Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα

Ενημερωτικό σημείωμα για το μάθημα

Ακαδημαϊκό έτος 2016-17


 

1.    Οι διδάσκοντες σας καλωσορίζουν στο μάθημα και σας εύχονται καλή δουλειά και καλή επιτυχία.

2.    Tο μάθημα Αστικά Υδραυλικά Έργα είναι τεχνολογικό και καλύπτει τον σχεδιασμό των αστικών υδρεύσεων και αποχετεύσεων.

3.    Η καλή διεξαγωγή και η επιστημονικά έγκυρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθήματος εξαρτάται από τη στενή συνεργασία και συνέπεια όλων μας. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα του μαθήματος είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα. Εφόσον υπάρξουν απρόβλεπτες απώλειες διδακτικών ωρών, θα πρέπει να αναπληρωθούν στο σύνολό τους.

4.    Για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος, το σύνολο των φοιτητών κατανέμεται σε δύο τμήματα (διαφορετικές ώρες το καθένα) και συγκεκριμένα:

Τμήμα

Από - μέχρι

Δευτέρα

Τετάρτη

1

Α-Λ

10:45-12:30

14:45-16:30

2

Μ-Ω

14:45-16:30

10:45-12:30

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Αίθ. 1. Η τήρηση της κατανομής των φοιτητών στα τμήματα είναι υποχρεωτική, εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. επαγγελματικές υποχρεώσεις).

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του μαθήματος και στα δύο τμήματα, τότε θα διεξάγεται το μάθημα στο πρωινό τμήμα για όλους τους φοιτητές ταυτόχρονα.

5.   Κάθε τμήμα λειτουργεί ανεξάρτητα και καλύπτει τη διδακτέα ύλη χωρίς διάκριση μεταξύ θεωρίας και ασκήσεων. Υπάρχει, δηλαδή συνεχής ροή της ύλης με φυσική αλληλουχία θεωρίας και ασκήσεων, αδιακρίτως ημέρας και ώρας.

6.   Η διδακτέα ύλη του μαθήματος καλύπτεται από τα εγκεκριμένα διδακτικά συγγράμματα και το εκπαιδευτικό υλικό, με τη μορφή σημειώσεων και ασκήσεων, που διατίθενται στις ιστοσελίδες του μαθήματος.

7.   Για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας προβλέπεται μια ενδιάμεση εξέταση προόδου πάνω στην ύλη των υδρεύσεων, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26/4/2017. Η συμμετοχή είναι προαιρετική. Ο συντελεστής βαθμολογικού βάρους είναι 30% και λαμβάνεται υπόψη μόνο θετικά στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού. Η τελική εξέταση έχει συντελεστή 70%. Για όσους δεν θα συμμετάσχουν, ή πάρουν βαθμό μικρότερο από εκείνο της τελικής εξέτασης, ισχύει ο βαθμός της τελικής εξέτασης, με συντελεστή 100%.

8.   Κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος γίνονται ασκήσεις στην τάξη. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους σε κάθε μάθημα αριθμομηχανή και στοιχειώδη σχεδιαστικά μέσα, καθώς και τα απαραίτητα διδακτικά βοηθήματα.

9.   Επιπλέον, δίνεται μια σειρά τεσσάρων ασκήσεων για επίλυση στο σπίτι, που παραδίδονται με τη μορφή τεχνικής έκθεσης. Ενθαρρύνουμε τη διαμόρφωση ομάδων συνεργασίας έως τριών φοιτητών, για κοινή εκπόνηση των ασκήσεων. Η παράδοση των ασκήσεων είναι προαιρετική και συνεκτιμάται στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του φοιτητή (έως μία επιπλέον μονάδα), εφόσον ο βαθμός που έχει λάβει από τις υπόλοιπες εξεταστικές διαδικασίες (εξέταση προόδου και τελική εξέταση) είναι προβιβάσιμος.

10. Σε όλες τις εξετάσεις του μαθήματος (ενδιάμεση, τελική, επαναληπτική) είναι απαραίτητη η χρήση αριθμομηχανής και στοιχειωδών σχεδιαστικών μέσων, και επιτρέπεται η χρήση των ακόλουθων (και μόνο) βοηθημάτων, τόσο στην εξέταση της θεωρίας όσο και των ασκήσεων:

      πανεπιστημιακών συγγραμμάτων (οποιωνδήποτε),

      του εκπαιδευτικού υλικού που διατίθεται στις ιστοσελίδες του μαθήματος,

      των ιδιόχειρων ασκήσεων που έχουν παραδοθεί στη διάρκεια του μαθήματος από τους φοιτητές, και

      των χειρόγραφων ιδιόχειρων σημειώσεων που έχουν κρατήσει οι φοιτητές στη διάρκεια των παραδόσεων.

11. Βαθμοί ασκήσεων και τεστ παλαιότερων ετών δεν κρατούνται.

12. Για κάθε διαδικαστικό θέμα σχετικό με το μάθημα, καθώς και την παράδοση και επιστροφή διορθωμένων ασκήσεων, αρμόδια είναι η κα. Όλγα Κίτσου, Κτήριο Αντοχής Υλικών – Πτέρυγα Α, 3ος όροφος, Γραφείο 3.5, τηλ. 210 772 2837.

13. Όλο το υλικό του μαθήματος (μαζί και αυτό το έντυπο) είναι καταχωρημένο ηλεκτρονικά. Μπορείτε να το βρείτε ξεκινώντας από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.itia.ntua.gr/courses/aye/index.html.

Σας ενθαρρύνουμε να συμβουλεύεστε τις ιστοσελίδες, που θα επικαιροποιούνται και θα εμπλουτίζονται στη διάρκεια του εξαμήνου.

 

Δ. Κουτσογιάννης, Χ. Μακρόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, Π. Δημητριάδης, Π. Κοσσιέρης