Βελτιστοποίηση Συστημάτων Υδατικών Πόρων

Water resource systems optimisation - Course outline

Περίγραμμα διδακτέας ύληςΑνάλυση διδακτέας ύλης

Διδακτικό προσωπικό: Δ. Κουτσογιάννης,  Α. Ευστρατιάδης

Το μάθημα διδάσκεται κάθε Παρασκευή 12:00-15:00

Περιεχόμενα του μαθήματος

Εβδομάδα

Θεωρητικό αντικείμενο

Σημειώσεις

Εφαρμογή σε προβλήματα υδατικών πόρων

1

Εισαγωγή

*        **

 

-

2

Οικονομικά μεγέθη συστημάτων υδατικών πόρων

*        **

 

1:     Τεχνικο-οικονομική ανάλυση και ανάλυση οφέλους-κόστους σειράς έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων (Προθεσμία: 20/04/2007)

3

Ανασκόπηση εννοιών μεθόδων βελτιστοποίησης και άλγεβρας μητρώων

*       **

 

2:     Προσαρμογή μοναδιαίου υδρογραφήματος (α) παραμετρικού, (β) μη παραμετρικού (Προθεσμία: 04/05/2007)

4-6

Γραμμικός και δικτυακός προγραμματισμός

*       **

 

3:     (α) Βελτιστοποίηση αξιοποίησης υδατικών πόρων για ύδρευση με θεώρηση οικονομικών, ποιοτικών και υδραυλικών παραμέτρων (β) Βελτιστοποίηση προγραμματισμού κατασκευής υδραυλικού έργου  (Προθεσμία: 25/05/2007)

7

 Δυναμικός προγραμματισμός

*       **

4:     Βέλτιστη διαστασιολόγηση αρδευτικών δικτύων  (Προθεσμία: 04/05/2007)

8-9

Μη γραμμικές μέθοδοι βελτιστοποίησης – Εξελικτικοί και γενετικοί αλγόριθμοι

 *       **

5:     Εκτίμηση παραμέτρων (βαθμονόμηση) υδρολογικών μοντέλων  (Προθεσμία: 15/06/2007)

10

Υδρολογική αβεβαιότητα - Προσομοίωση συστημάτων υδατικών πόρων - Συνδυασμός προσομοίωσης και μη γραμμικής βελτιστοποίησης

 *       ** 

6:     Προσομοίωση και πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση συστημάτων ταμιευτήρων (Προθεσμία: 22/06/2007)

11-12

Πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση

 *       ** 

 

 

Οδηγίες παράδοσης εργασιών