Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας Υδατικών Πόρων

Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα – Μέρος 2: Δίκτυα αποχέτευσης

Άσκηση ΑΤ3: Υδραυλικός υπολογισμός αγωγού ακαθάρτων

Η άσκηση αυτή είναι για επίλυση στο μάθημα – Δεν παραδίδεται

Σύνταξη άσκησης: Δ. Κουτσογιάννης


Η μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων μεγάλης πόλης προέβλεπε την κατασκευή τμήματος του κεντρικού συλ­λεκτήρα μήκους 500 m με διάμετρο 100 cm. Σύμφωνα με τη μελέτη το βάθος ροής σε αυτό το τμήμα αγω­γού ήταν 0.58 m και η ταχύτητα 2.5 m/s. Στο στάδιο της κατασκευής δεν βρέθηκαν στο εμπόριο σωλήνες με αυτή τη διάμετρο και αποφασίστηκε να τροποποιηθεί η μελέτη και να κατασκευαστεί δίδυμος αγωγός (δηλαδή δύο παράλληλοι αγωγοί ίδιας διατομής) με μικρότερη διάμετρο. Να υπολογιστεί η διάμετρος του δίδυμου αγωγού και τα χαρακτηριστικά ροής σε αυτόν.


Συμπληρωματικό υλικό που θα απαιτηθεί για την επίλυση:

Διάγραμμα ροής με ελεύθερη επιφάνεια σε κυκλικούς αγωγούς