Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας Υδατικών Πόρων

Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα – Μέρος 1: Υδρευτικά έργα

Άσκηση ΥΤ6: Υπολογισμός καταθλιπτικού αγωγού και αντλιοστασίου

Η άσκηση αυτή είναι για επίλυση στο μάθημα – Δεν παραδίδεται

Σύνταξη άσκησης: Δ. Κουτσογιάννης, 2007


Α. Καταθλιπτικός αγωγός από χάλυβα έχει διάμετρο 300 mm, μήκος 2 km, και στάθμες νερού αφετηρίας και τέρματος +50 και +80 m, αντίστοιχα. Το αντλιοστάσιο περιλαμβάνει δύο αντλίες και μια εφεδρική. Η χαρακτηριστική καμπύλη της αντλίας προσεγγίζεται από την εξίσωση Ημ = a b Q, όπου Ημ το μανομετρικό ύψος, Q η παροχή, a = 100 m και b = 750 s/m2. Να υπολογιστεί η παροχή και το μανομετρικό ύψος (α) αν λειτουργεί μία αντλία και (β) αν λειτουργούν δύο αντλίες. Επίσης, να υπολογιστεί η ενέργεια που καταναλώνεται σε ημερήσια βάση αν λειτουργούν οι δύο αντλίες επί 16 ώρες το 24ωρο.