Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας Υδατικών Πόρων

Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα – Μέρος 3: Δίκτυα αποχέτευσης

Άσκηση ΑΤ3(2): Υδραυλικός υπολογισμός αγωγού ακαθάρτων

Η άσκηση αυτή είναι για επίλυση στο μάθημα – Δεν παραδίδεται

(θέμα της ενδιάμεσης εξέτασης του Μαΐου 2003)

Σύνταξη άσκησης: Δ. Κουτσογιάννης


Κεντρικός αγωγός ακαθάρτων εξυπηρετεί πληθυσμό σχεδιασμού 2500 κατοίκων με μέση ημερήσια υδρευτική παροχή 200 L/κατ./ημ. Εκτιμάται ότι οι παρασιτικές εισροές στον αγωγό θα φτάνουν στο 50% της παροχής αιχμής ακαθάρτων. Ένα τμήμα του αγωγού τοποθετείται κάτω από σχεδόν οριζόντια οδό. (α) Να δοθούν τα γεωμετρικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού του αγωγού, με κριτήριο την ελαχιστοποίηση των εκσκαφών, και να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι της υδραυλικής λειτουργίας του. (β) Να εξεταστεί αν είναι τεχνικά εφικτή η μείωση κατά 10 cm της διαμέτρου του αγωγού  που υπολογίστηκε στο προηγούμενο ερώτημα. Σε περίπτωση που είναι εφικτή, να δοθούν τα νέα γεωμετρικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού του αγωγού και να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι της υδραυλικής λειτουργίας του. Σε αντίθετη περίπτωση, να περιγραφούν οι λόγοι που καθιστούν μη εφικτή τη μείωση της διαμέτρου.


Συμπληρωματικό υλικό που θα απαιτηθεί για την επίλυση:

Διάγραμμα ροής με ελεύθερη επιφάνεια σε κυκλικούς αγωγούς

Πίνακας ελάχιστων κλίσεων