Σπουδές - Σταδιοδρομία

2018 Διορισμός στη θέση Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο "Γεωδαισία" (ΦΕΚ 901 τ.Γ’/10.08/2018)
2014 Διορισμός στη θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας (ΦΕΚ 752 τ.Γ’/13.06/2014)
2014 Εκλογή από Ειδική Επταμελή Επιτροπή κρίσης σε θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο "Γεωδαισία - Τοπογραφία" (Engineering Surveying).
2010 Διορισμός στη θέση Επίκουρου Καθηγήτριας (ΦΕΚ297 τ.Γ’/14.04/2010)
2009 Εκλογή από τη Γενική Συνέλευση της ΣΑΤΜ σε θέση Επίκουρου Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο Γεωδαισία - Τοπογραφία.
2005 Διορισμός στη θέση του Λέκτορα (ΦΕΚ 187/03.08.2005).
2004 Εκλογή από τη Γενική Συνέλευση της ΣΑΤΜ σε θέση Λέκτορα με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο της Γενικής Γεωδαισίας.
2003 Διδάκτωρ ΕΜΠ
2001 Ένταξη στην κατηγορία Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) του ΕΜΠ.
2000 Μονιμοποίηση στο Ε.Μ.Π ως Τακτικός Υπάλληλος ΠΕ Μηχανικός.
1997 Πρόσληψη στο ΕΜΠ ως υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
1992 Aποδοχή ως άμισθου υποψήφιου Διδάκτορα, από το Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας του Τομέα Τοπογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ.
1990 Αποφοίτηση από το ΤΑΤΜ του ΕΜΠ με κατεύθυνση Τοπογράφου Μηχανικού. Βαθμός πτυχίου 7.24 (Λίαν καλώς).
1988 Συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής και εκπαίδευσης φοιτητών της ΣΑΤΜ – ΕΜΠ, διάρκειας ενός μήνα, με το Πολυτεχνείο της Βαρσοβίας - Πολωνία.
1985 Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας (First Certificate in English).
1984 Εισαγωγή στο Τμήμα Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ.
1983 Αποφοίτηση από το 2ο Λύκειο Πειραιά.
1982 Πτυχίο Γαλλικής γλώσσας (Certificat de langue Francaise).