Τεχνικός Σύμβουλος

 

2008 - 2009   Τεχνικός σύμβουλος στα έργα παραχώρησης της Ιόνιας Οδού, του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) και του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ.

 

 

1993 -1996    Εσωτερικός (in - house) σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή /Γενική Διεύθυνση Μεταφορών (EC/DGVII, σήμερα DG MOVE).

                      

Κύρια καθήκοντα:

 

=   Παρακολούθηση έργων προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΔΜ) Νο 7.

=   Αξιολόγηση προγραμμάτων και έργων υποδομών Μεταφορών που χρηματοδότησε το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ στην Ελλάδα. Εκπροσώπηση της DGVII στις συσκέψεις των Επιτροπών Παρακολούθησης και στις συζητήσεις με τις Ελληνικές Αρχές. Παρακολούθηση στρατηγικών μελετών.

=   Υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας Αυτοκινητοδρόμων (EC/DGVII/Motorway Working Group).