Ραπτάκης Κωνσταντίνος,  ΕΤΕΠ

 

Τηλ ¨2107723932  email corapt@central.ntua.gr

Γραφείο: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτήριο Λαμπαδάριο, 1ος όροφος, 123

 

 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Αποφοίτησε από το 8o Λύκειο Περιστερίου Αττικής, το 1985. Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός  ΕΜΠ (1993). Από το 1993 εργαζόταν στο ΕΜΠ ως συμβασιούχος έργου και από το 2002 ως συμβασιούχος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Από το 2016 αποτελεί μέλος του κλάδου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε αντικείμενα της Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας.

 

 

Τρέχουσα θέση

Μέλος ΕΤΕΠ Τομέα Τοπογραφίας

 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

• Μόνιμα δίκτυα GNSS για την παρακολούθηση τεκτονικών μετατοπίσεων 

• Ανάλυση παρατηρήσεων δικτύων GNSS

• Πεδίο Βαρύτητας

• Εκτίμηση γεωειδούς με χρήση παλιρροιογραφικών δεδομένων

• Γεωδαιτική τεκμηρίωση συμπεριφοράς πλοίων

 

 

 

 

 

 

 

Μαθήματα

Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπώσεις –Χαράξεις)

• Γεωδαισία V (Δορυφορική Γεωδαισία)

• Δορυφορική Γεωδαισία και Πλοήγηση

• Ειδικά Θέματα Δορυφορικής Γεωδαισίας,

• Εφαρμογές Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας,

• Μεγάλες Ασκήσεις Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας

 

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Gikas V., Paradissis D., Raptakis K., Antonatou O. (2005): “Deformation Studies of the Dam of Mornos Artificial Lake via Analysis of Geodetic Data”, FIG Working Week, Cairo, Egypt, April 16-21 2005

Floyd, M., J.-M. Nocquet, C. Raptakis, H. Billiris, D. Paradissis, P. England and B. Parsons (2006): “Internal deformation of the southern Aegean from velocities of a continuous GPS network”, XIII Assembly of WEGENER, Nice, France, 4–7 September 2006

Floyd, M. A., P. England, J. Nocquet, C. Raptakis, D. Paradissis, H. Billiris and B. Parsons (2008): “Deformation of the southern Aegean from continuous Global Positioning System measurements”, Eos Trans. AGU, 89(23), Jt. Assembly. Suppl., Abstract G33B-05

Floyd, M. A., P. England, J.-M. Nocquet, C. Raptakis, D. Paradissis, H. Billiris and B. Parsons (2009): “Strain accumulation along the Hellenic subduction zone determined from continuous GPS measurements”, Earthscope National Meeting, Boise, Idaho, May 2009

Floyd, M., P. England, J.-M. Nocquet, C. Raptakis, D. Paradissis, H. Billiris and B. Parsons (2009): “Continuous GPS observations of interseismic strain accumulation along the Hellenic subduction zone” in Proceedings of the International Symposium on Historical Earthquakes and Conservation of Monuments and Sites in the Eastern Mediterranean Region, Istanbul, 2009, edited by T. Taymaz, pp. 83–86, Istanbul Technical University.

Michelle M. Parks, Juliet Biggs, Philip England, Tamsin A. Mather, Paraskevi Nomikou, Kirill Palamartchouk, Xanthos Papanikolaou, Demitris Paradissis, Barry Parsons, David M. Pyle, Costas Raptakis, Vangelis Zacharis, (2012), “Evolution of Santorini Volcano dominated by episodic rapid flux of melt from depth”, Nature Geoscience, DOI: 10.1038/NGEO1562

Michelle M. Parks, James Moore, Xanthos Papanikolaou, Juliet Biggs, Tamsin A. Mather, David M. Pyle, Costas Raptakis, Demitris Paradissis, Andrew Hooper, Barry Parsons, Paraskevi Nomikou (2014) “From quiescence to unrest – 20 years of satellite geodetic measurements at Santorini volcano, Greece”, Journal of Geophysical Research: Solid Earth 120(2), DOI: 10.1002/2014JB011540

Andy Howell Kirill Palamartchouk Xanthos Papanikolaou Demitris Paradissis Costas Raptakis Alex Copley Philip England James Jackson “The 2008 Methoni earthquake sequence: The relationship between the earthquake cycle on the subduction interface and coastal uplift in SW Greece”, (2017), Geophysical Journal International 208(3):1592-1610,DOI10.1093/gji/ggw462

 Stavroula Alatza, Ioannis Papoutsis, Demitris Paradissis, Charalabos Kontoes, Gerassimos Papadopoulos, Costas Rapatkis (2020) “ InSAR Time-Series Analysis for Monitoring Ground Displacement Trends in the Western Hellenic Arc: The Kythira Island, Greece” Geosciences (Switzerland), DOI: 10.3390/Geosciences10080293