Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας Υδατικών Πόρων

Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα – Μέρος 3: Δίκτυα αποχέτευσης

Άσκηση ΑΤ1: Εκτίμηση παροχών ακαθάρτων

Η άσκηση αυτή είναι για επίλυση στο μάθημα – Δεν παραδίδεται

Σύνταξη άσκησης: Δ. Κουτσογιάννης


Το δίκτυο ακαθάρτων αγροτικής κωμόπολης περιλαμβάνει τον κύριο συλλεκτήρα ΕΑΒ, δύο δευτερεύοντες αγωγούς ΑΓ και ΒΔ που διασχίζουν την κωμόπολη και καταλήγουν στον κύριο συλλεκτήρα, καθώς και τριτεύοντες αγωγούς. Ο κύριος συλλεκτήρας οδηγεί τα λύματα στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Ε, 1000 m έξω από την πόλη.

Ζητούνται οι παροχές σχεδιασμού των τμημάτων ΒΑ και ΑΕ του κύριου συλλεκτήρα με τα εξής δεδομένα:

1.       Πληθυσμός σχεδιασμού κωμόπολης: 8 000 κάτοικοι.

2.       Εκτάσεις που εξυπηρετούνται από τους δευτερεύοντες αγωγούς ΑΓ και ΒΔ: 50 και 40 ha, αντίστοιχα.

3.       Αναλογία μέσων πυκνοτήτων πληθυσμού στις παραπάνω εκτάσεις: πΑΓ = 1.4 πΒΔ.

4.       Παροχές τριτευόντων αγωγών που εκβάλλουν άμεσα στον ΕΑΒ, καθώς και άμεσων ιδιωτικών συνδέσεων σε αυτόν, αμελητέες.