Καλλατζής, Α.Χ.

Ανάπτυξη αλγορίθμου για το χρονικό προγραμματισμό γραμμικών έργων

2005

Πετρουτσάτου, Κ.

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος προκοστολόγησης οδικών σηράγγων

2008

Φραγκάκης, Ν.

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος προκοστολόγησης οδικών γεφυρών από σκυρόδεμα

2012

Μαρινέλλη, Μ.

Ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης χωματουργικών εργασιών

2012

Ως μέλος Τριμελούς Επιτροπής:

Αντωνίου, Φ.

Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων Επιλογής Τύπου Σύμβασης Κατασκευής στα πλαίσια της Διαχείρισης Έργων Οδοποιίας

2015

Μαραβάς, Α

Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός Έργων, Χαρτοφυλακίων Έργων και Προγραμμάτων με Ασαφείς Περιορισμούς

2016

Πάνας, Α

Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός Τεχνικών Έργων με Τεχνικές Προσομοίωσης

2016