Τεχνική Υδρολογία

Engineering Hydrology

5ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό (5 ώρες/ εβδομάδα)

5th semester - Mandatory (5 hours/week)

Περίγραμμα ύλης:

Εισαγωγικές έννοιες (ορισμοί, ιστορικό, υδρολογικός κύκλος, υδρολογική πληροφορία, λεκάνη απορροής). Περιγραφή, ανάλυση και μέτρηση υδρολογικών διεργασιών (ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα· υδρολογικά ελλείμματα, επιφανειακή απορροή· υπόγεια νερά· εκμετάλλευση υδροφορέων). Πιθανοθεωρητικές και στατιστικές μέθοδοι στην τεχνική υδρολογία (πιθανοθεωρητική περιγραφή υδρολογικών διεργασιών· διακινδύνευση· τυπική στατιστική ανάλυση και πρόγνωση υδρολογικών μεταβλητών· στατιστική διερεύνηση συσχετισμού υδρολογικών μεταβλητών· βελτίωση της υδρολογικής πληροφορίας). Υπολογιστικές μέθοδοι στην τεχνική υδρολογία (υδρογράφημα πλημμύρας· γραμμικές λεκάνες· μοναδιαίο υδρογράφημα· διόδευση πλημμύρας· εισαγωγή στα μοντέλα προσομοίωσης λεκανών απορροής).

Course outline:

Introduction (definitions; hydrological cycle; hydrological information; hydrological basin). Description, analysis and measurement of hydrological processes (precipitation; evaporation; interception; infiltration; surface runoff; groundwater; exploitation of acquifers). Probabilistic and statistic methods in engineering hydrology (probabilistic description of hydrological variables; risk; typical statistical analysis and prediction of hydrological variables; statistical assessment of relationship between hydrological variables; improvement of hydrological information). Computational methods in engineering hydrology (flood hydrograph; linear basins; unit hydrograph; introduction to hydrological simulation models).

Ανάλυση διδακτέας ύλης

Ασκήσεις στατιστικής υδρολογίας από παλιές εξετάσεις. Για την ανάγνωση και την εκτύπωση του κειμένου απαιτείται η εγκατάσταση του Acrobat Reader.