολή πρότασης ερευνητικού προγράμματος VRILS- Virtual Reality Interface for Landscapes and Structures; Educational Multimedia Task Force, συμμετοχή των Ιδρυμάτων Univ. of Durham, NTUA, Univ, de Coimbra, Labein, Ecole Francaise d’Athenes, Ministry of Culture-Thebes Museum, Univ. of Umea, Univ. de Nancy, Puerto Santa Maria, Univ. zu Köln (1997).  Επίσκεψη στα πλαίσια μορφωτικών ανταλλαγών με την υποστήριξη του ΙΚΥ και του Βρετανικού Συμβουλίου (2003).  Συνεργασία σε υποβολή πρότασης στον «ΠΥΘΑΓΟΡΑ», Dr. D. Toll & Dr. D. Gallipoli (2003). Συνεργασία σε ερευνητικό πρόγραμμα στα πλαίσια του  «ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΙΙ» με τίτλο: «Η επιρροή της σεισμικής δράσης και του υετού στο φαινόμενο των κατολισθήσεων.  Διερεύνηση με μεθόδους πληροφορικής», Dr. D. Toll (2005-6).  Επίβλεψη 3 διατριβών MSc (2004). Συνεργασία σε υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα EUROCORES: “GEO-HAZARDS: Using Engineering Solution Strategies”,(GUESS), συνεργασία με Durham Univ., ENPC (France), Univ. De Coibra, Univ. Di Napoli Federico II, Univ. Degli studi di Trento, Comenius Univ. Slovakia), (2005).  Συνεργασία με τον Dr. Petley υπεύθυνο του International Landslide Centre : http://www.landslidecentre.org/. Επίσκεψη (2007). Prof. D. Petley, Dr. C. Augarde.

1.4.2   King’s College, University of London, Department of Mathematics, MSc course in Information Processing and Neural Networks,  (Επίβλεψη-αξιολόγηση MSc Thesis ως second examiner) (2000).

1.4.3  Imperial College, University of London, Department of Civil Engineering, Soil Mechanics Section, Professor D. Potts, Επίσκεψη μορφωτικών ανταλλαγών (2003 & 2007).  Συνεργασία σε υποβολή πρότασης στον «ΠΥΘΑΓΟΡΑ», Dr. S. Sarma & Dr. W. Ochieng (2003). Συνεργασία σε ερευνητικό πρόγραμμα στα πλαίσια του «ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΙΙ» με τίτλο: «Η επιρροή της σεισμικής δράσης και του υετού στο φαινόμενο των κατολισθήσεων.  Διερεύνηση με μεθόδους πληροφορικής», Dr. S. Sarma (2005-6).  Ιδρυτικό μέλος Συλλόγου αποφοίτων IC.  Οργάνωση διεθνούς Συμποσίου με θέμα «Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα» στους Δελφούς. Χρηματοδότηση απο ΓΓΕΤ (1997).

1.4.4      Bristol University, Professor Anderson, σεμινάριο κατολισθήσεων με την υποστήριξη της ΣΑΤΜ και του Βρετανικού Συμβουλίου (2003). Συνεργασία σε υποβολή πρότασης στον «ΠΥΘΑΓΟΡΑ» (2003). Συνεργασία σε ερευνητικό πρόγραμμα στα πλαίσια του  «ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΙΙ» με τίτλο: «Η επιρροή της σεισμικής δράσης και του υετού στο φαινόμενο των κατολισθήσεων.  Διερεύνηση με μεθόδους πληροφορικής», Prof. M.G. Anderson (2005-6). Επίσκεψη και συνεργασία με Καθηγητή M.G. Anderson, Pro-Vice- Chanchellor (2007).

1.4.5     Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Δρ. Ι. Καλογεράς.

Συνεργασία σε υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Ερευνητικής και Τεχνολογικής   Συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας (2005-2006). Συνεργαζόμενος Γαλλικός φορέας: Institut de Physique du Globe, Université Louis Pasteur, Prof. Jean Bonnin.  Υποβολή πρότασης Ερευνητικού Προγράμματος της ΓΓΕΤ στα πλαίσια των ΠΕΠ Αττικής με τίτλο : «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (Δρ. Σταυρακάκης, Δρ. Καλογεράς, Δρ. Μελλής). Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Π. Καρύδης.

1.4.6    Πανεπιστήμιο Πατρών, Καθηγητής Γ. Κούκης.

             Συνεργασία σε πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2005-2006).  

1.4.7    University of Edinburgh, Επίσκεψη στα πλαίσια Μορφωτικών ανταλλαγών με την υποστήριξη του ΙΚΥ και του Βρετανικού   

            Συμβουλίου (2007). Prof. Stuart Crampin, Prof. Ian Main, Dr. D. Theodossopoulos. 

1.4.8    University of Glasgow, Επίσκεψη στα πλαίσια Μορφωτικών ανταλλαγών με την υποστήριξη του ΙΚΥ και του Βρετανικού   

            Συμβουλίου (2007). Dr. D. Gallipoli. 

 

1.5  ΚΥΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

1.5.1    Αναλυτική και Πειραματική Θραυστομηχανική.

1.5.2      Αναλυτικές, υπολογιστικές και πειραματικές μέθοδοι ανάλυσης τεκτονικών ρηγμάτων.

1.5.3        Εφαρμογή των Νευρωνικών Δικτύων και των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στη μελέτη του φαινομένου των κατολισθήσεων.

1.5.4        Εφαρμογή της Κλασματικής Γεωμετρίας στη Βραχομηχανική και τη Θραυστομηχανική

1.5.5        Σχεδιασμός υπόγειων έργων με υπολογιστικές μεθόδους.

1.5.6        Ευστάθεια πρανών έναντι σεισμού.

1.5.7        Εφαρμογή οπλισμένης γής σε πρανή και αντιστηρίξεις.

1.5.8        Παρακολούθηση παραμορφώσεων τεχνικών έργων με έμφαση στα υπόγεια έργα.

 

1.6  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1.6.1 Αναφορές (science citation index) σε δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων αναφορά, αναφορά σε Διδακτορική Διατριβή του Πανεπιστημίου της Καταλωνίας, σε πρακτικά συμποσίου του Ministry of Forests, British Columbia, Canada, αναφορά σε πανεπιστημιακές παραδόσεις (Michigan Technological University) και αναφορά σε εργασία ομάδας φοιτητών του πανεπιστημίου της Washington.

1.6.2      Μία δημοσίευση αναφέρεται στη βιβλιογραφική βάση Robert Kranz's Reference Database, η οποία περιλαμβάνει περί τις 4550 εργασίες στα πεδία της Γεωφυσικής, Σεισμολογίας, Φυσικής των Πετρωμάτων και Τεκτονικής Γεωλογίας, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στο χρονικό διάστημα 1924-1996.

1.6.3       Αναφορά σε Keynote Lecture διεθνούς σεμιναρίου στο υψηλό επίχωμα του Α/Κ Μετσόβου, κατασκευασμένου με οπλισμένη γη, (σύμβουλος μελέτης).

1.6.4      Παραπομπή στο λογισμικό του Εργαστηρίου Δομικής Μηχανικής & ΣΤΕ από την ιστοσελίδα http://www.geoengineer.org/  (GEOENGINEER WEBSITE)

 

 

1.7 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

1.7.1    Υπότροφος ΙΚΥ κατά το Ακαδημαϊκό έτος 1974-75 (2ος τίτλος επί 22 θέσεων

             υποτρόφων).

1.7.2      Υπότροφος Βρετανικού Συμβουλίου για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία   (ακαδ. έτος 1981-82).

1.7.3       Συμμετοχή στο πρόγραμμα μορφωτικών ανταλλαγών έτους 2003.  Επίσκεψη σε Πανεπιστήμια του UK με χρηματοδότηση του Βρετανικού Συμβουλίου και του ΥΠΕΠΘ.  

1.7.4    Συμμετοχή στο πρόγραμμα μορφωτικών ανταλλαγών έτους 2007.  Επίσκεψη σε Πανεπιστήμια του UK με χρηματοδότηση του Βρετανικού Συμβουλίου και του ΥΠΕΠΘ.

 

1.8 ΚΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΒΙΒΛΙΩΝ

 

1.8.1    International Journal of Rock Mechanics, Mining Sciences & Geomechanics  

            Αbstracts.

1.8.2     Geotechnical and Geological Engineering - an International Journal.

1.8.3        Rock Mechanics and Rock Engineering.

1.8.4    Computers and Geotechnics

1.8.5        Τεχνικά Χρονικά.

1.8.6        Engineering Geology and the Environment.

1.8.7        4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής

1.8.8        Β' Συνέδριο Γεωφυσικής.

1.8.9        Κριτής του Διδακτικού Βιβλίου "Κτιριακά Έργα ΙΙΙ", για τον 2ο Κύκλο της   

            Κατεύθυνσης "Κτιριακών Έργων" των ΤΕΕ (Τεχνικά Λύκεια).

 

1.9  ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

1.9.1      International Society for Rock Mechanics.

1.9.2      International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering.

1.9.3      International Tunnelling Association.

1.9.4      British Geotechnical Society.

1.9.5      International Geosynthetics Society

1.9.6      The Offshore Engineering Society.

1.9.7      American Society of Civil Engineers.    

1.9.8      Εκπρόσωπος της ΕΕΕΕΘ (Ελληνικού Τμήματος της ISSMGE) στην International Committee on Geotechnics of Soil Erosion TC33 (2006-2010). 

 

 Εθνικοί Σύλλογοι

 

1.9.8     ΤΕΕ

1.9.9     Πανελλήνιος Σύλλογος ΑΤΜ.

1.9.10     Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος.

1.9.11     Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής Θεμελιώσεων (EEEEΘ).

1.9.12     Επιστημονική επιτροπή Σηράγγων και Υπόγειων Έργων.

1.9.13     Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος.

1.9.14     Ελληνικός Σύνδεσμος Γεωσυνθετικών Υλικών (Ιδρυτικό μέλος).  

1.2.15     Εκπρόσωπος της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στην Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα    Αειφόρου Κατασκευής σε Δημόσια & Ιδιωτικά ¨Εργα

 

1.10 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

      Πολύ καλά Αγγλικά.

 

1.11  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

 

Ε.Μ.Π.

Α. Προπτυχιακές Σπουδές

 

1.11.1    Ως Βοηθός έχω διδάξει Φροντιστηριακές Ασκήσεις και Εργαστήρια στα Μαθήματα της Τεχνικής Μηχανικής (Στατικής και Αντοχής των Υλικών) και της Εδαφομηχανικής-Θεμελιώσεων στα Τμήματα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 1977 έως τον Ιούνιο του 1990. 

                

1.11.2         Ως μέλος ΔΕΠ έχω διδάξει τα μαθήματα:

 

·   "Τεχνική Μηχανική-Στατική" στις Σχολές ΑΤΜ και ΜΜΜ.

·   "Τεχνική Μηχανική" στη Σχολή Χημικών Μηχανικών.

·   "Εδαφομηχανική - Θεμελιώσεις" στη ΣΑΤΜ.

·   "Εισαγωγή στη Γεωτεχνική" στη ΣΑΤΜ. 

·    "Γεωτεχνική Μηχανική" στη ΣΑΤΜ 

·    Τεχνικά Υλικά” στη ΣΑΤΜ, υπεύθυνος μαθήματος.

·       "Σχεδιασμός - Μελέτη - Λειτουργία Οδικών Έργων".  Παρουσίαση  Γεωτεχνικών θεμάτων που αντιμετωπίζονται στα οδικά έργα.

·       "Διαχείριση Υδατικών Πόρων".  Παρουσίαση των Γεωτεχνικών θεμάτων που αντιμετωπίζονται κατά τη μελέτη ταμιευτήρων.

 

Β. Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 

1.11.3       Από το 1998 έχω διδάξει και έχω προτείνει τα εξής μαθήματα:

 

·  "Μηχανική του Συνεχούς Μέσου" στο ΔΜΠΣ "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Εργων".

· "Εισαγωγή στην Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις" στο ΔΜΠΣ "Ναυτική και Θαλάσσια  Τεχνολογία και Επιστήμη ".

· "Μη συμβατικά Παράκτια Έργα" στο ΔΜΠΣ "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη".

· "Θεωρία Παραμορφώσεων στις κλίμακες Φλοιού και Τεχνικών Εργων" στο ΔΜΠΣ "Γεωπληροφορική".

 

Γ.Υ.Σ.

Σχολή Τοπογραφίας

 

1.11.4         Ως Ωρομίσθιος Καθηγητής της ΓΥΣ δίδαξα τα μαθήματα "Τεχνική Μηχανική -   Στατική" και "Τεχνική Μηχανική - Αντοχή των Υλικών" από το 1986 έως το 2004, με την ίδια ύλη των αντίστοιχων μαθημάτων της ΣΑΤΜ.

1.11.5         Ως Ωρομίσθιος Καθηγητής της ΓΥΣ διδάσκω τα μαθήματα "Τεχνική Μηχανική" και "Γεωτεχνική Μηχανική" απο το 2004 με την ίδια ύλη  των αντίστοιχων μαθημάτων της ΣΑΤΜ.

 

1.12    ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

1.12.1  Επίβλεψη πλέον των 50 Διπλωματικών εργασιών στις περιοχές Πειραματικής Μηχανικής (Φωτοελαστικότητα), Αριθμητικών μεθόδων (Πεπερασμένων Στοιχείων και Συνοριακών Στοιχείων), Τεχνικών Εργων (Εργα από Ω.Σ.), Εδαφομηχανικής (Ωθήσεις Γαιών, Πρανή, Ωπλισμένη Γή), Θεμελιώσεων (Γενική Κοιτόστρωση, Πάσσαλοι), Βραχομηχανικής (Πρανή-Σήραγγες), Υπόγειας ροής (χωμάτινα φράγματα-υπερχειλιστές), Εφαρμογής των Νευρωνικών Δικτύων (πρανή), των Έμπειρων Συστημάτων (περιβαλλοντική γεωτεχνική μηχανική), και της τεχνολογίας των  GIS σε προβλήματα της Γεωτεχνικής Μηχανικής, Πρανών απο οπλισμένη γη, διερεύνηση του κλασματικού χαρακτήρα ασυνεχειών βράχου, Υπόγεια έργα υπο τον υδροφόρο ορίζοντα.

 

1.13    ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 

1.13.1      Επίβλεψη Μεταδιδακτορικών Διατριβών (2004-)

 

1.13.1.1 Αστρεινίδης Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, DIC, MSc., Εφαρμογή Οπλισμένης γης σε ακρόβαθρα γεφυρών.

1.13.1.2 Φερεντίνου Μαρία (2005-), Γεωλόγος, Δρ. ΕΜΠ, «Επιρροή του υετού και του σεισμού στην ευστάθεια των πρανών.  Διερεύνηση με μεθόδους πληροφορικής».  Υποστηρίζεται από ερευνητικό πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ.

 

1.13.2      Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών (1996-):

 

1.13.2.1   Σ. Κοζάνης (2002), Διπλ. Αγρ. Τοπ. Μηχ. «Συμβολή στη μελέτη της βραχομάζας, θεωρουμένης ως μέσου με μη γραμμική-ανισοτροπική συμπεριφορά, με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.  Έμφαση στα υπόγεια έργα»

                 Υπότροφος Ιδρύματος Ευγενίδου -Υπότροφος ΕΠΙΣΕΥ,

                  Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή: Μ. Σακελλαρίου, Μ. Καββαδάς, Μ. Παπαδρακάκης, Π. Μαρίνος, Β. Παπάζογλου, Χρ. Γιούνης και Μ. Καττής.

1.13.2.2   Μ. Φερεντίνου (2004), Πτυχ. Γεωλόγος, «Εκτίμηση κινδύνου των κατολισθήσεων με Νευρωνικά Δίκτυα σε περιβάλλον Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων», υποστηρίχθηκε από ερευνητικό πρόγραμμα βασικής έρευνας στα πλαίσια του προγράμματος ΘΑΛΗΣ και από υποτροφία του ΕΛΕ.

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή: Μ. Σακελλαρίου, Γ. Κούκης, Μ. Κάβουρας, Π. Μαρίνος, Δ. Αργιαλάς, Α. Σταφυλοπάτης, και Ι. Κουμαντάκης.

1.13.2.3  Ι. Στρατάκος (2008), Διπλ. Αγρ. Τοπ. Μηχ., "Υπολογιστική και πειραματική μελέτη της κλασματικής συμπεριφοράς επιφανειών βράχου", υποστηρίχτηκε απο υποτροφία στα πλαίσια του προγράμματος βασικής έρευνας ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ,

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή: Μ. Σακελλαρίου, Π. Μαρίνος, Στ. Μαρκάτης, Β. Νάκος, Α. Σοφιανός, Χ. Μητσακάκη, Μ. Καττής..

1.13.2.4    Σπ. Μασσίνας (2002-), Διπλ. Πολ. Μηχ., (υπόγεια έργα σε αστικό περιβάλλον).

Τριμελής Επιτροπή: Μ. Σακελλαρίου, Μ. Παπαδρακάκης και Μ. Καττής.

1.13.2.5   Κ. Καψαμπέλη (2005-), Διπλ. ΜΜΜ & ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός & Κατασκευή Υπόγειων Έργων», (Αλληλεπίδραση αβαθών σηράγγων εντός μη γραμμικά ελαστικού-πλαστικού ημίχωρου, με τις υπερκείμενες κατασκευές). Υπότροφος ΕΛΚΕ.

Τριμελής Επιτροπή: Μ. Σακελλαρίου, Κ. Σπηλιόπουλος και Μ. Καττής.

1.13.2.6  Β. Ματζιάρης (2005-), Πτυχ. Γεωλ. & MSc. Univ. of Durham, (Διερεύνηση της επιρροής του υετού στην ευστάθεια πρανών μη κορεσμένων εδαφών).  Υποστηρίζεται από ερευνητικό πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ.

Τριμελής Επιτροπή: Μ. Σακελλαρίου, Γ. Κούκης και Σπ. Γιακουμάκης.

1.13.2.7  Στ. Χαραλάμμπους (2006-) Διπλ. ΑΤΜ & ΔΠΜΣ "Γεωπληροφορική"       

                 (Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διερεύνηση και προσομοίωση των κατολισθήσεων σε περιβάλλον GIS).  

1.13.2.8  Ε. Καπόγιαννη (2006-) Διπλ. ΠΜ.

              (Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση της συμπεριφοράς οπλισμένων πρανών έναντι στατικών και σεισμικών φορτίων).

 

1.13.3        Συμμετοχή σε τριμελείς επιτροπές  Διδακτορικών Διατριβών

 

                  Σχολή ΑΤΜ: ΥΔ Παγούνης (-2001), ΥΔ Π. Φραντζής, Ε. Μενδωνίδης, Γ. Μαυρογιάννης, Β.

                  Σιαφάκας, Ν. Πετρέλης, Αιμ. Πιστρίκα.

 

1.13.4       Συμμετοχή σε επταμελείς επιτροπές  Διδακτορικών Διατριβών

 

                 Σχολή ΑΤΜ: ΥΔ Παγούνης (2001), ΥΔ Στ. Κοζάνης (2002), ΥΔ Μ. Φερεντίνου (2004),   

                 Σχολή Μηχανικών ΜΜ: ΥΔ Π. Νομικός (2004).  

                 Σχολή Πολιτικών Μηχανικών: ΥΔ Ι. Σπυρόπουλος (2007).

                 Σχολή Μηχανικών ΜΜ: ΥΔ Τζάμος (2008).

 

1.13.5      Επίβλεψη Διατριβών Master of Science (1994-)

 

1.13.5.1   Επίβλεψη διατριβών Master of Science, Advanced Course in Engineering Geology, Durham University (Erasmus)

 

              1) Jasper Kiernan : “An Assessment of the Use of Fractal Geometry in Quantifying Joint Surface Roughness”, (1994).

2) Β. Ματζιάρης : "Slope Stability and Earthquake Induced Displacement Analysis in GIS Environment", (2004).

3) Α. Μοσχοβέλης "A Computational Study of the Influence of Topography and Ground Anisotropy to the In Situ Stresses", (2004).

4) Γ. Σακελλαρίου "A Computational Study of the Influence of Ground Anisotropy on the Tunnelling-Structure Interaction", (2004).

 

1.13.5.2  Επίβλεψη-Αξιολόγηση διατριβής Master of Science του  King’s College London University, Department of Mathematics, Information Processing and Neural Networks

 

               1) Ε. Ρούσσος : “Neural Networks for Landslide Hazard Estimation”, (2000).

 

1.13.6     Επίβλεψη Διατριβών ΔΠΜΣ (2000-)

 

1.13.6.1  Επίβλεψη Διατριβών ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων» (6)

                1) Γεωργακοπούλου Φωτεινή, Διπλ. Πολ. Μηχ.,: «Διερεύνηση της Δημιουργίας    Πλαστικής Ζώνης σε Υπόγεια Έργα.  Τρισδιάστατη Ανάλυση», (2000).

                2) Κοζάνης Στέφανος Διπλ. Αγρ.Τοπ. Μηχ., : «Η επιρροή της Ανισοτροπίας της  Βραχομάζας στο Σχεδιασμό Υπόγειων Έργων.  Διερεύνηση με Αριθμητικές Μεθόδους», (2001).

                3) Αποστολέρης Α., Διπλ. Πολ. Μηχ., : «Διερεύνηση της έκτασης της πλαστικής περιοχής γύρω από κυκλική σήραγγα με εφαρμογή του κριτηρίου του Παραβολοειδούς», (2003).

                4) Κάτσαρης Δημήτριος, Διπλ. Μηχ. Μετ. Μετ., : «Διερεύνηση της ρωγμάτωσης του βράχου με αριθμητικές μεθόδους», (2003). 

                5) Καψαμπέλη Αικατερίνη, Διπλ. Μηχ. Μετ. Μετ., : «Παραμετρική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ εδάφους και κτιρίων, υπό καθεστώς παραμορφώσεων λόγω διάνοιξης σηράγγων σε αστικό περιβάλλον», (2004).  

                6) Τσούμας Αργύριος, Διπλ. ΜΜΜ, "Επιρροή συνόρου στο τασικό πεδίο γύρω από κυκλική και πεταλοειδή διατομή. Θεώρηση γραμμικής και μη γραμμικής συμπεριφοράς" (2006)

 

1.13.6.2   Επίβλεψη Διατριβών ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και επιστήμη» (3)

 

                1) Ζυγανιτίδης Ιωάννης, Διπλ. Μηχ. Μηχ. : «Ανάλυση Θεμελίωσης Πασσάλων στο ABAQUS», (2001).

                2) Καραμάνου Ασπασία (2006) : «Διαχείριση διακινδύνευσης παράκτιων έργων σε περιβάλλον GIS».

                3) Nανούρης Χρήστος (2006) : «Εκτίμηση ευστάθειας θαλάσσιου πυθμένα έναντι σεισμικού κινδύνου σε περιβάλλον GIS».

 

1.13.6.3   Επίβλεψη Διατριβών ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» (15)

 

                1) Νίκα Δήμητρα, Διπλ. Αγρ.Τοπ. Μηχανικός, : «Ανάδρομη ανάλυση σήραγγας με βάση την καταγραφή μετατοπίσεων κατά την διάνοιξη», (2002).

2) Τζιάλα Αθανασία, Πτυχ. Γεωλόγου, : «Διερεύνηση του πεδίου των παραμορφώσεων στην περιοχή ασυνεχειών», (2002).

                 3) Σγούρου Δήμητρα, Πτυχ. Γεωλόγου, : «Εκτίμηση της προκαλούμενης παραμόρφωσης πρανών λόγω σεισμού», (2003).

                 4)  Γραμπά Αλεξία, Πτυχ. Γεωλόγου, : «Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των επι τόπου τάσεων μέσω μετρήσεων μετατοπίσεων στο κέλυφος  σήραγγας υπό διάνοιξη», (2004).

                 5) Δεβενέ Σωτηρία, Πτυχ. Γεωλόγου, : «Διερεύνηση του παράγοντα των βροχοπτώσεων ως αίτιο κατολισθήσεων», (2004).

                6) Μενδωνίδης Ευάγγελος, Διπλ. Α.Τ.Μ., : «Πειραματική μελέτη του πεδίου  παραμορφώσεων κυκλικής και πεταλοειδούς διατομής», (2004). 

                7) Τσίνας Δημ. Διπλ. ΑΤΜ, "Σύζευξη μετρήσεων GPS και Μεθόδου Πεπερασμένων Στοιχείων για τον υπολογισμό των τάσεων του φλοιού στον Ελλαδικό χώρο", (2006). 

                8) Παχούλα Μαρία , Πτυχ. Γεωλόγου, "Διερεύνηση της Ευστάθειας Πρανούς στην περιοχή της Παναγοπούλας με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων", (2006).

                9) Χαραλάμπους Στέφανος, Διπλ. ΑΤΜ, "Προγραμματισμός ελέγχου αστοχίας έναντι Σφήνας και κατάπτωσης βραχοτεμαχίου σε περιβάλλον ΓΣΠ", (2006). 

                10)  Σταθά Φιλομήλα, Πτυχ. Γεωλόγου,"Οι συγκλίσεις της διατομής ως στοιχείο της ανάλυσης διακινδύνευσης κατά την κατασκευή των σηράγγων", (2006).

                11) Πατακιά Έλενα, Διπλ. ΑΤΜ, : Εφαρμογή γεωδαιτικών μεθόδων για την μέτρηση μετατοπίσεων στοιχείων τεχνικών έργων (2006).

                12) Αγγελοπούλου Όλγα, Διπλ. ΑΤΜ, : "Ανάλυση του φράγματος του Μόρνου με τη μέθοδο των Π.Σ. ερμηνεία των αποτελεσμάτων και σύγκριση με τις μετρημένες μετακινήσεις απο γεωδαιτικές μεθόδους-Ν/Α τμήμα" (2007).

                13) Καρανάσιου Σοφία, Διπλ. ΑΤΜ, : "Ανάλυση του φράγματος του Μόρνου με τη μέθοδο των Π.Σ. ερμηνεία των αποτελεσμάτων και σύγκριση με τις μετρημένες μετακινήσεις απο γεωδαιτικές μεθόδους-Β/Δ τμήμα" (2007).  

                14)Κιούσης Γεώργιος, Πτυχ. Γεωλόγος, Επιρροή των βροχοπτώσεων στο φαινόμενο των κατολισθήσεων (2007).

                15) Μαμούχα Εύη, Πτυχ. Γεωλόγος, Αλληλεπίδραση Τεκτονικών Ρηγμάτων (2008).

                   

1.14 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

1.14.1    Εισήγηση στο Σεμινάριο Βραχομηχανικής του ΤΕΕ (1984) – Τεύχος.

1.14.2    Εισήγηση στο Σεμινάριο  Αρχές Δημιουργίας Πολυμέσων , Ε.Μ.Π. (1997).

1.14.3    Παρακολούθηση των Σεμιναρίων: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΤΕΕ, 1972),   Πεπερασμένων Στοιχείων (ΤΕΕ, 1979), Βραχομηχανικής (ΤΕΕ, 1984), Γεωδαιτικών Μεθόδων παρακολούθησης μετακινήσεων του Γήινου φλοιού και Τεχνικών Εργων (Ε.Μ.Π., Εργ. Τοπογραφίας, 1979), Νέου Αντισεισμικού Κανονισμού (ΤΕΕ, 1994) και μεταπτυχιακά μαθήματα Ω.Σ. (Εργαστήριο Ω.Σ. Ε..Π., 1976-77).

 

1.15 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ

 

1.15.1 Διπλωματική Εργασία – Διατριβές

 

1.15.1.1  Σακελλαρίου Μ. (1975): ”Πλαστική ανάλυση θεμελιοδοκού Ω.Σ. επί ελαστικού εδάφους.” Διπλωματική εργασία , Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

1.15.1.2      Sakellariou M. (1982): “Nuclear Waste Repositories.  Prediction of Transient Temperature DistributionMSc Thesis, Imperial College of Science and Technology, University of London, (κείμενο 61 σελίδες + παράρτημα 32 σελίδων).

1.15.1.3      Σακελλαρίου Μ. (1989): “Επίδραση της Παρουσίας Ρωγμών στην Κατανομή της Εντάσεως σε Θλιβόμενα Σώματα.  Εφαρμογή στην Περιοχή της Βραχομηχανικής”.  Διδακτορική Διατριβή, Τομέας Μηχανικής, Γενικό Τμήμα Ε.Μ.Π. (κείμενο 243 σελίδων).

 

1.15.2    Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

 

1.15.2.1   Theocaris P.S. and M. Sakellariou (1990): “Cracks and Slits in Compression and Shear: an Experimental Study”, Acta Mechanica 85, pp55-70.

1.15.2.2      Theocaris P.S. and M. Sakellariou (1991) “Crack Propagation in Brittle Materials under Compressive Stresses Studied by Caustics”, Jnl. of Materials Science 26, pp1640-1646.

1.15.2.3      Theocaris P.S. and M. Sakellariou (1991) “A Correction Model for the Incompatible Deformation of the Shear Internal Crack”, Engng.  Fracture Mechanics 38, pp 231-240.

1.15.2.4     Sakellariou M., B. Nakos and Ch. Mitsakaki (1991):”On the Fractal Character of Rock Surfaces.”  Int. Jnl. of Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr. 28, pp 527-533.

1.15.2.5      Σακελλαρίου Μ., Χρ. Τσατσανίφος (1992) : “Τοίχοι Αντιστήριξης.  Μέρος Α’ Θεωρίες Ωθήσεων ΓαιώνAφιέρωμα στην Εδαφομηχανική, Δελτίο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Αρ 210, σελ 26-37.

1.15.2.6      Sakellariou M. G. and M. D. Ferentinou (2001): ‘GIS-Based Estimation of Slope Stability’, Natural Hazards Review (ASCE), 2, pp. 12-21.

1.15.2.7      Sakellariou M.G. and Ferentinou M.D. (2005): “A study of slope stability prediction using neural networks”, Geotechnical and Geological Engineering. An International Journal, 23, pp 419-445.

1.15.2.8  Matziaris V., M. Sakellariou (2005): “Modeling the effect of rainfall in unsaturated slopes”, IASME Transactions, Issue 3, Vol. 2, May 2005, pp. 442-447.

1.15.2.9 Sakellariou M (2005): “Seismic Stability of Reinforced Slopes Based on the Assessment of Permanent Displacement”, Invited paper in Ovidius University Annals Series: Civil Engineering 7, (2005).

1.15.2.10 Matziaris V. and M. Sakellariou (2005): “Slope stability in Unsaturated Soils under Static and Rainfall Conditions”, Invited paper in Ovidius University Annals Series: Civil Engineering 7, (2005).

1.15.2.11 Στρατάκος Ι., Μ. Σακελλαρίου (2006): «Αξιολόγηση Μεθόδων για τον Υπολογισμό της Κλασματικής Διάστασης Επιφανειών Βράχου», Τεχνικά Χρονικά-Επιστημονική Έκδοση, Τ.Ε.Ε., Ι, Ιαν.-Αυγ. 2006,τ. 26, τεύχ. 1-2,σ. 71-86. 

1.15.2.12 M.D. Ferentinou and M.G. Sakellariou, " Computational tools for the prediction of slope performance", Invited paper, Special Issue "on neural networks and other biologically inspired computing methods", Computers and Geotechnics (2007).

 

1.15.3 Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με Κριτές

 

1.15.3.1 Σακελλαρίου Μ., Α. Καρίνας (1994) : “Μεικτού Τύπου Θραύση Κονιαμάτων”, 11ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Κέρκυρα, Τόμος 1ος, σελ 152-166.

1.15.3.2 Sklavounos P. and M. Sakellariou (1995) : “Intelligent Classification of Rock Masses”, in Applications of artifficial Intelligence in Engineering X, eds R.A. Adey, G. Rzevski and C. Tasso, Proceedings of the Tenth International Conference on Applications of Artificial Intelligence in Engineering, Udine, July 1995, Computational Mechanics Publications, pp 387-393.

1.15.3.3 Σακελλαρίου Μ., Σ. Κοζάνης, Σ. Γουλάκος (1995): "Το πρόβλημα των καταπτώσεων βραχοτεμαχίων και η αντιμετώπισή του σε συγκοινωνιακά έργα"   1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας  Λάρισα, Τόμος 1ος  σελ 263-272.

1.15.3.4 Σακελλαρίου Μ., Π. Ηλίας (1997): " Διερεύνηση Δυνατότητας Εφαρμογής  Νευρωνικών Δικτύων στην Εκτίμηση  Ευστάθειας Πρανών"   3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Πάτρα, Τόμος 2ος σελ. 269-276.

1.15.3.5 Σακελλαρίου Μ., Μ. Φερεντίνου και Δ. Νίκα (1999): "Εκτίμηση της Επικινδυνότητας των Κατολισθήσεων με τη Χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών"  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις", Ελληνική Εταιρεία Γ.Σ.Π. Αθήνα, 1999.

1.15.3.6 Massinas B. and Sakellariou M (2002): “Analytical modeling of the stress concentration problem at the tip of a tectonic crack”, 11th WEGENER Assembly, Athens.

1.15.3.7 M. Ferentinou, M. Sakellariou (2003): "Slope stability estimation using GIS", In: Rosenbaum MS, Turner AK (eds.) Characterization of the Shallow Subsurface: Implications for Urban Infrastructure and Environmental AssessmentSpringer-Verlag, Duesseldorf, 135-140.

1.15.3.8 Sakellariou M, D. Katsaris (2004): "Crack Propagation in Specimens with pre-existing Slit and Crack under Uniaxial Compression-Numerical Modelling", Proceedings 1st Intern. Conf.: “From Scientific Computing to Computational Engineering”, D. Tsahalis (ed.), Vol. 1, pp. 415-421.

1.15.3.9 Kozanis St., Μ. Sakellariou (2004): "Coupling Geographical Information Systems with Finite Element Analysis", Proceedings 1st Intern. Conf.: “From Scientific Computing to Computational Engineering”, D. Tsahalis (ed.), Vol. 1, pp 407-414.

1.15.3.10 Mitsakaki Ch., M. Sakellariou, D. Tsinas, A. Marinou (2005): “Assessment of Coulomb Stress Changes Associated with the 1995 Aigion Earthquake in the Gulf of Corinth (Greece)”, International Symposium on geodetic Deformation monitoring: From Geophysical to engineering Roles, Jaen, Spain.

1.15.3.11 Αγγελοπούλου Ο., Σ. Καρανάσιου, Μ. Σακελλαρίου (2005): «Αναλυτικός υπολογισμός των πεδίων τάσεων και παραμορφώσεων γύρω από τυπικές πεταλοειδείς διατομές ΝΑΤΜ», 2ο   Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Βόλος, 2005.

1.15.3.12 Καψαμπέλη Κ., Μ. Σακελλαρίου (2005): «Αλληλεπίδραση μεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων.  Παραμετρική διερεύνηση», 2ο   Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας,Βόλος, 2005.

1.15.3.13 Κορδελούλη Μ., Α. Μιχαλοπούλου, Μ.Σακελλαρίου (2005): «Καθιζήσεις και συγκλίσεις προκαλούμενες από την διάνοιξη αβαθών σηράγγων.  Αναλυτικές και υπολογιστικές μέθοδοι εκτίμησης», 2ο   Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας,Βόλος, 2005.

1.15.3.14 Χαραλάμπους Στ., Μ. Σακελλαρίου (2005): «Εκτίμηση της ευστάθειας φυσικών και τεχνητών πρανών σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Έμφαση σε έργα Οδοποιίας», 2ο   Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας,Βόλος, 2005.

1.15.3.15 Ferentinou M., M. Sakellariou (2005): “Assessing landslide hazard on medium and large scales, using self-organizing maps”, in “Landslide Risk Management”, Hungr, Fell, Couture and Eberhardt (eds.), Joint 2005 International Conference on Landslide Risk Management, Annual Vancouver Geotechnical Society Symposium, Taylor & Francis, pp. 639-648.

1.15.3.16 Matziaris V., M. Sakellariou (2005): “Modeling the effect of rainfall in unsaturated   slopes”, 2005 IASME / WSEAS International Conference on ENERGY, ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Vouliagmeni, Athens, Greece, July 12-14.

1.15.3.17 V. Matziaris, M. Ferentinou and Sakellariou M., (2005): “Slope Stability Assessment in Unsaturated Soils under Rainfall Conditions”, "International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics (GEOENV2005)", Agioutantis &Komnitsas (eds.),Milos 2005, pp. 91-97.

1.15.3.17 Σακελλαρίου Μ. «Εφαρμογή κριτηρίου παραβολοειδούς εκ περιστροφής στη Βραχομηχανική», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής,(2006).

1.15.3.18 Σακελλαρίου Μ. «Σχεδιασμός πρανών με το κριτήριο των προκαλούμενων από σεισμό μόνιμων μετατοπίσεων»,  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής,(2006).

1.15.3.19 Φερεντίνου Μ. και Μ. Σακελλαρίου «Μελέτη ευστάθειας πρανών και ιεράρχηση των κρίσιμων παραμέτρων μέσω του αλγόριθμου SOM Kohonen», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, (2006).

1.15.3.20  Στρατάκος Ι. και Μ. Σακελλαρίου «Η Κλασματική Διάσταση ως μέτρο της τραχύτητας ασυνεχειών βράχου» 

                 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής,(2006).

1.15.3.21 Αγγελοπούλου Ο., Καρανάσιου Σ. και Σακελλαρίου Μ. «Τα πεδία τάσεων και παραμορφώσεων γύρω από σήραγγα τυπικής πεταλοειδούς διατομής ΝΑΤΜ» 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής,(2006).

1.15.3.22 Σακελλαρίου Μ., Κοναξή Φ. Παπασπηλιωτοπούλου Φ. και Φερεντίνου Μ. «Προσομοίωση της επιρροής της υδρολογίας των πρανών στην ευστάθειά τους» 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, (2006).

1.15.3.23   Σακελλαρίου Μ., Κολλιός Α. και Μπακάκη Α. «Σχεδιασμός και κατασκευή επάλληλων τοίχωνοπλισμένης γής με μεταλλικά γεωπλέγματα», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, (2006).

1.15.3.24  C. Mitsakaki, K. Papazissi, M. Sakellariou, A. Marinou and D. Tsinas " COULOMB STRESS CHANGES IN THE GULF OF CORINTH (GREECE) FOR THE 1992-1995 PERIOD", 3rd IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering and 12th FIG Symposium on Deformation Measurements, May 22 - 24, 2006 Baden, Austria

1.15.3.25  Σακελλαρίου Μ., Στ. Χαραλάμπους, Μ.Φερεντίνου,: "Ολοκληρωμένο εργαλείο για την δημιουργία μοντέλων εκτίμησης κινδύνου έναντι κατολισθήσεων σε περιβάλλον ΓΣΠ", Δ' Πανελλήνιο Συνέδριο Hellas GIS, Αθήνα, Μάιος 2006.  

1.15.3.26 Charalambous S. and M. Sakellariou, "A new three-dimensional simulation model for rock falls", 

                Hazards 2006, 11th International Symposium on Natural and Human-Induced Hazard, Patras.

1.15.3.27 Massinas, Sp., M. Sakellariou: A parametric study of the tunnelling-induced surface settlements under 3-D conditions”, 2nd Intern. Conf.: “From Scientific Computing to Computational Engineering”,  

                Athens, 2006.

1.15.3.28 M. D. Ferentinou, M. Sakellariou, V. Matziaris, Charalambous S.: " An Introduced Methodology for Estimating Landslide Hazard for Seismic and Rainfall Induced Landslides in a Geographical Information System 

                 Environment", 2006 ECI Conference on Geohazards, Lillehammer, Norway.

1.15.3.29 Sakellariou M., M. Ferentinou and St. Charalambous: "An Integrated Tool for Seismic Induced Landslide Hazard Mapping", First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, September, 2006, Geneva, Switzerland.

1.15.3.30  Matziaris V., Ferentinou M., Angelopoulou O., Karanasiou S., Sakellariou M.: "Landslide Hazard Analysis - A case study in Kerasia Village (Prefecture of Karditsa)  Bulletin of the Geological Society of Greece vol. 

                 XXXVII, 2007, Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May, 2007.

1.15.3.31  Charalambous St., Sakellariou M. : "Estimation of Rock Fall Hazard using a GIS-Based Three Dimensional Rock Fall Simulation Model", Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVII, 2007, 

                 Proceedings of the 11th International Congress, Athens, May, 2007.

1.15.3.32  Charalambous St., Sakellariou M. "GIS-Based Hazard Assessment in Support οf Decision making", 11th 

                 International Conference of International Society of Rock Mechanics (ISRM), Special Session,  

                 Lisbon, June 2007. 

1.15.3.33  Kapsampeli Aik., Sakellariou M.: " Classification of tunnelling-induced surface settlement records using Back Propagation", 10th International Conference of Engineering Applications of Neural Networks(EANN'2007), Thessaloniki, August 2007. (accepted).

   

1.15.4    Ανακοινώσεις σε Συνέδρια χωρίς κριτές ή χωρίς δημοσίευση σε Πρακτικά (Τόμος Περιλήψεων) (18)

 

1.15.4.1           Σακελλαρίου Μ., Β. Νάκος, Χ. Μητσακάκη (1989): “Η Κλασματική Διάσταση Ασυνεχειών Βράχων.  Εφαρμογή στη ΓεωφυσικήΑ’ Συνέδριο Γεωφυσικής, Αθήνα

1.15.4.2           Σακελλαρίου Μ., (1993) :   Κλασματική Συμπεριφορά της Βραχομάζας,  Παρέμβαση, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1993.

1.15.4.3           Σακελλαρίου Μ., Π. Μαρίνος (1994) : “Συστήματα Ταξινόμησης της Βραχομάζας.  Εφαρμογές των Εμπειρων Συστημάτων”, Συμπόσιο Γεωλογίας Σηράγγων και Υπόγειων Εργων.  Εμπειρίες από τον Ελληνικό Χώρο, Αθήνα.

1.15.4.4           Αυγερινού-Κολώνια Σ., Μ. Σακελλαρίου, Ο. Αραμπατζή, Α. Μιγκάρδου (1995): “Οι Πλημμύρες της Νήσου Κάσου του Οκτωβρίου 1994.  Εκθεση επιτόπιας αναγνώρισης”,Ολοκληρωμένες Επεμβάσεις για τη μείωση του κινδύνου από τις πλημμύρες. 2ο Εθνικό Συνέδριο ΕΕΔΥΠ, Αθήνα, Ε.Μ.Π.

1.15.4.5           Sakellariou M., Ferentinou M. and Patouchas N. (1998): "Landslides hazard estimation using GIS", Poster presentation, “Naturally and Anthropogenically induced hazards”, Aquafreda di Maratea, Italy.

1.15.4.6        Σακελλαρίου Μ., Κοζάνης Σ. (2000): «Μερικά μη γραμμικά προβλήματα μηχανικής-εφαρμογή στη γεωτεχνική μηχανική», 1ο Διεπιστημονικό συμπόσιο μη-γραμμικών προβλημάτων.

1.15.4.7           Σακελλαρίου, Φερεντίνου, Σγούρου, Γλάρου (2002): «Διερεύνηση του κινδύνου κατολισθήσεων με τη χρήση Νευρωνικών Δικτύων», 2ο Συμπόσιο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας.

1.15.4.8           Σακελλαρίου, Στρατάκος (2002): «Μελέτη του φαινομένου κλίμακας των ασυνεχειών βράχου»,  2ο Συμπόσιο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας.

1.15.4.9        Σακελλαρίου, Μασσίνας (2002): «Αναλυτικές λύσεις ακραίας ρωγμής», 2ο Συμπόσιο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας.

1.15.4.10    Σακελλαρίου Μ. (2004): "Γεωμηχανική και Γεωπληροφορική.  Νέες προοπτικές στις σπουδές και στο επάγγελμα του ΑΤΜ", 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Αθήνα Μάιος 2004 (CD Συνεδρίου).

1.15.4.11    Sakellariou M. (2005): “Methodologies to estimate seismic and rainfall-induced landslides in a GIS environment”, Risks and Hazards in the Coastal Areas, CADSEALAND 1st meeting, European Workshop on Land and Sea Interactions, NTUA, 27 January 2005, Athens.

1.15.4.12 Φερεντίνου Μ, Μ. Σακελλαρίου και Β.Ματζιάρης (2005) «Μεθοδολογία για την εκτίμηση των κινδύνων κατολίσθησης εξαιτίας των σεισμικών φορτίων και της βροχόπτωσης σε περιβάλλον GIS», «Εκτίμηση κινδύνων στον Κορινθιακό», Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος CADSEALAND, Δερβένι, 18/12/05.

1.15.4.13 Μητσακάκη Χρ., Μ. Σακελλαρίου, Δ.Τσίνας και Α. Μαρίνου (2005) : «Προσομοίωση της αλληλεπίδρασης των ενεργών ρηγμάτων στον Κορινθιακό κόλπο», «Εκτίμηση κινδύνων στον Κορινθιακό», Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος CADSEALAND, Δερβένι, 18/12/05.  

1.15.4.14 Σακελλαρίου Μ. (2006): "Γεωμηχανική και Γεωπληροφορική", 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Αθήνα, Δεκέμβριος 2006.

1.15.4.15 Πατακιά Ε., Στρατάκος Ι., Καπόγιαννη Ε., Σακελλαρίου Μ. (2006): "Παρακολούθηση Δυναμικής Συμπειφοράς Στοιχείων Κατσκευών με Οπτικές και Ηλεκτρονικές Διατάξεις", 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Αθήνα, Δεκέμβριος 2006.

1.15.4.16 Χαραλάμπους Σ., Φερεντίνου Μ., Σακελλαρίου Μ. (2006): "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ως Υποστηρικτικά Εργαλεία για το Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων", 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Αθήνα, Δεκέμβριος 2006.

1.15.4.17 Στρατάκος Ι., Σακελλαρίου Μ. (2006): "Ανάπτυξη Συστήματος Μικρο-Αποτύπωσης Επιφανειών Βράχου",  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Αθήνα, Δεκέμβριος 2006.

 

1.15.5    Εισηγήσεις σε Σεμινάρια

 

1.15.5.1 Σακελλαρίου Μ. (1984): “Αντοχή Βραχομάζας”, Εισήγηση στο Σεμινάριο  Βραχομηχανικής, ΤΕΕ, Αθήνα. (κείμενο, πίνακες, σχέδια αρ. σελ 42).

1.15.5.2 Σακελλαρίου Μ. (1997): ”Εφαρμογή των πολυμέσων στην Τεχνική Εκπαίδευση", Σεμινάριο Ε.Μ.Π. "Αρχές Δημιουργίας Πολυμέσων και Εφαρμογές", (12 σελ)

 

1.15.6     Διδακτικές σημειώσεις

 

1.15.6.1 Σακελλαρίου Μ. (1998, 2004): "Εισαγωγή στη Γεωτεχνική"

              (Συγγραφή Σημειώσεων νέου μαθήματος ΤΑΤΜ "Εισαγωγή στην Γεωτεχνική").      (κείμενο 191 σελίδων).

1.15.6.2  Σακελλαρίου Μ., Ι. Ανδριτσάκης, Γ. Ντούλης, Σ. Κοζάνης, Μ. Φερεντίνου   (1998, 2003):"Τεύχος Εργαστηριακών Δοκιμών  Εδαφομηχανικής-Θεμελιώσεων"

              (Τεύχος Εργαστηριακών ασκήσεων Εδαφομηχανικής -Θεμελιώσεων)

1.15.6.3 Σακελλαρίου Μ. (1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006): "Μηχανική του Συνεχούς Μέσου·    Εφαρμογές στα    Υπόγεια Έργα"

              (Συγγραφή Σημειώσεων νέου μαθήματος ΔΠΜΣ "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων"). (κείμενο 250 σελίδων).

1.15.6.4 Σακελλαρίου Μ. (1999): "Εισαγωγή στην Εδαφομηχανική- Θεμελιώσεις"

             (Συγγραφή Σημειώσεων νέου μαθήματος ΔΠΜΣ "Θαλάσσια και Ναυτική    

              Τεχνολογία και Επιστήμη" 1999). (κείμενο-διαγράμματα 160 σελίδων).

1.15.6.5 Σακελλαρίου Μ. (1999) : "Εισαγωγή στα Παράκτια έργα".

              (Συγγραφή Σημειώσεων νέου μαθήματος ΔΠΜΣ "Θαλάσσια και Ναυτική      

              Τεχνολογία και Επιστήμη" 1999).

1.15.6.6 Σακελλαρίου Μ (2003): «Θεωρία παραμορφώσεων»

              (Συγγραφή Σημειώσεων νέου μαθήματος ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική»).   

1.15.6.7 Σακελλαρίου Μ. (2003): «Εδαφομηχανική-Θεμελιώσεις», (κείμενο 200 σελίδων).

1.15.6.8 Σακελλαρίου Μ. (2005): «Γεωτεχνική Μηχανική»,

              (Συγγραφή Σημειώσεων νέου υποχρεωτικού μαθήματος ΣΑΤΜ "Γεωτεχνική Μηχανική", 2005) (κείμενο 260 σελίδων).

 

1.15.7    Διδακτικά βιβλία

 

1.15.7.1 Σακελλαρίου, Μ., Μαραβέας, Χ. και Σερέφογλου, Β. (1999), "Κτιριακά Εργα Ι", Α' τάξη του 1ου κύκλου ΤΕΕ, (Τεχνικά Λύκεια).  Συντονιστής της Συγγραφικής ομάδας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 

1.15.8    Άλλες δημοσιεύσεις

 

1.15.8.1 Επιτροπή Βραχομηχανικής (1984): Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη χρήση Βάσης Βιβλιογραφικών Πληροφοριών Γεωτεχνικής, (Βραχομηχανικής,  Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων, Τεχνικής Γεωλογίας, Τεχνικής Σεισμολογίας), Έκδοση ΙΓΜΕ, Αθήνα.

1.15.8.2 Αυγερινού-Κολώνια Σ., Μ. Σακελλαρίου, Ο. Αραμπατζή, Α. Μιγκάρδου (1994): "Οι Πλημμύρες της Νήσου Κάσου του Οκτωβρίου του 1994.  Εκθεση επιτόπιας αναγνώρισης". (κείμενο-διαγράμματα-φωτογραφίες 32 σελίδων).

1.15.8.3  Σακελλαρίου Μ., Στ. Κοζάνης (1999): «Ανάπτυξη προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων», Δημοσίευση Εργαστηρίου Δομικής Μηχανικής & Στοιχείων Τεχνικών Έργων (15 σελ.).

 

 1.16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

          

1.16.1  Στα πλαίσια της Διπλωματικής εργασίας του κου Π. Σκλαβούνου αναπτύχθηκε το Λογισμικό CAVERN, βασισμένο στη μέθοδο των συνοριακών στοιχείων, για την ανάλυση υπόγειων έργων. 

1.16.2  Σε συνεργασία με τον κ. Κοζάνη Στ., ΥΔ: Ανάπτυξη του λογισμικού Rockfall για την ανάλυση του προβλήματος της  κατάπτωσης βράχων.

1.16.3  Σε συνεργασία με τον κ. Ε. Ρούσσο: ανάπτυξη του λογισμικού Rockvis σε περιβάλλον Matlab για την στερεογραφική προβολή.

1.16.4 Σε συνεργασία με τον κ. Ι. Ανδριτσάκη, ΥΔ: Ανάπτυξη του λογισμικού MINAPL, το οποίο βασίζεται στη μέθοδο Displacement Discontinuity (ασυνέχειες μετατοπίσεων), με το οποίο λύνονται προβλήματα ρωγμών. 

1.16.5  Σε συνεργασία με τους: κα. Ε. Ταβανίδου, κο Ν. Τσαγκάρη, κ. Ν. Περδικοπάνη, κ. Στ. Κοζάνη και κ. Ε. Ρούσσο, ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού Πολυμέσων Geomecal.

1.16.6  Στα πλαίσια της Διπλωματικής εργασίας του κου Πατούχα αναπτύχθηκε το λογισμικό Landslide Hazard Estimation σε περιβάλλον GIS, το οποίο εμπλουτίζεται περαιτέρω από ερευνητές του Εργαστηρίου Δομικής Μηχανικής & Στοιχείων Τεχνικών Έργων.

 1.16.7 Ο κος Στ. Κοζάνης ανέπτυξε, υπό την επίβλεψή μου, το λογισμικό Πεπερασμένων Στοιχείων XFEM (CEFEAS) στα πλαίσια εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής.

1.16.8   Ανάπτυξη ιστοσελίδας με εκπαιδευτικό περιεχόμενο (http://users.ntua.gr/mgsakel)

Το εκπαιδευτικό λογισμικό που περιέχεται στη σελίδα του Εργαστηρίου Δομικής Μηχανικής & ΣΤΕ περιλαμβάνεται στις παραπομπές ειδικού λογισμικού γεωτεχνικής μηχανικής στην ιστοσελίδα  http://www.geongineer.org

 

1.17   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

1.17.1  Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συμποσίου "Engineering

           Geology and the Environment", Αθήνα, Ιούνιος 1997.

1.17.2 Μέλος Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συμποσίου "Technology in Ancient Greece", Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ, Δελφοί, Σεπτέμβριος 1977.

1.17.3 Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, 2001.

1.17.4 'Integrated modelling of landslide hazards - how far can we usefully go?', Seminar, NTUA, British Council, Athens October 2003.

1.17.5 The 2006 IASME/WSEAS International Conference on: WATER RESOURCES, HYDRAULICS & HYDROLOGY, Chalkis, Evia Island, Greece, May 8-10, 2006  

1.17.6  Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του ΠΣΔΑΤΜ, "Οι σύγχρονες διαστάσεις των μετρητικών επιστημών και η συμβολή τους στην απεικόνιση, την παρακολούθηση και τον σχεδιασμό του χώρου", Αθήνα, Δεκέμβριος 2006.

 

1.18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

1.18.1  "Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Άμεσης Αξιοποίησης του Νερού της Βροχής σε Μικρολεκά-

             νες Απορροής", (Επιστ. Υπεύθυνος Καθηγητής Γ. Τσακίρης).

1.18.1 "Παρακολούθηση της μεταβολής των μικρομετακινήσεων του εδάφους και των φερόντων στοιχείων των κατασκευών στην περιοχή του ρήγματος Αγίας Τριάδας Πατρών" (Επιστ. Υπεύθυνος Καθηγητής Δ.Δ. Μπαλοδήμος).

1.18.2 "Ανίχνευση και ανάλυση μικρομετακινήσεων περιορισμένου πεδίου με              γεωδαιτικές μεθόδους.  Εφαρμογή στην περιοχή Αγίας Τριάδας Πατρών" (Επιστ. Υπεύθυνος Καθηγητής Δ.Δ. Μπαλοδήμος).

1.18.3 "Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Οικολογική Προστασία της Νήσου Κάσου" (Επιστ. Υπεύθυνος Καθηγητής Δ.Δ. Μπαλοδήμος). (1995-96).

1.18.4   Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού "GEOMECAL", με την τεχνολογία των Πολυμέσων, ΕΠΕΑΕΚ (1999-2000).

1.18.5 Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος για την Σύνταξη οδηγιών διαστασιολόγησης Επιχωμάτων από Οπλισμένη Γη για στατική και σεισμική φόρτιση (2002-2003).

1.18.6  Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος βασικής έρευνας στα πλαίσια του προγράμματος ΘΑΛΗΣ με θέμα: "Διερεύνηση του φαινομένου των κατολισθήσεων με τη μέθοδο των νευρωνικών δικτύων σε περιβάλλον συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών" (2003-2004).

1.18.7 Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος με θέμα: «Μελέτη της κλασματικής συμπεριφοράς επιφανειών βράχου», στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης βασικής έρευνας ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (ΕΠΕΑΕΚ) για την ενίσχυση της βασικής έρευνας (2002-2005). Προϋπολογισμός 33874 €.

1.18.8 Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος στα πλαίσια του προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.  Ο τίτλος του υποέργου, όπως χαρακτηρίζονται οι επί μέρους προτάσεις του Ιδρύματος, είναι: «Η επιρροή της σεισμικής δράσης και του υετού στο φαινόμενο των κατολισθήσεων.  Διερεύνηση με μεθόδους της πληροφορικής».  Η κατηγορία πράξεων είναι η 2.6.1γ «Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας», το ύψος της χρηματοδότησης είναι 90000€ και η διάρκεια του έργου διετής (1-1-2005 έως 31-12-2006).

1.18.9  Συμμετοχή στο Πρόγραμμα για την ανάπτυξη ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” στο πλαίσιο προγράμματος ΝΟΕ (2005).  Επιστημονικός Υπεύθυνος Ι. Σαγιάς.

 

1.19    ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

1.19.1 "Προτυποποίηση επεξεργασίας γεωσημάτων με εφαρμογή στην Αρχαιολογία" (Επιστ. Υπεύθυνος Καθηγητής Δ.Δ. Μπαλοδήμος).

1.19.2 "Διερεύνηση του Κλασματικού χαρακτήρα ασυνεχειών βράχου ως προς την τραχύτητα και τη συμπεριφορά τους σε διάτμηση" (Επιστ. Υπεύθυνος Μ. Σακελλαρίου).

1.19.3  "Data Integrated Advanced System for Ancient Sites-DIAS", Eureka 1400/Eurocare(EC-87), Συντονίστρια Μ.Γ. Δουφεξοπούλου Αν. Καθ. Ε.Μ.Π. - Συμμετείχαν οι χώρες Ην Βασίλειο, Ουγγαρία και Ιταλία. (1996).

1.19.4 "Virtual Reality Interface for Landscapes and Structures - VRILS", Educational    Multimedia Task Force, (Επιστ. Υπεύθυνος Dr D. Toll, Durham University. Συμμετείχαν τα Ιδρύματα: Durham Univ., NTUA, Univ. de Coimbra, Labein, Ecole Francaise d'Athenes, Ministry of Culture- Thebes Museum, Univ. of Umea, Univ. de Nancy, Puerto Santa Maria, Univ. zu Koln) (1997).

1.19.5  "Drilling for Evaluating Lithostresses and Potential Hazard Identification – t and Climate-Area 2.3.2. Seismic risk. (Επιστ. Υπεύθυνος Καθηγητής Ι. Βαρδουλάκης), (1997).

1.19.6  Υπεύθυνος υποβληθείσας πρότασης ερευνητικού προγράμματος με θέμα: «Η επιρροή της Σεισμικής Δράσης και του Υετού στο φαινόμενο των Κατολισθήσεων.  Διερεύνηση με μεθόδους Πληροφορικής», στα πλαίσια του προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (ΕΠΕΑΕΚ) για την ενίσχυση της βασικής έρευνας (2003).

1.19.7   Υπεύθυνος υποβληθείσας πρότασης ερευνητικού προγράμματος με θέμα:     στα πλαίσια του προγράμματος βασικής έρευνας ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ.  Συνεργασία με Σχ. Π.Μ. & Dr. C. Augard, Durham University (2005).

1.19.8  Συμμετοχή σε υποβολή πρότασης στο πλαίσιο διμερών σχέσεων με Γαλλία. Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Ι. Καλογεράς, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθν. Αστεροσκοπείου Αθηνών (2005). 

              Θέμα: «ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ.  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΑΡΧΑΙΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΕΛΦΩΝ»

1.19.9  Συμμετοχή σε υποβολή πρότασης στα πλαίσια του EUROCORES: GEO-HAZARDS: Using Engineering Solution Strategies (GUESS), συνεργασία με Πανεπιστήμια Durham, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Universidade de Coimbra, Università di Napoli Federico II, Laboratorio Nacional de Engenharia Civil, Università degli Studi di Trento, Comenius University, GEO-TOOLS, CZECH REPUBLIC. (2005)

1.19.10 Συμμετοχή σε υποβολή πρότασης στα πλαίσια των ΠΕΠ Αττικής (ΓΓΕΤ) με θέμα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Κ. Π.Καρύδη και συμμετοχή των Εργαστηρίων Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π (Καθ. Π. Καρύδης, Αν. Καθ. Ι. Ψυχάρης, Λεκτορας Χ. Μουζάκης), Δομικής Μηχανικής & Στοιχείων Τεχνικών Έργων (Επ. Υπ. Αν. Καθ. Μ. Σακελλαρίου), Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αστεροσκοπείου Αθηνών (Επ. Υπ. Δρ. Καλογεράς, Δρ. Σταυρακάκης Δ/ντής ΓΙ, Δρ. Μελής), ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ (Επ. Υπ. Δρ. Κολλιός).  (2005)

 

1.20  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ Ε.Μ.Π.

 

1.20.1    Συμμετοχή σε αποστολή ομάδας του Εργαστηρίου Δομικής Μηχανικής, υπό τον Καθηγητή κ Ε. Μαρκέτο, στην Καλαμάτα μετά τον σεισμό του 1986.

1.20.2    Συμμετοχή σε αποστολή του ΕΜΠ στη Νήσο Κάσο μετά τις πλημμύρες του 1994, 14-16  Νοεμβρίου 1994 και 11-14 Μαίου 1995.

1.20.3    Συνοδός Καθηγητής εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ελβετία και Ιταλία-Σήραγγες βάσης Άλπεων, ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων», 18-28 Ιουνίου 2005 και 18-29 Ιουνίου 2006.

 

1.21  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ Σ.Α.Τ.Μ.

 

1.21.1  Διευθυντής Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007.

1.21.2    Αναπληρωματικό μέλος Συγκλήτου, 2005-2006.

1.21.3  Αναπληρωματικό Μέλος της Συγκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π.

1.21.4    Διευθυντής Εργαστηρίου Δομικής Μηχανικής & ΣΤΕ (1997-).

1.21.5  Μέλος της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής για την απονομή του Τίτλου του Ομότιμου Καθηγητού στον αποχωρήσαντα Καθηγητή  κ. Ε. Μαρκέτο.

1.21.6  Μέλος της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση των υποψηφίων στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στον Τομέα Έργων Υποδομής & Αγρ. Ανάπτυξης, στο γνωστικό αντικείμενο "Δομική Μηχανική με έμφαση στις Υπολογιστικές  Μεθόδους".

1.21.7  Μέλος της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση μονιμοποίησης του Επίκουρου Καθηγητή κ. Χ. Γιούνη.

1.21.8  Μέλος της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση μονιμοποίησης του   

              Επίκουρου Καθηγητή κ. Μ. Κονταράτου.

1.21.9     Μέλος της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση μονιμοποίησης του  

               Επίκουρου Καθηγητή κ. Μ. Καττή.

1.21.10   Μέλος της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών, Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης της    Πρότασης του ΤΑΤΜ για τις Προπτυχιακές Σπουδές (ΕΠΕΑΕΚ), Μέλος επιτροπών συνεργασίας με το Γενικό Τμήμα (Φυσική-Μαθηματικά).

1.21.11 Μέλος επιτροπών  Η/Υ ΤΑΤΜ, σύνταξης κανονισμού εξετάσεων, κανονισμού  λειτουργίας εργαστηρίων, μονιμοποίησης μελών ΕΔΠ Τομέα ΑΤΑ (Έργων Υποδομής & Αγρ. Αν.), κατάταξης σπουδαστών, προμηθειών Κέντρου Γεωπληροφορικής.

1.21.12  Μέλος επιτροπών εξέτασης διπλωματικών εργασιών του Τομέα Εργων Υποδομής & Αγρ. Αν και Δ.Π.Μ.Σ. (Δομικής Μηχανικής, Συγκοινωνιακών Εργων, Υδραυλικών Έργων, Υπόγειων Έργων).

1.21.13   Εκπαιδευτικός Σύμβουλος για τα μαθήματα της περιοχής της Δομικής Μηχανικής.  

1.21.14  Μέλος Δ.Σ. του Κέντρου Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων & Προληπτικού Σχεδιασμού. Συμμετοχή στην πρόταση Ίδρυσης του Κέντρου και στην οργάνωσή του. Ερευνητική δραστηριότητα σε τομείς ενδιαφέροντος του Κέντρου (ερευνητικά προγράμματα και ανακοινώσεις).

 

1.22  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

1.22.1  Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Β’ τάξης στην κατηγορία των Γεωτεχνικών Μελετών και Α’ τάξης στην κατηγορία των 

            Στατικών Μελετών έως το 1991.

1.22.2 Συνεργάτης του γραφείου μελετών ΥΔΡΕΤΜΕ Ο.Ε. έως το 1993 (5 Γεωτεχνικές μελέτες Υδραυλικών Έργων-Δίκτυα υπόγειας ροής, φράγματα λιμνοδεξαμενών και ρουφράκτης).

1.22.3 Συνεργάτης του γραφείου μελετών ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. έως το 1993 (35 Γεωτεχνικές μελέτες Υδραυλικών-αναχώματα, σήραγγα εκτροπής, Οικοδομικών-βαθιές θεμελιώσεις και Συγκοινωνιακών Έργων-θεμελιώσεις γεφυρών, στόμιο σήραγγας).

1.22.3 Συμμετοχή, ως Συμβούλου, στην ομάδα εκπόνησης οριστικών γεωτεχνικών μελετών  υψηλών επιχωμάτων και σήραγγας της Εγνατίας οδού. (Μελετητής Ομικρον Κάπα ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. – 9 μελέτες - 1999-2001).

            Το υψηλό επίχωμα του Ανισόπεδου Κόμβου του Μετσόβου αναφέρεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχώματος με οπλισμένη γη στην ανακοίνωση Keynote Lecture: H. Brandl  Innovative methods and technologies in earthworksin Proceedings of the International Seminar on Geotechnics in Pavement and Railway Design and Construction, G. Correia & Loizos (eds.), pp. 3-34 , Athens, 2004.

1.22.4 Συμμετοχή, ως Συμβούλου, στην ομάδα εκπόνησης οριστικής γεωτεχνικής μελέτης  υψηλού επιχώματος και σήραγγας της Εγνατίας οδού. (Μελετητής ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – 2 μελέτες 2000-2001).  Η μελέτη του επιχώματος αποτέλεσε αντικείμενο εργασίας που υποβλήθηκε για το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (2006).

1.22.5 Συμμετοχή ως Συμβούλου (academic expert) σε θέματα Σηράγγων και Βραχομηχανικής του σχήματος High-Point Rendel, Eupalinos & RockSoil, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στα υπό μελέτη έργα του Δυτικού άξονα του ΟΣΕ (2005).