Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του προγράμματος ΕΡΑΝΕΤ

1.      Εγκαταστήστε το πρόγραμμα από τη διεύθυνση http://www.epa.gov/water-research/epanet

2.      Στο μενού Project/Analysis Options ρυθμίστε τις επιλογές Flow Units και Headloss Formula σε LPS και D-W, αντίστοιχα.

3.      Διαμορφώστε το δίκτυο χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα γραφικά εργαλεία (reservoir - δεξαμενή, junction - κόμβος, pipe - κλάδος).

4.      Εισάγετε για κάθε συνιστώσα τα απαιτούμενα δεδομένα εισόδου, που επισημαίνονται με αστερίσκο στις αντίστοιχες φόρμες. Τα μήκη ορίζονται σε m, οι παροχές σε L/s, οι διάμετροι και οι συντελεστές τραχύτητας κατά Darcy-Weisbach σε mm.

5.      Με την επιλογή Run το μοντέλο υπολογίζει τα υδραυλικά χαρακτηριστικά της ροής (παροχές και ταχύτητες κλάδων, ενεργειακά υψόμετρα και πιέσεις κόμβων). Τα αποτελέσματα δίνονται σε μορφή πίνακα, επιλέγοντας το μενού Report/Table.