ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ

TRANSIENT BEHAVIOUR OF GROUNDING SYSTEMS

 

 

Περίληψη στα Ελληνικά

Greek abstract

Περίληψη στα Αγγλικά

English abstract

Πρόλογος-Περιεχόμενα

Introduction-Contents

Κεφάλαιο 1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Chapter 1

Κεφάλαιο 2: Διατάξεις δοκιμών και μετρήσεων

Chapter 2

Κεφάλαιο 3: Πειραματικά αποτελέσματα

Chapter 3

Κεφάλαιο 4: Υπολογιστική προσέγγιση

Chapter 4

Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα

Chapter 5

Βιβλιογραφία

References

Π.1.Πειράματα υπό κλίμακα

Amendment 1

Π.2.Πειράματα σε πραγματικά συστήματα γείωσης

Amendment 2

Π.3.Πειράματα ιονισμού

Amendment 3

Π.4.Γείωση σε έδαφος με ημισφαιρική διαστρωμάτωση

Amendment 4

Π.5.Προσέγγιση συστημάτων γείωσης με αγωγό επιστροφής ρεύματος

Amendment 5