Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διδακτικό προσωπικό: Δ. Κουτσογιάννης & Α. Ευστρατιάδης

Επικουρικό προσωπικό: Δ. Νικολόπουλος

Το μάθημα διδάσκεται κάθε Πέμπτη 8:45-11:30, στην αίθουσα του Μεταπτυχιακού

Περιεχόμενα του μαθήματος

Εβδομάδα

Κύριο αντικείμενο

Ειδικό θέμα & σπουδαστική εργασία

Υπολογιστική εργασία

1

Εισαγωγή: Έννοιες, μεθοδολογία, μεγέθη – Πλαίσιο διαχείρισης υδατικών πόρων στην Ελλάδα (*/ ** )

Κλίμακα αξιοποίησης υδατικών πόρων και βιωσιμότητα (1)

 

2

Υδατικοί πόροι και έργα αξιοποίησης (*)

Διαχείριση υδατικών πόρων στην Ελλάδα (1, 2)

1:    Κατάστρωση μοντέλου λειτουργίας ταμιευτήρα για διάφορες χρήσεις νερού (χρονοσειρά εισροών)

3

Χρήσεις νερού και περιορισμοί (*)

Αγροτική ανάπτυξη και πρακτικές εξοικονόμησης νερού στη γεωργία (1)

Αστική ανάπτυξη και διαχείριση αστικού νερού (1, 2, 3)

 

4-5

Εισαγωγή στην ανάλυση συστημάτων υδατικών πόρων (*/**)

Διαχείριση νερού στην αρχαιότητα (1)

2:    Συνδυασμένη διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων με ποσοτικά, ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια

6

Περιβαλλοντικές όψεις της διαχείρισης υδατικών πόρων – Θεσμικό πλαίσιο (*)

Ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (1)

Κοστολόγηση νερού – Ανάκτηση κόστους έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων (1, 2)

 

7-8

Εκτίμηση και διαχείριση αβεβαιότητας με τεχνικές προσομοίωσης  (*/**)

Κλιματική αλλαγή, δυναμική Hurst-Kolmogorov και αβεβαιότητα (1, 2)

Βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση νερού σε καθεστώς αβεβαιότητας (1)

3:    Βελτιστοποίηση παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας

9

Πολυκριτηριακή ανάλυση (*)

Διαχείριση ταμιευτήρων πολλαπλού σκοπού (1, 2)

4.    Πολυκριτηριακή ανάλυση ταμιευτήρα Πλαστήρα

10-11

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων σε προβλήματα διαχείρισης υδατικών πόρων (*)

Συνδυασμένη διαχείριση νερού και ενέργειας (1, 2, 3)

Λογισμικό Υδρονομέας: Μεθοδολογικό πλαίσιο και εφαρμογές (1, 2, 3, 4)

Ολοκληρωμένη διαχείριση συνδυασμένου υδροσυστήματος Αχελώου – Πηνειού (1)

5.    Μελέτη της διαχείρισης του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας με χρήση του λογισμικού ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ

12

Ακραία υδρολογικά γεγονότα και ακραία αντικρουόμενα συμφέροντα στη διαχείριση του νερού

Διαχείριση ξηρασιών – Η έμμονη ξηρασία των ετών 1987-1994 (1)

Τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές των έργων εκτροπής του Αχελώου

Επίλυση συγκρούσεων στη διαχείριση διακρατικών υδατικών πόρων

 

13

Ανακεφαλαίωση

Συζήτηση και επισκόπηση υπολογιστικών εργασιών

 

Εκπαιδευτικό υλικό

o   Κουτσογιάννης, Δ., Σημειώσεις Διαχείρισης Υδατικών Πόρων - Μέρος 1, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2007.

o   Ευστρατιάδης, Α., Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Διαχείρισης Υδατικών Πόρων - Μέρος 2, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2007.

o   Grigg, N. S., Water Resources Management, McGrawHill, New York, 1996.

o   Loucks, D.P., E. van Beek, J.R. Stedinger, J.P.M. Dijkman, Water Resources Systems Planning and Management, An Introduction to Methods, Models and Applications, Studies and Reports in Hydrology, UNESCO Publishing, 680 pages, Paris, 2005.

o   Mays, L. W., and Y.K. Tung, Hydrosystems Engineering and Management, McGraw-Hill, New York, 1992.

Λοιπή βιβλιογραφία

o   Συναφείς δημοσιεύσεις: Περιέχει δημοσιευμένα άρθρα περιοδικών, κεφάλαια βιβλίων και τόμων πρακτικών συνεδρίων, καθώς και εκθέσεις ερευνητικών έργων και τεχνολογικών μελετών συναφών με το αντικείμενο του μαθήματος.

o   Νόμοι για τη διαχείριση των υδατικών πόρων: Περιέχει την εθνική και κοινοτική νομοθεσία που αφορά στη διαχείριση των υδατικών πόρων (Ν. 1739/1987, Ν. 3199/2003, Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, Ευρωπαϊκή οδηγία 2007/60/ΕΚ για τις πλημμύρες).

Σύνδεσμοι

o   Λογισμικό Υδρονομέας

o   Εισαγωγή στις τεχνικές παρουσιάσεων

o   Οδηγίες παράδοσης εργασιών

o   Γενικές οδηγίες συγγραφής επιστημονικών κειμένων - Υδρογλωσσικά

Επικοινωνία

Ονομα

ΓραφΕΙο

E-mail

ΤηλΕφωνο

Διδάσκοντες

 

 

 

Δ. Κουτσογιάννης, Καθηγητής

Κτ. Αντ. Υλ. Πτέρυγα Α, Γρ. 3.4

dk@itia.ntua.gr

210 772 2831

Α. Ευστρατιάδης, ΕΔΙΠ

Κτ. Υδρ., Γρ. 208

andreas@itia.ntua.gr

210 772 2861

Επικουρικό προσωπικό

 

 

 

Δ. Νικολόπουλος, Υποψ. Δρ.

Κτ. Υδρ., Γρ. 207

nikolopoulos.dio@gmail.com

 

Διοικητική υποστήριξη

 

 

 

Ο. Κίτσου

Κτ. Αντ. Υλ. Πτέρυγα Α, Γρ. 3.5

olga@itia.ntua.gr

210 772 2837