Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Χάρης Γαντές

Ο Χάρης Γαντές είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.


Ασχολείται με τη διδασκαλία, την έρευνα και την πράξη θεμάτων δομοστατικού πολιτικού μηχανικού, με έμφαση στην συμπεριφορά, την ανάλυση και τον σχεδιασμό κατασκευών από χάλυβα:

  • Διδάσκει και συντονίζει τα μαθήματα του βασικού προγράμματος σπουδών "Σιδηρές κατασκευές Ι", "Σιδηρές κατασκευές ΙΙ" και "Μη γραμμική συμπεριφορά μεταλλικών κατασκευών", καθώς και τα μεταπτυχιακά μαθήματα "Σχεδιασμός καλωδιωτών κατασκευών και μεμβρανών" και "Θαλάσσιες μεταλλικές κατασκευές". Επιβλέπει διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες και διπλωματικές εργασίες σε αυτές τις θεματικές περιοχές.
  • Οι ερευνητικές του δραστηριότητες καλύπτουν θέματα συμπεριφοράς, ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών υπό ακραίες συνθήκες καταπόνησης, συμπεριλαμβανομένων δράσεων λόγω σεισμού, ανέμου και εκρήξεων, που τις εξαναγκάζουν να συμπεριφερθούν μη γραμμικά, με έμφαση σε μεταλλικές κατασκευές. Στόχος της έρευνάς του είναι η εκτίμηση της οριακής αντοχής μελών, συνδέσεων και φορέων, με συνδυασμό πειραματικών, αριθμητικών και αναλυτικών μεθόδων, και ιδιαίτερα μέσω μη γραμμικών αναλύσεων με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων. Ασχολείται ιδιαίτερα με μεταλλικές κατασκευές για ενεργειακές εφαρμογές, όπως είναι οι πυλώνες ανεμογεννητριών και οι υπόγειοι μεταλλικοί αγωγοί μεταφοράς υδρογονανθράκων, καθώς και με αποτίμηση της δομικής κατάστασης παλαιών μεταλλικών κατασκευών.
  • Έχει συγγράψει ένα βιβλίο για πτυσσόμενες κατασκευές, ένα βιβλίο περί μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών κατασκευών, διδακτικές σημειώσεις για ένα μεταπτυχιακό μάθημα καλωδιωτών κατασκευών, και έχει συμμετάσχει στην συγγραφή ενός βιβλίου εφαρμογών για ειδικά θέματα μεταλλικών κατασκευών. Επίσης είναι εκδότης ενός συλλογικού τόμου και έχει συμμετάσχει σε δύο άλλους, και είναι συν-συγγραφέας σε περίπου 10 κεφάλαια σε βιβλία, περισσότερα από 110 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και περί τα 190 άρθρα σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Το ερευνητικό του έργο έχει σημαντική διεθνή αναγνώριση, όπως προκύπτει από το πλήθος αναφορών στη διεθνή βιβλιογραφία και τον συντελεστή h-index.
  • Διευθύνει τη Συντακτική Επιτροπή (Editor-in-Chief) του περιοδικού Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures, είναι Associate Editor του περιοδικού Frontiers in Built Environment - Earthquake Engineering, Review Editor του περιοδικού Frontiers in Built Environment - Structural Sensing και μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής του περιοδικού International Journal of Space Structures. Είναι ανταποκριτής για την Ελλάδα του περιοδικού Structural Engineering International (SEI).
  • Συνεισφέρει στη βελτίωση της τεχνογνωσίας των Ελλήνων μηχανικών σε θέματα μεταλλικών κατασκευών μέσω της συμμετοχής του σε ομάδες εργασίες σύνταξης κανονιστικών διατάξεων και σε σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Είναι μέλος της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 67 «ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ», συντονιστής της Ελληνικής υπο-ομάδας ΕΛΟΤ TE67/OE3 για τον Ευρωκώδικα 3 και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή CEN/TC250/SC3 για τον Ευρωκώδικα 3 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης CEN. Ήταν μέλος των Ευρωπαϊκών ομάδων εργασίας SC3/T1 και SC3/T11 του CEN για τα Μέρη 1-1 (Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτήρια) και 3 (ιστοί, πύργοι και καπνοδόχοι) του Ευρωκώδικα 3 στα πλαίσια της ανάπτυξης της δεύτερης γενιάς των Ευρωκωδίκων.
  • Συμμετέχει ως σύμβουλος σε στατικές μελέτες κτιριακών και τεχνικών έργων, κυρίως από χάλυβα αλλά και από άλλα δομικά υλικά, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα έργα στα οποία έχει συμμετάσχει περιλαμβάνουν στέγαστρα κάλυψης μεγάλων ανοιγμάτων, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, πυλώνες ανεμογεννητριών, ιστούς, μελέτες αντισεισμικής επάρκειας υπόγειων αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου, θαλάσσιες μεταλλικές κατασκευές, τεχνικά έργα μετρό και οδοποιίας, έργα προσωρινών αντιστηρίξεων βαθιών εκσκαφών και πολλά κτιριακά έργα.

 

Επιδιώκει να τηρεί μια καλή ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πράξης, που πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ενός "καλού μηχανικού". Θεωρεί ότι αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα που μπορεί να μεταφέρει στους φοιτητές του. Σε αυτά τα πλαίσια, προσπαθεί να ακολουθεί την σύσταση που διατυπώνεται στις οδηγίες του Αμερικανικού Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών American Society of Civil Engineers, Civil Engineering Body of Knowledge for the 21st Century: Preparing the Civil Engineer for the Future, 2nd edition, 2008 για τα τέσσερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας Καθηγητής Πολιτικός Μηχανικός:

  • Να είναι δραστήριος ερευνητής
  • Να είναι αποτελεσματικός δάσκαλος
  • Να διαθέτει συναφή με το αντικείμενο διδασκαλίας του πρακτική εμπειρία
  • Να αποτελεί θετικό παράδειγμα προς μίμηση

 

Ένα από τα αγαπημένα του βιβλία είναι το βιβλίο του David P. Billington, The Tower and the Bridge: The New Art of Structural Engineering, Princeton University Press, 1983. Στο βιβλίο αυτό εισάγεται η έννοια του δομοστατικού σχεδιασμού ως μία μορφή τέχνης. Ο συγγραφέας, πρώην καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Princeton, αναφέρει μεταξύ άλλων:

"Ο κύριος στόχος μου σε αυτό το βιβλίο είναι να ορίσω τη νέα μορφή τέχνης του δομοστατικού σχεδιασμού και να δείξω ότι πολυάριθμοι μηχανικοί-καλλιτέχνες δημιουργούν τέτοια έργα στον σύγχρονο κόσμο. Οι βασικές αρχές της δομοστατικής τέχνης είναι η αποτελεσματικότητα και η οικονομία, και η ελευθερία της έγκειται στις δυνατότητες που προσφέρει σε κάθε μελετητή να εκφράσει το προσωπικό του ύφος, παρακινούμενος από μια συνειδητή αισθητική αναζήτηση κομψότητας".

 

αρχή

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com